Voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021

30-08-2021

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), moet u voldoen aan de voorwaarden. Voor TVL Q3 2021 zijn er algemene voorwaarden die voor alle ondernemingen gelden en er zijn aanvullende voorwaarden voor bepaalde ondernemingen.

Algemene voorwaarden TVL Q3 2021

Onderstaande TVL-voorwaarden gelden voor alle ondernemingen.

Omzetverlies en vaste lasten

 • Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 3e kwartaal van 2021 vergeleken met het 3e kwartaal van 2019 óf het 3kwartaal van 2020. 
  U kunt zelf kiezen welke referentieperiode voor u het gunstigste is: Q3 2019 of Q3 2020. Als u Q3 2020 als referentieperiode kiest, telt de ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) uit Q3 2020 niet mee als omzet.
 • Uw vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort.
  Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, en niet om de werkelijke vaste lasten.

Wat verstaan wij onder omzet en vaste lasten?

 • Omzet: Onder omzet verstaan wij alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Als u een aangifte voor de omzetbelasting moet doen, kunt u de posten Prestaties binnenland (1a, 1b, 1c en 1e) en Prestaties naar of in het buitenland (3a, 3b en 3c) van uw btw-aangifte gebruiken als omzet.
 • Vaste lasten: Voor de berekening van de vaste lasten gebruiken we het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche. Dit noemen we het percentage vaste lasten. Uw werkelijke vaste lasten hoeft u dus niet op te geven.

Lees meer over percentages vaste lasten

KVK-gegevens

 • Zowel mkb als niet-mkb ondernemingen komen in aanmerking voor de regeling:
  • Mkb'ers kunnen de TVL Q3 2021 apart aanvragen (óók als zij onderdeel zijn van een groep);
  • Voor niet-mkb ondernemingen geldt: als u als grote onderneming deel uitmaakt van een groep verbonden ondernemingen, kunt u maar één aanvraag per groep indienen. U controleert of u een grote onderneming bent met de mkb-toets. Eén onderneming vraagt TVL aan voor de gehele groep, dit is de subsidieaanvrager. De hele groep geeft hiervoor toestemming aan de subsidieaanvrager, die dit bevestigt op het aanvraagformulier. Om te beslissen welke onderneming binnen de groep de subsidieaanvrager is, stelt u vast welke hoofdactiviteit het meest representatief is voor de groep. Dit kunt u doen door met elkaar te bepalen met welke activiteit de groep het grootste deel van de omzet in 2019 behaalde. De onderneming die de TVL aanvraagt, moet met die SBI-code ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. Afzonderlijke bedrijfsonderdelen met een eigen rechtspersoon en eigen KVK-inschrijving mogen niet apart TVL Q3 2021 ondernemingen aanvragen als zij onderdeel zijn van een groep.
 • Uw bedrijf is vóór 30 juni 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • U heeft zich na 30 juni 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of uw SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
 • De hoofdactiviteit waarmee uw onderneming op 15 maart 2020 is ingeschreven in het Handelsregister van KVK telt.
  Alleen als u eerder na een herbeoordeling of bezwaar TVL ontving voor een andere SBI-code, komt u ook met deze SBI-code in aanmerking. Het aanvraagsysteem kiest in dat geval automatisch de gunstigste SBI-code.
  Voor ondernemingen die zich tussen 16 maart en 30 juni 2020 hebben ingeschreven in het Handelsregister telt de hoofdactiviteit van 30 juni 2020.
  Lees meer over uw hoofdactiviteit
 • Alleen als u SBI-code 64.2, 64.30.3 of 70.10 als hoofdactiviteit heeft en SBI-codes van nevenactiviteiten die recht geven op TVL, komt u in aanmerking met een nevenactiviteit. Het aanvraagsysteem kiest automatisch de gunstigste SBI-code.
 • Voor bepaalde SBI-codes gelden aanvullende voorwaarden.

Uitgesloten SBI-codes

Uw hoofdactiviteit heeft niet één van de volgende SBI-codes

SBI-codeBedrijfssector
64Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen, met uitzondering van SBI-code 64.2 (financiële holdings) en 64.30.3 (beleggingsinstellingen met beperkte toetreding)), 64.99 (overige financiële mediatie), 66.12 (commissionairs en makelaars in effecten), 66.191 (administratiekantoren voor aandelen en obligaties), 66.193 (hypotheek- en kredietbemiddeling), 66.292 (actuariële en pensioenadviesbureaus), 66.299 (overige dienstverlening in verband met verzekeringen en pensioenfondsen) en 66.30 (vermogensbeheer))
65Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)
66Overige financiële dienstverlening (met uitzondering van SBI-code 66.21 (risicoanalisten en schadetaxateurs) en 66.22 (assurantietussenpersonen))
84Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
85Publiek bekostigde scholen en instellingen
97Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
98Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik
99Extraterritoriale organisaties en lichamen

Als u alléén SBI-code 64.2. 64.30.3 of 70.10 (holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern) als hoofdactiviteit heeft, en verder geen nevenactiviteit, komt u niet in aanmerking.

