Veelgestelde vragen Topsector Energie-regelingen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Topsector Energie-regelingen

Veelgestelde vragen

Wanneer ben ik een deelnemer in een project?

Een deelnemer is een partij die meedoet aan een project voor eigen rekening en op eigen risico door zelf activiteiten uit te voeren of door een cash bijdrage te doen aan een andere deelnemer in het project die activiteiten uitvoert. Een derde partij die ingehuurd wordt en in opdracht activiteiten uitvoert (kosten derden op de begroting), telt niet mee als deelnemer. Alleen de deelnemers die zelf activiteiten uitvoeren voor eigen rekening en risico, komen in aanmerking voor subsidie.  

Moet een kennisinstelling/onderzoeksorganisatie mee doen aan het project?

Nee, dit is in geen enkele regeling van de Topsector Energie verplicht. In de MVI-Energie-tender kunt u wel meer punten krijgen op het rangschikkingscriterium 'kwaliteit van het project' als een onderzoeksorganisatie een relevante bijdrage levert aan het project.

Mag een buitenlandse deelnemer meedoen en kan die subsidie krijgen?

Ja, dit mag. Voor alle deelnemers aan het samenwerkingsverband die in aanmerking willen komen voor subsidie, geldt dat hun activiteiten ten goede moeten komen aan de Nederlandse economie. Voor ondernemers geldt ook nog dat deze onderneming een vaste inrichting of dochteronderneming in Nederland moet hebben.

Bij een vaste inrichting gaat het om het duurzaam beschikken over personeel en technische middelen die noodzakelijk zijn voor het verrichten van bepaalde diensten. En daaraan gekoppeld om een voldoende mate van duurzaamheid en een – wat personeel en technische middelen betreft – geschikte structuur om de voor haar eigen behoeften verrichte diensten te kunnen afnemen en ter plaatse te gebruiken. Een postbus in Nederland is dus niet voldoende. Ook bij het begrip ‘dochteronderneming’ gaat het om duurzaam deelnemen aan het economisch leven.

Moet ik een samenwerkingsovereenkomst meesturen bij mijn subsidieaanvraag?

Is een onderzoeksorganisatie deelnemer in uw project? Dan moet u een getekende samenwerkingsovereenkomst hebben voordat u het project start. U verklaart in eLoket dat u daarvan op de hoogte bent. RVO zal die overeenkomst bij u opvragen. In deze samenwerkingsovereenkomst staan:

 • Afspraken over de manier waarop u omgaat met de bijdrage in de kosten.
 • Deling in de risico’s en uitkomsten.
 • Verspreiding van de resultaten.
 • Toegang tot en de regels voor de toewijzing van intellectuele eigendomsrechten.

Uw project mag starten na indiening van uw subsidieaanvraag bij RVO. Uiterlijk binnen 6 maanden na de datum van verlening moet het project zijn gestart.

Ligt de startdatum van het project vóór de dagtekening van de beschikking? Dan hebben wij de ondertekende samenwerkingsovereenkomst al tijdens de behandelperiode nodig. Let op: Houd daar rekening mee bij de planning van uw project.

 • Is de startdatum van het project gelijk aan de indieningsdatum? Dan vragen we de getekende samenwerkingsovereenkomst op via uw aanvraag in eLoket. Gaat het om een tenderregeling en ontbreekt de getekende samenwerkingsovereenkomst? Dan wijzen we uw aanvraag af. U voldoet dan niet aan de verplichtingen van de subsidieregeling. Is de beoordeling van de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst? Dan vragen we de samenwerkingsovereenkomst op. Is die niet beschikbaar?  Dan wijzen we uw aanvraag af. U voldoet dan niet aan de verplichtingen van de subsidieregeling.  
 • Is de startdatum later, maar nog wel voor de dagtekening van de beschikking? Dan vragen we die op gedurende de beoordelingstermijn. Levert u de getekende samenwerkingsovereenkomst niet op tijd in? Dan wijzen we uw aanvraag af. U voldoet dan niet aan de verplichtingen van de subsidieregeling.
 • Ligt de startdatum na de datum van subsidieverlening? Dan vragen we in de beheerfase naar de overeenkomst. Is die er na de startdatum niet? Dan stopt RVO de betaling van de voorschotten. Heeft u binnen 3 maanden daarna nog steeds geen getekende overeenkomst overlegd? Dan moet RVO het project stop zetten. We geven dan geen de subsidie.

Voor overige samenwerkingen is het ook verstandig een overeenkomst af te sluiten. Een voorbeeld overeenkomst vindt u bij de Subsidiespelregels.

Hoe ver moet ik zijn met de financiering van mijn project?

U moet in uw aanvraag aantonen hoe u het deel van de projectkosten waarvoor u geen subsidie krijgt (uw eigen aandeel in de projectkosten) gaat financieren. Dit kan bijvoorbeeld onderbouwd worden met een verklaring van uw bank of investeerder, een (recent) jaarverslag en/of een businessplan. De financiering moet dus rond zijn, eventueel onder voorbehoud van het verkrijgen van Topsector Energie-subsidie. Is dat niet het geval, dan wijzen wij uw aanvraag af omdat er onvoldoende vertrouwen is dat het project gefinancierd kan worden (Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, artikel 23). Lees meer op Financiering subsidieproject.

 

Wat is een demonstratieproject?

Past een eindgebruiker of exploitant een voor Nederland nieuwe of vernieuwende technologie toe? Dan is een investeringsproject een demonstratieproject.

Investeringssteun krijgt u alleen wanneer u als ondernemer met eigen activiteiten een milieuvoordeel behaalt. Dit moet u tijdens de looptijd van het project behalen. Dat wil zeggen: uiterlijk bij ingebruikname van de installatie.
De aanvrager van de subsidie is de investeerder die eigenaar is en blijft van dat waar hij in investeert. De investeringen zijn technisch en economisch risicovol.

Het gaat dus nadrukkelijk om investeringsprojecten. De aanvrager investeert en is eindgebruiker in zijn eigen organisatie. Dit kan gaan om energiebesparingen of om energiegebruik uit hernieuwbare energiebronnen. De investering mag ook de CO2-emissie van de onderneming verminderen.

Het gaat om investeringen in materiële en eventueel immateriële bezittingen. Leaseconstructies zijn mogelijk voor zover het om financiële lease gaat. De leasenemer moet eigenaar worden van de installatie. Bij een demonstratieproject blijft de installatie ook na het project in gebruik. Is dat niet het geval? Heeft u de installatie gedemonteerd of is deze stil komen te staan? Dan is er mogelijk sprake van een pilotproject.

Wilt u als ontwikkelaar een nieuwe innovatieve techniek of product, of combinatie van technieken of producten demonstreren? Dan moet u een zogenoemde eerste toepasser in de markt zoeken. Die toepasser is de hiervoor genoemde investeerder die moet investeren in deze techniek of dit product. De toepasser heeft het milieuvoordeel en financieel voordeel en kan daarom subsidie aanvragen voor een demonstratieproject.

Vindt er binnen het project nog experimentele ontwikkeling plaats? Dan kan de ontwikkelaar samen met de investeerder subsidie aanvragen. Er is dus sprake van een demonstratieproject in combinatie met experimentele ontwikkeling.

Het woord 'demonstratie' gebruikt men met andere betekenissen. Vaak is dat in de fase van onderzoek en ontwikkeling. De demonstratie van het principe of van een prototype. Dat kan op ware grote zijn. Bij een demonstratieproject blijft de installatie ook na het project in gebruik. Is dat niet het geval? Omdat u de installatie demonteert of deze stil komt te staan? Dan is dit mogelijk een pilotproject (experimentele ontwikkeling).

Op welk moment heeft aanvragen zin?

Een aanvraag indienen heeft zin zodra u weet wat u wanneer wilt gaan uitvoeren en hoe u de financiering van de activiteiten heeft geregeld. Als u een aanvraag doet zonder dat u hier duidelijkheid over kunt geven, dan wijzen wij uw aanvraag af (omdat niet duidelijk is wat u precies gaat doen, of omdat RVO geen vertrouwen heeft dat het project door zal gaan wanneer subsidie wordt verstrekt). Ook kan het zijn dat we uw aanvraag niet in behandeling nemen (omdat vereiste gegevens ontbreken).

