Service menu right

Topsector Energiestudies Industrie

Wilt u als ondernemer in de industrie de haalbaarheid onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO2-emissies kan gaan reduceren in 2030? Dan kunt u gebruik maken van de regeling Topsector Energiestudies Industrie.

U kunt subsidie aanvragen vanaf 15 januari 2020, 9:00 uur tot en met 1 september 2020, 17:00 uur.

De subsidie Topsector Energiestudies Industrie maakt deel uit van de Topsector Energie en wordt gefinancierd uit de zogenaamde klimaatenveloppe van het kabinet. De Topsector Energie biedt jaarlijks subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie-innovatie.

De regeling ondersteunt 3 typen studies:

  • Haalbaarheidsstudie: een studie die voorafgaat aan een pilotproject, zoals bedoeld in de definitie van experimentele ontwikkeling. In een pilotproject wordt een specifieke innovatieve CO2-reducerende techniek beproefd onder reële omstandigheden. In de studie wordt het potentieel van dat project onderzocht met het doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten van een project, de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat de slaagkansen zijn.
  • Milieustudie: een studie ter voorbereiding op milieu-investeringen die niet onder de definitie van onderzoek en ontwikkeling vallen. Een zogenaamd demonstratieproject waarbij de eindgebruiker/exploitant investeert in een nieuwe techniek. Bij een milieustudie is de vraag welke investeringen nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te bereiken. Een milieustudie helpt een onderneming de milieu-uitgangssituatie te bepalen en een keuze te maken tussen verschillende opties.
  • Vergelijkbare studie: een studie ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject die niet onder de definitie van onderzoek en ontwikkelen vallen en waarbij de eindgebruiker/exploitant investeert in een nieuwe techniek. Het gaat hierbij om investeringen die niet onder de algemene groepsvrijstellingsverordening vallen, zoals studies naar geavanceerde biobrandstoffen, CCU-projecten, of projecten waarin het milieuvoordeel niet gerealiseerd wordt door de partij die een duurzame investering wil doen. Vraag RVO om advies als u twijfelt onder welke categorie uw studie valt

Programmalijnen

Hieronder leest u een korte samenvatting per programmalijn.

Overzicht programmalijnen

ProgrammalijnOmschrijving
Programmalijn 1: sluiting van industriële ketensDeze programmalijn richt zich vooral op innovaties in industriële ketens waarbij ook reststromen worden meegenomen. Daarbij speelt recycling van materialen en de inzet van biogrondstoffen naar hoogwaardige producten een belangrijke rol.
Programmalijn 2: Een CO2-vrij industrieel warmtesysteemDeze lijn richt zich op het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen voor en optimale procesefficiëntie van industriële clusters en bedrijven.
Programmalijn 3: Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen

Dit programma focust op de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor volledig klimaatneutrale productieprocessen in 2050, optimaal geëlektrificeerd en volledig geïntegreerd in het duurzame energiesysteem.

Programmalijn 4: CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)In dit thema staan afvang, transport, hergebruik en permanente opslag van CO₂ centraal.Deze programmalijn richt zich uitsluitend op grootschalige toepassingen van de gehele keten van CC(U)S. Of op een deel ervan waarvoor op dit moment geen sluitende businesscase mogelijk is. Of als vervolg op deze studie, of via een tussenstap van een pilot.
Programmalijn 5: Overige CO2-reducerende maatregelenHieronder vallen studies naar pilot- en demonstratieprojecten die andere CO2-reducerende maatregelen in de industrie betreffen dan de maatregelen genoemd in programmalijn 1 tot en met 4.

 

Budget

Voor de periode 2020-2021 is een budget beschikbaar van € 6.000.000.

Budgetoverzicht

SubsidieregelingPeildatumBudgetVerleendIn behandelingBeschikbaar
Topsector Energiestudies Industrie*27-07-2020€ 6.000.000€ 5.230.070€ 1.432.684**€ 0

* Deze subsidie is op basis van eerst-komt-eerst-maalt.
** Het budget is overtekend, maar het is mogelijk dat niet alle ingediende aanvragen worden gehonoreerd.

Programmalijnen 1, 2, 3 en 5

  • U kunt maximaal 50% financiering voor de totale projectkosten ontvangen tot een maximaal subsidiebedrag van € 500.000 per project.
  • Middelgrote ondernemingen kunnen nog 10% extra subsidie krijgen op alle subsidiabele activiteiten en kleine ondernemingen 20% extra.
  • Voor een vergelijkbare studie moet u een de-minimisverklaring aanleveren en kan de subsidie niet meer zijn dan € 200.000 per onderneming.

Programmalijn 4 (CCUS)

  • U kunt maximaal 50% financiering voor de totale projectkosten ontvangen tot een maximaal subsidiebedrag van € 2.000.000 per project.
  • Middelgrote ondernemingen kunnen nog 10% extra subsidie krijgen op alle op alle subsidiabele activiteiten en kleine ondernemingen 20% extra.
  • Voor een vergelijkbare studie moet u een de-minimisverklaring aanleveren en kan de subsidie niet meer zijn dan € 200.000 per onderneming.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen vanaf 15 januari 2020, 9:00 uur tot en met 1 september 2020, 17:00 uur via mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning 1. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *