Standaardformulieren Kaderbesluit EZ-subsidies | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Standaardformulieren Kaderbesluit EZ-subsidies

28-09-2020

Voor alle subsidieregelingen die onder het Kaderbesluit EZ vallen, bestaan er standaardformulieren. Deze staan op mijn.rvo.nl. Hieronder vindt u uitleg over de verschillende standaardformulieren.

Voor veel regelingen zijn specifieke formulieren beschikbaar. Kijk altijd eerst op de pagina van uw regeling welke formulieren voor uw situatie gelden.

Intermediair machtigen

Wilt u dat een tussenpersoon (intermediair) namens u of uw samenwerkingsverband subsidie aanvraagt en contactpersoon is voor RVO? Dan moet u deze persoon machtigen. Gebruik daarvoor het webformulier Machtiging intermediair subsidies.

Machtiging van uw intermediair direct regelen

Aanmelding deelnemer en machtiging penvoerder

Wilt u als samenwerkingsverband subsidie aanvragen, dan wijst u een penvoerder aan om de aanvraag te doen. Elke deelnemer in het samenwerkingsverband moet deze penvoerder machtigen. Daarvoor gebruikt u het formulier Aanmelding deelnemer en machtiging penvoerder. Buitenlandse deelnemers gebruiken het Engelstalige Partner form. Beide staan op mijn.rvo.nl.

Deze formulieren zijn bedoeld voor:

  • deelnemers die namens hun organisatie subsidie willen aanvragen en de penvoerder machtigen om dat te doen;
  • deelnemers die geen subsidie willen aanvragen, maar wel een bijdrage leveren aan het project. Zij geven de penvoerder met het formulier toestemming om hun bijdrage in de aanvraag te betrekken.

Elke deelnemer moet een apart formulier invullen en ondertekenen. De penvoerder stuurt de ondertekende machtiging(en) mee met de subsidieaanvraag.

Aanmelding deelnemer en machtiging penvoerder direct regelen

Verklaring de-minimissteun

Wanneer overheden subsidie verstrekken aan bedrijven, kan dit de Europese concurrentieverhoudingen verstoren. Dat is ongunstig voor het handelsverkeer. Daarom heeft de Europese Commissie de De-minimisverordening aangenomen. Met deze verordening geeft de Europese Commissie aan dat geringe steun niet van invloed is op het handelsverkeer tussen landen van de EU. En dat daarmee de mededinging niet is vervalst.

Vraagt u een subsidie aan waarvoor de De-minimisverordening geldt? Dan is een Verklaring De-minimissteun verplicht. Op mijn.rvo.nl kunt u deze verklaring online invullen en printen. Daarna stuurt u hem mee met uw aanvraag.

Uw Verklaring De-minimissteun direct regelen

Voortgangsverslag bij meerjarig project

Is aan u subsidie toegekend voor een meerjarig project? Dan moet u ons periodiek op de hoogte houden van de voortgang. Hiervoor gebruikt u het webformulier Voortgangsverslag bij meerjarig project. Dit formulier kunt u op mijn.rvo.nl invullen en versturen.

Uw voortgangsverslag direct regelen

Wijzigingen doorgeven

Belangrijke wijzigingen in uw project moet u bij ons melden. Voor sommige wijzigingen vraagt u vooraf om toestemming. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen of zelfs voor het hele project.

Om uw wijzigingen door te geven vindt u 2 formulieren op mijn.rvo.nl: één voor een wijziging in uw project, de uitvoering en/of de organisatie en één voor de wijziging van de penvoerder van uw samenwerkingsverband.

Uw wijziging direct regelen

Vaststelling aanvragen

Heeft u uw subsidietraject afgerond, dan vraagt u vaststelling van uw subsidie aan. Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief. Wij bekijken of de gestelde doelen zijn gehaald, waarna een afrekening van de subsidiegelden volgt.

Om de vaststelling aan te vragen gebruikt u het formulier Aanvraag vaststelling subsidie. Daarbij voegt u uw eindrapportage. In bepaalde situaties moet u ook een controleverklaring aanleveren die door een accountant is afgegeven. Dit is nodig als het subsidiebedrag per individuele deelnemer per project € 125.000 of hoger is. Kijk voor meer informatie hierover op de webpagina over uw regeling.

U kunt het vaststellingsformulier downloaden op mijn.rvo.nl. Daarna stuurt u het samen met de eindrapportage en zo nodig de controleverklaring per post naar ons toe.

Uw vaststelling direct regelen

Bestuursverklaring

In sommige gevallen hoeft u geen vaststelling aan te vragen, maar kunt u volstaan met een bestuursverklaring. Dit is een verklaring waarin het bestuur of de directie van uw organisatie haar fiat geeft aan de verstrekte gegevens. U hoeft niet standaard bewijsstukken mee te sturen met deze verklaring. Wij vragen de stukken steekproefsgewijs op.

In de bestuursverklaring verklaart u als subsidieontvanger:

  • dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht. Deze activiteiten licht u kort toe;
  • dat aan de subsidieverplichtingen is voldaan;
  • wat het totaalbedrag is van de gerealiseerde subsidiabele kosten;
  • wat de stand van de egalisatiereserve is (indien van toepassing). Dit is een reservering van de winst voor de gelijkmatige verdeling van kosten en lasten;
  • wat het totaalbedrag van de gerealiseerde opbrengsten is, inclusief bijdragen van derden;
  • wat het totaalbedrag van de gerealiseerde eigen bijdrage is.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.