 

Kan ik per e-mail of op papier een aanvraag indienen?

De minister stelt het eLoket ter beschikking om aanvragen in te dienen. Voordeel hiervan is, dat u uw aanvraag alleen kan indienen als die compleet is en vooraf een toets plaats vindt of u aan bepaalde formele vereisten van de regeling voldoet. Wilt u via e-mail of op papier een aanvraag indienen? Neem dan contact opnemen met onze klantenservice (088-042 42 42) voor een aanvraagformulier. Dit betreft een algemeen RVO-formulier. Mocht uw aanvraag niet compleet blijken, dan wijzen wij die af.

 

Kan ik in eLoket met meerdere organisaties werken aan een aanvraag?

Ja, dat kan. Daartoe dient u een andere organisatie te autoriseren, zodat die uw aanvraag ook in zijn overzicht te zien krijgt. De te autoriseren organisatie dient over een eigen eHerkeningsmiddel te beschikken van niveau 1 of hoger. Zie voor verdere instructies de download Autorisatie.

 

Hoe groot mogen de bijlagen zijn die ik meestuur via eLoket?

Een bijlage is maximaal 20 Mb en mag één van deze soorten zijn: doc, docx, txt, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg. U kunt maximaal 99 bijlagen uploaden.

Wat zijn niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties?

Een aantal subsidieregelingen geeft aan onderzoeksorganisaties 80% subsidie als het om niet- economische activiteiten gaat. Het uitvoeren van onafhankelijke O&O door een onderzoeksorganisatie (ook in samenwerkingsverband) heeft normaal gesproken geen economisch karakter. In de begroting zet u de activiteiten onder de juiste onderzoekscategorie (fundamenteel, industrieel, ontwikkeling). Let op dat fundamenteel onderzoek alleen onder iDEEGO en Upstream Gas mogelijk is.

Economische activiteiten betreffen meestal contractresearch. In geval van contractresearch wordt de onderzoeksorganisatie niet gezien als deelnemer. De partij die de onderzoeksorganisatie de opdracht geeft, voert de kosten die de onderzoeksorganisatie gaat maken in de begroting op bij de post: kosten derden. Over deze kosten ontvangt de opdrachtgever dan subsidie.

Onderzoeksinstellingen hebben ervaring met het bepalen of activiteiten voor hen als economisch of als niet-economisch kunnen worden aangemerkt. Zij zijn doorgaans bekend met de kaders waarbinnen zij kunnen werken en welke administratie daar voor nodig is, zoals een gescheiden boekhouding. Toetsing achteraf op de aard van de activiteiten door RVO of door de Europese Commissie blijft altijd mogelijk.

Als het gaat om niet-economische activiteiten, moet indirect voordeel (= staatssteun) voor ondernemingen via de subsidie aan de onderzoeksorganisatie voorkomen worden. Daarom vragen we in het model projectplan hoe u omgaat met de intellectuele eigendomsrechten, overdracht daarvan aan ondernemingen en verspreiding van andere onderzoeksresultaten.

Ben ik verplicht om lid te worden van een TKI, een deelnemersovereenkomst met een TKI af te sluiten of een deel van mijn subsidie af te dragen aan het TKI?

Nee. Het bedrijvenbeleid is geconcentreerd rondom de TKI’s: Topconsortia voor Kennis en Innovatie. Hierin werken bedrijven, onderzoeksorganisaties en de overheid samen aan energie-innovatie. Om hun programmerende rol goed te kunnen vervullen, maken de TKI’s graag samenwerkingsafspraken met de projecten die subsidie krijgen. RVO steunt dit, maar verplicht dit niet. Uw keuze is vrijwillig en heeft geen invloed op de slaagkans van uw subsidieaanvraag of uw subsidierelatie met RVO.

 

Wat is de SDE+ en wat is het basisbedrag?

De regeling Hernieuwbare energie richt zich op innovatieve projecten die uiterlijk in 2023 leiden tot duurzame energieproductie en die resultereren tot een besparing op de uitgaven aan SDE+ subsidies in de toekomst. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie.

