Service menu right

Subsidieregeling riolering woonboten 2018-2020

Bent u particulier eigenaar van een woonboot? En ligt uw woonboot in rijkswater? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een boordvoorziening voor riolering. U moet die voorziening hebben aangeschaft in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020.

De boordvoorziening maakt een aansluiting op het riool of IBA (individuele behandeleenheid voor afvalwater) mogelijk. Een rioolaansluiting betekent ook een schonere woon- en leefomgeving voor de woonbooteigenaren zelf. Met de Subsidieregeling riolering woonboten 2018-2020 wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het lozen van afvalwater op rijkswater beëindigen.

Budget

Voor deze subsidie is in totaal € 400.000 beschikbaar. Woonbooteigenaren krijgen maximaal € 2.000 subsidie per woonboot.

Voorwaarden

Om subsidie te krijgen, moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • U bent de eigenaar van de woonboot.
 • De desbetreffende woonboot ligt in rijkswater.
 • U kunt de legale ligplaats aantonen met een ligplaatsvergunning, ontheffing of verklaring van de gemeente.
 • De boordvoorziening is aangeschaft en geïnstalleerd in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020.
 • Voor subsidie komt alleen de aanschaf en installatie van een deugdelijke boordvoorziening in aanmerking.
 • In het Programma van Eisen (zie downloads) is vastgelegd waaraan een boordvoorziening moet voldoen om deugdelijk te zijn.
 • Per woonboot kan één keer subsidie worden verstrekt, mits op de ligplaats van de woonboot niet eerder een woonboot heeft gelegen waarvoor subsidie is toegekend.
 • U vraagt pas subsidie aan nadat de boordvoorziening is aangeschaft en geïnstalleerd in de woonboot. De boordvoorziening hoeft nog niet aangesloten te zijn op het riool.

Welke kosten komen in aanmerking voor subsidie?

De kosten waarvoor u subsidie krijgt, zijn per categorie verschillend. In  de volgende overzichten kunt u zien wat de vooraf vastgestelde subsidiebedragen ('forfaitaire' subsidiebedragen) zijn per categorie.

Boordvoorziening met walslang voor aansluiting op het openbaar riool

Aanschaf en installatie boordvoorziening met walslang voor de aansluiting op het openbaar riool, of voor de aansluiting op een IBA, als aansluiting van de boordvoorziening op het openbaar riool niet mogelijk is of was wegens het ontbreken daarvan binnen 40 meter van de woonboot.

Kostenpost

Forfaitair bedrag

aanschaf en installatie van een pompinstallatie, inclusief opvangtank€ 750
pompinstallatie met een motorvermogen groter dan 1.200 watt P1€ 250
aanschaf en installatie van een hulppomp€ 250
maken van een doorvoer vanaf afvoerzijde pomp tot en met doorvoer scheepswand€ 250
aanschaf en installatie walslang incl koppelingen en verwarmingslint met inbegrip van de kosten van aanbrengen en koppelen voor een bedrag per strekkende meter€ 30 per strekkende meter
aanschaf en installatie van leidingwerk, bekabeling en elektra€ 300
opstellen van schouwrapport€ 150

 

Boordvoorziening met walslang voor de aansluiting op een IBA

Aanschaf en installatie boordvoorziening met geïntegreerde IBA, als aansluiting op het openbaar riool niet mogelijk is of was wegens het ontbreken daarvan binnen 40 meter van de woonboot.

Kostenpost

Forfaitair bedrag

uitvoeren van vooronderzoek om te komen tot een systeemkeuze€ 100
aanschaf en installatie van een pompinstallatie met toebehoren, beluchtingstank, beluchtingspomp, nabezinktank, slibaftap en besturingssysteem€ 900
aanschaf en installatie van een hulppomp€ 250
doorvoer vanaf afvoerzijde pomp tot en met doorvoer scheepswand€ 250
aanschaf en installatie van leidingwerk, bekabeling en elektra€ 250
opstarten van de biologie van de IBA€ 50
opstellen van schouwrapport€ 150

Aanvragen

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 december 2018 tot en met 30 juni 2021 via mijn.rvo.nl.

 • Vul het formulier in op een computer en print het uit.
 • Onderteken het formulier.
 • Voeg de vereiste bijlagen toe.
 • Stuur het formulier toe per post en bij voorkeur aangetekend.