Service menu right

TSE: Topsector Energiestudies Industrie

Gesloten

Wilt u als ondernemer in de industrie de haalbaarheid onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO2-emissies kan gaan reduceren in 2030? Dan kunt u gebruik maken van de regeling Topsector Energiestudies Industrie.

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen

De subsidie Topsector Energiestudies Industrie maakt deel uit van de Topsector Energie en wordt gefinancierd uit de zogenaamde klimaatenveloppe van het kabinet. De Topsector Energie biedt jaarlijks subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie-innovatie.

De regeling ondersteunt 2 typen studies:

 • Haalbaarheidsstudie: een studie die voorafgaat aan een pilotproject, zoals bedoeld in de definitie van experimentele ontwikkeling. In een pilotproject wordt een specifieke innovatieve CO2-reducerende techniek beproefd onder reële omstandigheden. In de studie wordt het potentieel van dat project onderzocht met het doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten van een project, de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat de slaagkansen zijn.
 • Milieustudie: een studie ter voorbereiding op milieu-investeringen die niet onder de definitie van onderzoek en ontwikkeling vallen. Een zogenaamd demonstratieproject waarbij de eindgebruiker/exploitant investeert in een nieuwe techniek. Bij een milieustudie is de vraag welke investeringen nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te bereiken. Een milieustudie helpt een onderneming de milieu-uitgangssituatie te bepalen en een keuze te maken tussen verschillende opties.

De haalbaarheidsstudie/milieustudie kan zich richten op:

 • warmte
 • systeemintegratie – elektrificatie en flexibilisering
 • circulariteit
 • carbon capture, utilisation and storage (CCUS)

Het project moet passen in de beschrijving van deze programmalijnen, zoals te vinden in de download ‘Programmalijnen Topsector Energiestudies Industrie 2019’ onderaan deze pagina.

TSE Energiestudies Industrie (CCUS)

Er is dit jaar een programmalijn CCUS haalbaarheidsstudies (Topsector Energiestudies Industrie - CCUS). Het gaat om pre-project planning/FEED gerelateerd werk met de volgende kenmerken:

 • gericht op toepassing binnen 3 jaar
 • gericht op grootschalige pilotprojecten
 • pilot > 10 kton/jaar voor afvang, transport, hergebruik
 • pilot > 100 kton voor permanente opslag
 • inzicht in de kosten, risico’s, knelpunten (bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, maatschappelijk draagvlak, juridische aspecten en regelgeving_
 • maximale subsidiebedrag per haalbaarheidsstudie CCUS bedraagt € 2.000.000

TSE haalbaarheidsstudies en milieustudies (niet CCUS)

Bij de TSE Energiestudies Industrie zijn 2 soorten studies mogelijk op het gebied van warmte, systeemintegratie en circulariteit. Het maximale subsidiebedrag per haalbaarheidsstudie of milieustudie (geen CCUS) bedraagt € 500.000.

Topsector Energiestudies Industrie in 2019

De maximale subsidiebedragen zijn € 0,5 miljoen (geen CCUS) en € 2 miljoen (CCUS). De paragraaf heet nu “Topsector Energiestudies Industrie” om te reflecteren dat de module alleen open staat voor studies binnen de industrie. Er zijn nu ook milieustudies mogelijk ter voorbereiding op milieu-investeringen. Deze mogen niet onder de definitie van onderzoek en ontwikkeling vallen.

Een milieustudie helpt de milieu-uitgangssituatie te bepalen en een keuze te maken tussen verschillende opties. Pre-engineering kan daar onderdeel van zijn. Alleen milieustudies voor investeringen in milieubescherming zijn mogelijk. Voorwaarde is dat deze investeringen onder een steuncategorie van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) valt. Decentrale overheden zijn niet verplicht deze projecten te melden bij de Europese Commissie.

Budget

Subsidieplafond programmalijn

Tender ProgrammalijnSubsidieplafond 2019
Topsector Energiestudies Industrie - geen CCUS€ 1,9 miljoen* (gesloten)
TSE Energiestudies Industrie - CCUS€ 9,6 miljoen* (gesloten)

*Eerst-komt-eerst-maalt

Aanvragen

Tijdens de openstelling van de regeling, 21 februari 2019 09.00 uur t/m 24 september 2019 17.00 uur, kon u uw aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Voor de TSE Energiestudies Industrie gold: wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder Topsector energiestudies? Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.