De SDE+ richt zich op bedrijven en (non)-profit instellingen die duurzame energie willen produceren. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. Hoeveel subsidie u kunt krijgen, is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die u produceert. De SDE+ heeft één budget voor alle categorieën en wordt gefaseerd opengesteld. De technieken die in aanmerking komen voor subsidie worden elk jaar gepubliceerd in de zogenaamde SDE+ aanwijsregeling.

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van groene energie (het basisbedrag) en de opbrengst van de (grijze) energie (het correctiebedrag). Meer informatie over SDE+.

 

Hoe vul ik de begroting bij een haalbaarheidsstudie in?

Als u de begroting gebruikt voor een haalbaarheidsstudie (§4.2.17 Topsector Energiestudies), dan kiest u voor de velden voor Fundamenteel onderzoek (FO). U vult dan op de deelnemerstabbladen de kosten in onder kolom L. In cel K180 vult u daarna een maximale subsidie van 50% in.

Welke kosten voor projectmanagement komen in aanmerking voor subsidie?

Gaat het om kosten die samenhangen met de uitvoering van een activiteit? Deze komen in aanmerking voor subsidie. Bij onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten zijn dat onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden. U kunt dus alleen subsidie krijgen voor projectmanagementkosten als deze direct met de (inhoudelijke) onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten verbonden zijn. Voorbeelden hiervan zijn:
inhoudelijke discussies met medewerkers

 • analyseren van technische risico’s
 • opstellen van inhoudelijke rapportages
 • opstellen van specificaties

U krijgt geen subsidie voor projectmanagementkosten wanneer deze geen directe relatie hebben tot de inhoudelijke onderzoeks- en ontwikkelings-activiteiten. Voorbeelden zijn:

 • escalering naar een stuurgroep
 • het opstellen van een risicomanagementmodel
 • het opstellen van rapportages om aan subsidieverplichtingen te voldoen
 • administratieve verantwoording

 

Welke kosten voor kennisdeling (kennisdisseminatie) komen in aanmerking voor subsidie?

Kennisdisseminatie is het verspreiden van kennis. U kunt alleen subsidie krijgen als de kennisdeling direct verbonden is met de inhoudelijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Bijvoorbeeld:

 • deelnemers die samenwerken in een onderzoeks- of ontwikkelingsproject en die kennis delen
 • kennis opdoen van anderen. Voorwaarde is dat kennis opdoen noodzakelijk om de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uit te voeren
   

  Wilt u de kennis die u heeft opgedaan tijdens het uitvoeren van het project delen met anderen? Daarvoor kunt u geen subsidie krijgen. Bijvoorbeeld: een presentatie van de projectresultaten op een congres of het maken van een folder of voorlichtingsbrochure.

Mag ik namens dochter-/zusterondernemingen subsidie aanvragen?

Nee, dat mag niet behalve als u intermediair bent.

Voor bedrijven met 1 eHerkenningsaccount en die maar 1 belastingopgave doen, lijkt dat raar. Maar, elk bedrijf is haar eigen rechtspersoon. Iedere rechtspersoon vraagt daarom zelf subsidie aan.

Heeft alleen 1 bedrijf (meestal de holding) in uw groep eHerkenning? En voert dat bedrijf zelf geen activiteiten uit in het project? Dan mag het wel 'intermediair' voor uw groep zijn. Daarnaast geeft u 1 van de zuster-/dochterbedrijven die wel activiteiten uitvoert op als penvoerder. Eventuele extra zuster-/dochterondernemingen mag u dan als deelnemer opgeven. De beoogde penvoerder machtigt de 'intermediair'. De andere bedrijven machtigen de penvoerder via het deelnemersformulier.

Let wel op: voor een aantal regelingen is samenwerking verplicht. Verbonden bedrijven mogen samen geen samenwerkingsverband vormen. In dat geval is er dus nog een extra deelnemer nodig buiten de verbonden bedrijven.

Verrekent u de rekeningen onderling met facturen? Dan wordt alleen de entiteit die de kosten uiteindelijk betaalt de subsidieaanvrager (penvoerder of deelnemer). De overige entiteiten zijn dan 'derden'. Zij dienen namelijk samen hun facturen in bij een andere onderneming. Ze voeren de activiteiten dan niet voor eigen rekening en risico uit.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.