Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

19-04-2021

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Gemeenten kunnen de aanvraag indienen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

U vraagt deze eenmalige uitkering als gemeente aan voor 1 project. Een project betreft 1 of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat u kunt indienen is onbeperkt. U krijgt maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag. U krijgt dit bedrag als voorschot.

Deze regeling voeren wij uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij doen dit in overeenstemming met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Voor wie is de regeling?

Gemeenten vragen deze regeling aan voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Het schoolgebouw moet mede of uitsluitend worden gebruikt door een school die het Rijk bekostigt. In de regeling staan een paar uitzonderingen die niet voor deze regeling in aanmerking komen, zoals verticale scholengemeenschappen en agrarische opleidingscentra. Kijk de publicatie van de SUVIS-regeling in de Staatscourant hierop na.

De SUVIS kan alleen gebruikt worden voor het deel van het gebouw waar de school zit. En dus niet voor de sporthal of kinderopvang ergens anders in het gebouw. Is een deel van het gebouw nieuwbouw? Dan kunt u de uitkering ook niet gebruiken voor dat nieuwe deel.

Budget

Het totale budget voor deze regeling is € 98.717.000. De specifieke uitkering is maximaal 30% van de totale kosten. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken maken over de overige 70%. Per project krijgt u maximaal:

 • € 150.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen
 • € 210.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 250 tot 500 leerlingen
 • € 420.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 500 tot 1.000 leerlingen
 • € 800.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 1.000 tot 2.000 leerlingen
 • € 1.000.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 2.000 leerlingen of meer

Het gaat hierbij om het aantal leerlingen op 1 oktober 2020.

Beschikbaar budget SUVIS overtekend

Let op: Het totaal aangevraagd bedrag heeft inmiddels het budget overschreden. U kunt nog aanvragen indienen tot en met 30 juni 2021, maar of deze nog in aanmerking komen voor subsidie is nog niet bekend.

SUVIS totalen per datum

DatumTotaal aangevraagd bedragTotaal aantal SUVIS-aanvragen
7-1-2021€ 34.912.413,13203
8-2-2021€ 73.085.874,38480
8-3-2021€ 97.062.877,49698
9-3-2021€ 98.316.696,99701
10-3-2021€ 98.902.314,17711
11-3-2021€ 101.171.732,55738
18-3-2021€ 106.902.938,40789
29-3-2021€ 110.098.191,03813
7-4-2021€ 111.921.969,24828
16-4-2021€ 113.521.994,75838
30-4-2021€ 115.349.152,30859

Voorwaarden

Deze specifieke uitkering is bestemd voor een project waarbij bestaande schoolgebouwen verbouwd worden. In het project treft u in elk geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren.

Het project bevat in elk geval maatregelen die leiden tot:

 • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012;
 • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012;

Als de schoolgebouwen nog niet over onderstaande maatregelen beschikken, dan moet u met deze regeling zorgen voor:

 • het aanbrengen van kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw. De kooldioxidemeters moeten voldoen aan de eisen genoemd in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012 en voorzien zijn van monitoring waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven.
 • het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die maatregelen moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot beperken.

De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. Op uiterlijk 31 december 2023 moet de bouw afgerond zijn. Dit kan door de minister uitgesteld worden tot 30 juni 2024. Hiervan, en van andere belangrijke wijzigingen, moet u de minister op de hoogte houden.

De minister moet er vertrouwen in hebben dat u de maatregelen volledig uitvoert en voldoet aan de verplichtingen in deze regeling.

Als gemeente moet u uw kennis en ervaring delen met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Alle voorwaarden van de regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanvragen

Niet de schoolbesturen zelf, maar gemeenten vragen deze specifieke uitkering aan.

Een aanvraag gaat over 1 project en bevat:

 • adresgegevens van de school/scholen;
 • een verklaring waarin u aangeeft dat de ventilatie niet voldoet;
 • een overzicht van de maatregelen en de luchtverversingscapaciteit of CO2-concentratie nadat de maatregelen zijn genomen;
 • het aantal leerlingen op 1 oktober 2020;
 • een begroting;
 • een tijdsplanning van de werkzaamheden.

U kunt een onbeperkt aantal aanvragen indienen. De aanvragen kunnen van 4 januari 2021 09:00 uur tot 30 juni 2021 17:00 uur ingediend worden via een aanvraagformulier op mijn.rvo.nl. De minister kan de aanvraagtermijn verlengen tot en met 13 september 2021 als er nog budget is.

De minister verdeelt het bedrag op volgorde van binnenkomst van de juiste aanvragen. Moet u uw aanvraag eerst nog aanpassen of aanvullen? Dan geldt de datum waarop de tweede, verbeterde versie bij ons binnen is.

Om te kunnen inloggen in het aanvraagportaal heeft u eHerkenning niveau 1 nodig of een hoger niveau mét de juiste machtiging: ‘mijn.rvo.nl (voor een aantal subsidieregelingen)’. Let op: Vanaf 1 juli 2021 kunt u uitsluitend met eH3 of hoger inloggen met de machtiging 'RVO diensten op niveau eH3'. Heeft u een nieuw eHerkennningsmiddel nodig of een andere machtiging? Vraag die dan op tijd aan op de website van eHerkenning. Op eHerkenning en machtigingen leest u hoe u een intermediair voor de uitkering kan machtigen.

Direct regelen

Na uw aanvraag

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan één keer met hoogstens 8 weken worden verlengd.

U moet het aan de minister laten weten als er belangrijke wijzigingen zijn zoals:

 • u start door onvoorziene omstandigheden later
 • de raad besluit tegen het project of het project gaat om een andere reden niet door
 • u haalt de deadlines niet

De verantwoording voor de besteding van de specifieke uitkering verloopt op grond van artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet via de jaarrekening van de gemeente en de systematiek van ‘Single information, Single audit’ (SiSa-systematiek).

Meer weten

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.