Service menu right

Voorwaarden Tegemoetkoming schade COVID-19

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS), moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden die voor alle ondernemingen gelden en er zijn aanvullende voorwaarden voor bepaalde ondernemingen.

Wij kunnen tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming controleren of u daadwerkelijk aan alle voorwaarden voldoet. Daarbij kunnen wij in bepaalde gevallen om aanvullend bewijsmateriaal vragen. Bijvoorbeeld een kopie van de omzetgegevens uit uw boekhouding of uw aangifte van de omzetbelasting over 2019 of 2020. Hiermee moet u kunnen aantonen dat u aan alle voorwaarden voldoet.

Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle ondernemingen.

KVK-gegevens

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofd- of een nevenactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Financiële gezondheid

 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, op de hoofd- of nevenactiviteit waarvoor u een aanvraag doet, een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, op de hoofd- of nevenactiviteit waarvoor u een aanvraag doet, ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen surseance van betaling aangevraagd bij de rechtbank. Surseance van betaling is uitstel van betaling voor een bedrijf dat in tijdelijke financiële problemen verkeert.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.

Vestiging

 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • U verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres. Of u verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.30, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten en binnenvaart zoals passagiersvaart- en veerdiensten). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.

Aanvullende voorwaarden

Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden. Deze zijn naast bovenstaande voorwaarden van toepassing.

Vestiging fysiek afgescheiden van privéwoning

U verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft. Bij uw aanvraag moet u hiervoor bewijsstukken meesturen. Dit kan in de vorm van een zakelijke huur- of koopovereenkomst van de vestiging of een foto die de eigen opgang goed in beeld brengt. U kunt 1 bijlage meesturen met het aanvraagformulier. De bijlage mag maximaal 10mb zijn in de volgende formaten: doc, docx, txt, csv, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg, odt, ods.

Horecaondernemingen en ambulante ondernemingen

Bij horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.30, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten en binnenvaart zoals passagiersvaart- en veerdiensten) mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren gelijk zijn aan het vestigingsadres. Als horecaondernemer verklaart u in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.

Voor ambulante ondernemingen geldt dat deze ondernemingen hun bedrijf niet uitoefenen vanuit een vaste vestiging, maar met ambulante bedrijfsmiddelen die voor hoge vaste kosten zorgen. Een voorbeeld zijn de auto- en motorrijschoolhouders die veelal op hun huisadres geregistreerd staan, maar omvangrijke lasten dragen voor hun lesvoertuig(en).

Toeleveranciers

Onder toeleveranciers verstaan we ondernemingen die op de lijst met toegekende SBI-codes vallen onder categorie '3 Uitbreiding Toeleveranciers SBI-Code lijsten (besluit 7 april 2020, aanvragen vanaf 15 april)', zoals groothandels.

Voor deze ondernemingen geldt als aanvullende voorwaarde dat het omzetverlies wordt veroorzaakt door tenminste één van de volgende oorzaken:

 • Tenminste 70% van uw omzet komt normaal gesproken van ondernemers die vanwege de coronacrisis zijn geraakt door de overheidsmaatregelen. Deze ondernemers staan geregistreerd onder één van de codes uit het overzicht SBI-codes afnemers van toeleveranciers (pdf).
 • Tenminste 70% van uw omzet komt normaal gesproken uit activiteiten die de overheid vanwege de coronacrisis verbiedt of afraadt.

Zorgondernemingen

Om het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren, kunt u als zorgondernemer ook tegemoetkomingen ontvangen van zorginkopers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Daarom komt u alleen in aanmerking voor de TOGS als u verwacht in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste een omzetverlies van € 4.000 te lijden en ten minste € 4.000 vaste lasten te hebben, ook na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers, én na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde coronasteunmaatregelen. U moet hierover bij uw aanvraag een verklaring indienen.

Wij kunnen tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming om bewijsstukken vragen waaruit dit blijkt. U moet dan een kopie van de stukken uit uw boekhouding of de aangifte van de omzetbelasting over 2019 of 2020 kunnen leveren, waaruit blijkt wat de hoogte is van de tegemoetkomingen die u van zorginkopers heeft ontvangen.

Informatie over de continuïteitsbijdrage en de mogelijkheid van vooruitbetaling door zorgverzekeraars vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

SBI-code 47.74.2: alleen thuiszorgwinkels

Thuiszorgwinkels vallen onder het begrip gedupeerde zorgondernemingen. Deze winkels vallen onder SBI-code 47.74.2. Onder deze SBI-code vallen ook andere ondernemingen. Om ervoor te zorgen dat binnen deze SBI-code alleen ondernemers met een thuiszorgwinkel kunnen aanvragen, is een nadere specificatie opgenomen. U moet in uw aanvraag verklaren dat uw onderneming een thuiszorgwinkel is.

De tegemoetkoming van € 4.000 valt onder de zogenoemde de-minimisverordening. Van de Europese Commissie mag deze de-minimissteun niet verstrekt worden voor primaire landbouwactiviteiten, maar wel voor nevenactiviteiten van agrarische bedrijven.

Inwerkingtreding

De aanpassingen in de lijst met vastgestelde SBI-codes van de beleidsregel van 27 maart 2020 en de uitbreiding voor de non-food gelden met terugwerkende kracht vanaf 30 maart 2020. De uitbreiding van SBI-codes, waaronder kampeerboerderijen, tattooshops en taxibedrijven, treedt in werking vanaf 15 april 2020. De verruiming voor zorgondernemers geldt vanaf 22 april 2020. De verruiming voor nevenactiviteiten is met terugwerkende kracht geldig vanaf de openstelling van deze regeling, en geldt dus voor iedereen die op 15 maart die nevencodes had geregistreerd.

Adviestool

Met de Adviestool kunt u checken of u aan alle voorwaarden voldoet. Dit doet u aan de hand van de SBI-code van uw hoofd- of nevenactiviteit. U heeft na het invullen van de tool nog geen aanvraag gedaan. Volg de volgende stappen:

 1. Zoek uw SBI-code op met de SBI-tool.
 2. Noteer uw SBI-code. Die heeft u nodig om te checken of u aan alle voorwaarden voldoet met de Adviestool.
 3. Kijk wat u bij de hand moet hebben voor het aanvraagproces.
 4. Vraag de TOGS aan (u kunt inloggen met eHerkenning of DigiD).

Meer weten?

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over: