Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

Gesloten
12-07-2021

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

Deze regeling is gesloten op 30 juni 2021 om 17:00 uur. U kunt niet meer aanvragen.

U kon deze eenmalige uitkering aanvragen als gemeente voor 1 project. Een project betreft 1 of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat u kon indienen is onbeperkt. U kreeg maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag. U kreeg dit bedrag als voorschot.

Deze regeling voeren wij uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij doen dit in overeenstemming met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Voor wie is de regeling?

Gemeenten konden deze regeling aanvragen voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Het schoolgebouw moet mede of uitsluitend worden gebruikt door een school die het Rijk bekostigt. In de regeling staan een paar uitzonderingen die niet voor deze regeling in aanmerking komen, zoals verticale scholengemeenschappen en agrarische opleidingscentra. Kijk de publicatie van de SUVIS-regeling in de Staatscourant hierop na.

De SUVIS kan alleen gebruikt worden voor het deel van het gebouw waar de school zit. En dus niet voor de sporthal of kinderopvang ergens anders in het gebouw. Is een deel van het gebouw nieuwbouw? Dan kunt u de uitkering ook niet gebruiken voor dat nieuwe deel.

Budget SUVIS

Het totale budget voor deze regeling was € 98.717.000. De specifieke uitkering is maximaal 30% van de totale kosten. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken maken over de overige 70%. Per project ontving u maximaal:

 • € 150.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen
 • € 210.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 250 tot 500 leerlingen
 • € 420.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 500 tot 1.000 leerlingen
 • € 800.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 1.000 tot 2.000 leerlingen
 • € 1.000.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 2.000 leerlingen of meer

Het gaat hierbij om het aantal leerlingen op 1 oktober 2020.

Overig budget binnenklimaat scholen

Het kabinet heeft € 360 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen. Hiervan was nu bijna € 100 miljoen beschikbaar via SUVIS. De overige € 260 miljoen is gereserveerd voor 2022 en 2023. Het ministerie verkent op dit moment hoe dit geld besteed gaat worden. Het ministerie neemt hierbij de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting mee en de ervaringen met de SUVIS. Of het weer een soortgelijke subsidieregeling wordt, is nog onduidelijk.

Voorwaarden

Deze specifieke uitkering is bestemd voor een project waarbij bestaande schoolgebouwen verbouwd worden. In het project treft u in elk geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren.

Het project bevat in elk geval maatregelen die leiden tot:

 • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012;
 • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012;

Als de schoolgebouwen nog niet over onderstaande maatregelen beschikken, dan moet u met deze regeling zorgen voor:

 • het aanbrengen van kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw. De kooldioxidemeters moeten voldoen aan de eisen genoemd in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012 en voorzien zijn van monitoring waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven.
 • het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die maatregelen moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot beperken.

De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. Op uiterlijk 31 december 2023 moet de bouw afgerond zijn. Dit kan door de minister uitgesteld worden tot 30 juni 2024. Hiervan, en van andere belangrijke wijzigingen, moet u de minister op de hoogte houden.

De minister moet er vertrouwen in hebben dat u de maatregelen volledig uitvoert en voldoet aan de verplichtingen in deze regeling.

Als gemeente moet u uw kennis en ervaring delen met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Alle voorwaarden van de regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Na uw aanvraag

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan één keer met hoogstens 8 weken worden verlengd.

Wijzigingen

U moet het aan de minister laten weten als er belangrijke wijzigingen zijn. Het gaat om wijzigingen zoals:

 • u start door onvoorziene omstandigheden later;
 • de raad besluit tegen het project of het project gaat om een andere reden niet door;
 • u haalt de deadlines niet.

Ga om uw wijziging door te geven naar de mijn omgeving van SUVIS. Kies bij Direct regelen voor Beheren.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

 U kunt nu uw aanvraag inzien en beheren. U klikt op het envelopje achter de zaak (de aanvraag) waarvoor u een wijziging heeft. U kiest dan onder de optionele acties voor: Indienen wijzigingsverzoek. Als u de aanvraag wil intrekken, kiest u onder optionele acties voor: Verzoek tot intrekking.

Single information, Single audit

De gemeente dient de Single information, Single audit (SiSa) verantwoording te doen over het afgelopen boekjaar. Dus voor de SUVIS pas vanaf 2022. Deze verantwoording over de specifieke uitkering(en) hoort als bijlage bij de jaarstukken die gemeenten maken. Gemeenten ontvangen hierover later bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als service wordt elk jaar omstreeks november door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een lijst met regelingen gepubliceerd waarover gemeenten het volgende jaar moeten verantwoorden.

Lees meer over SiSa en de lijsten.

Meer weten

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.