Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk (TSRV) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk (TSRV)

Gesloten
03-02-2021

Bepaalde soorten vuurwerk zijn per 1 december 2020 niet meer aangewezen als consumentenvuurwerk. Voor dat vuurwerk gelden vanaf dat moment de opslageisen voor professioneel vuurwerk. Om detailhandelaren tegemoet te komen bij de afvoer van restantvoorraden van dit vuurwerk, heeft de overheid de Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk (TSRV) in het leven geroepen.

Deze regeling was alleen bestemd voor vuurwerk dat vanaf de jaarwisseling 2020/2021 niet meer voor particulier gebruik was bestemd. Het ging om enkelschotsbuizen, knalvuurwerk, knalstrengen en vuurpijlen.

De regeling sloot op 2 november 12:00 uur. U kunt geen aanvragen meer indienen.

Doelgroepen

Er bestonden 2 doelgroepen voor deze subsidie. Dit waren:

 1. Detailhandelaren ingeschreven bij de KVK: zij konden subsidie aanvragen voor het laten afvoeren van de restantvoorwaarden vuurwerk en lanceerstandaards (vanuit de eigen opslaglocatie).
 2. Vuurwerkbedrijven: zij konden subsidie aanvragen voor het afvoeren en doorverkopen of vernietigen van restantvoorraden vuurwerk dat bij de detailhandelaren ligt.

Onder de detailhandelaren vallen ondernemers die vuurwerk verkopen aan particulieren en daarvoor een inrichting drijven volgens de eisen van het Vuurwerkbesluit (artikel 2.2.1).
Met de vuurwerkbedrijven worden bedoeld de fabrikanten, importeurs, distributeurs of vergunningshouders, zoals omschreven volgens de eisen van het Vuurwerkbesluit.

Budgetten per doelgroep

Detailhandelaren

De subsidie voor detailhandelaren bedroeg 100% van de inkoopwaarde van het vuurwerk, verhoogd met 10% voor lanceerstandaards. Het maximale bedrag was € 5.000 per aanvraag (*). Het beschikbare subsidiebudget was € 2.000.000.

(*) Met het budget van € 2.000.000 verwachtten wij dat wij aan de detailhandelaren per aangevraagde subsidie in ieder geval tot € 1.500 subsidie toe konden kennen.
Mocht het totaalbedrag van alle ingediende aanvragen tot € 1.500 toch boven de € 2.000.000 uitkomen, dan werd de € 1.500 evenredig verlaagd. Bleef er na deze toekenningen subsidiebudget over? Dan werd dit restant verdeeld op grond van de aanvragen.

Vuurwerkbedrijven

De subsidie voor vuurwerkbedrijven bedroeg maximaal € 50.000 per aanvraag, afhankelijk van het aantal ophaallocaties, zie onderstaande tabel.

Aantal opslaglocaties versus subsidiebedragen

Aantal opslaglocatiesSubsidiebedragen
50 tot en met 99€ 25.000
100 tot en met 149€ 30.000
150 tot en met 199€ 40.000
200 of meer€ 50.000

 

Het beschikbare subsidiebudget was € 600.000.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Tijdens de looptijd van de TSRV kwam een aanvrager slechts eenmaal in aanmerking voor een TSRV-subsidie.
 • Een aanvraag werd bij de minister ingediend met een daartoe vastgesteld formulier.
 • Een aanvraag kon worden ingediend vanaf 1 oktober 09:00 uur tot en met 2 november 2020 12:00 uur.
 • U kon subsidie aanvragen als detailhandelaar of als vuurwerkbedrijf, maar niet voor beide tegelijk.
Om voor de subsidie TSRV in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden per doelgroep:

Voorwaarden voor detailhandelaren

 • de aanvrager kwam slechts eenmaal in aanmerking voor een subsidie. Wel kon een aanvrager voor meerdere opslaglocaties subsidie aanvragen, mits dit eigen opslaglocaties zijn.
 • de aanvrager is als detailhandelaar ingeschreven bij de KVK
 • de aanvrager had sinds 1 februari 2020 een restantvoorraad vuurwerk in eigen opslag
 • de restantvoorraad vuurwerk van de aanvrager werd afgevoerd door een vuurwerkbedrijf voor 1 december 2020

Voorwaarden voor vuurwerkbedrijven

 • de aanvrager kwam slechts eenmaal in aanmerking voor een subsidie
 • de aanvrager is een in Nederland gevestigd vuurwerkbedrijf
 • de aanvrager had restantvoorraden vuurwerk bij minstens 50 opslaglocatie opgehaald voor1 december 2020

Na uw aanvraag

Wij toetsten of uw aanvraag aan de voorwaarden voldeed. Als uw subsidieaanvraag was goedgekeurd, werd de subsidie na 2 november 2020 aan u toegekend.

Voor vuurwerkbedrijven gold dat zij tussen 1 december en 20 december een vaststellingsverzoek moesten insturen. Bekijk alle informatie op onderstaande pagina.

Na uw aanvraag

 

Achtergrond

Tijdens de jaarwisseling wordt in Nederland veel vuurwerk afgestoken om het nieuwe jaar in te luiden. Het gebruik van vuurwerk brengt helaas elk jaar veel letsel, schade en overlast met zich mee. Om deze gevolgen te beperken werd de verkoop aan particulieren van vuurwerkartikelen die veel letsel, schade of overlast veroorzaken met ingang van 1 december 2020 verboden. We hebben het dan over knalvuurwerk, knalstrengen, vuurpijlen en enkelschotsbuizen.

Vuurwerkrestanten kunnen in het buitenland worden verkocht of kunnen worden vernietigd in een afvalinstallatie. Doorverkopen of vernietigen van vuurwerk brengt extra kosten met zich mee. Met deze subsidieregeling TSRV werden winkeliers en vuurwerkbedrijven gestimuleerd om samen te werken bij het doorverkopen van de vuurwerkrestanten van winkeliers of het eventueel vernietigen van deze restanten wanneer die (deels) onverkoopbaar zijn.

De winkeliers konden subsidie vragen voor het verwerken van de vuurwerkrestanten door de vuurwerkbedrijven. De vuurwerkbedrijven haalden de restanten op bij winkeliers en kunnen deze internationaal doorverkopen of laten vernietigen. Ook is verkoop aan professionals mogelijk. Dit omdat genoemd vuurwerk niet meer als consumentenvuurwerk maar als professioneel vuurwerk wordt aangemerkt. De vuurwerkbedrijven konden een subsidie aanvragen voor het afvoeren en daarna verkopen of vernietigen van de vuurwerkrestanten van de winkeliers.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.