U heeft niet één van de volgende SBI-codes als nevenactiviteit

SBI-codeBedrijfssector
64Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen, met uitzondering van SBI-code 64.2 (financiële holdings) en 64.30.3 (beleggingsinstellingen met beperkte toetreding))
65Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)
66Overige financiële dienstverlening

Vestiging

 • Uw bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het Handelsregister van KVK.
 • Minstens één vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Is dat laatste het geval, dan moet u bij uw aanvraag bewijs meesturen dat de vestiging los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 49.41, 49.42, 50, 51.10, 53, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten, recreatieve vliegsector, binnenvaart, zee- en kustvaart, goederenvervoer over de weg, verhuisvervoer, post- en koeriersdiensten). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.

Financiële gezondheid

 • Uw bedrijf, of de groep waar u deel van uitmaakt, was op 31 december 2019 geen ‘onderneming in moeilijkheden’.
 • Uw bedrijf was op 31 december 2019 of daarna niet failliet.
 • Aan uw bedrijf is op het moment van aanvraag geen surséance van betaling verleend.

Maximale staatssteun

Na het krijgen van de subsidie mag u in totaal niet meer dan € 1.800.000 aan overheidssteun hebben ontvangen op basis van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (PbEU 2020, C 91 I). Let op: als uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een groep, geldt dit maximumbedrag voor de hele groep samen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 270.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 225.000 overheidssteun, inclusief de opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw.

Maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten in de totale coronaperiode

 • Mkb’ers en grote ondernemingen per groep: € 1,8 miljoen
 • Visserij en aquacultuur: € 270.000
 • Primaire productie landbouwgoederen: € 225.000

Als de subsidieaanvraag in Q2 of Q3 tegen deze grens aankomt, stellen we de subsidie naar beneden bij tot het maximaal toegestane bedrag. Is de maximale staatssteun bereikt met TVL Q2 2021? Dan wijzen wij de aanvraag voor TVL Q3 af als op het moment van beoordeling blijkt dat de grens is overschreden.

Aanvullende voorwaarden TVL Q3 2021

Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden. Deze zijn naast bovenstaande voorwaarden van toepassing.

Horecaondernemingen

Heeft u een horecaonderneming met SBI-code 56.10.1 of 56.10.2? Dan verklaart u minimaal één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.

Zorgondernemers

Om het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren, kunt u als zorgondernemer ook tegemoetkomingen ontvangen van zorginkopers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Wij wijzen u erop dat in de beleidsregel voor de continuïteitsbijdrage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende bepaling staat:

“Om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage geldt de voorwaarde, dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve eventueel voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding die de zorgaanbieder ontvangt op basis van de prestatie continuïteitsbijdrage.”

Dit betekent dat de TVL-subsidie gevolgen kan hebben voor de hoogte van de continuïteitsbijdrage. Om te voldoen aan de beleidsregel van de NZa mag u enkel een beroep doen op de TVL als u onderaan de streep, rekening houdend met steun van een zorginkoper, minimaal 30% omzetverlies heeft over de betreffende periode. Uiteraard moet u ook voldoen aan alle andere TVL-voorwaarden.

Meer informatie vindt u op de website van de NZa. Bekijk ook de beleidsregel voor de continuïteitsbijdrage.

Amateur sportclubs

Amateur sportclubs kunnen in één kwartaal niet gebruikmaken van zowel de TVL als de Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO).

Aanvraag van € 25.000 of hoger én ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020

Een onderneming die tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister en € 25.000 of meer subsidie aanvraagt, heeft bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig. Een accountant of boekhouder kan dit afgeven. Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger heeft u naast de derdenverklaring ook een accountantsproduct nodig bij de aanvraag en bij de vaststelling. Zie ook de volgende voorwaarde.

Lees meer over de derdenverklaring in TVL Q3 2021

Aanvraag van € 125.000 of hoger

Bij aanvragen van € 125.000 of hoger vragen wij u bij de aanvraag en bij de vaststelling om extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct.

Lees meer over het accountantsproduct in TVL Q3 2021

Grote ondernemingen

Heeft u een grote onderneming? Dan hebben we ook de volgende gegevens nodig:

 • U vult bij de aanvraag een verklaring niet in financiële moeilijkheden in. U vindt de verklaring onder de paragraaf Financiele gezondheid.
 • U levert bij de aanvraag en bij de vaststelling een overzicht van de tot de groep behorende ondernemingen op het moment van aanvraag, in de referentieperiode en in de subsidieperiode. U vermeldt de KVK-nummers van alle verbonden ondernemingen in Nederland. Deze gegevens vult u in op het aanvraagformulier (bij TVL Q1 Grote ondernemingen was dit anders: hier moest u deze overzichten als aparte bijlagen uploaden).

U controleert of u een grote onderneming bent met de mkb-toets. Een grote onderneming of groep verbonden ondernemingen voldoet daarbij aan de volgende criteria:

 • meer dan 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) of;
 • een netto omzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Het gaat hierbij om alle partner- en verbonden ondernemingen in Nederland en in het buitenland.

Wat is een groep verbonden ondernemingen?

Dit is een aantal ondernemingen zodanig verbonden dat ze samen een groep of concern vormen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

 • Een onderneming heeft meer dan 50% van de aandelen in een andere onderneming;
 • Een onderneming kan de meerderheid van het bestuur of de raad van commissarissen van een andere onderneming benoemen of ontslaan;
 • Twee of meerdere ondernemingen hebben een gezamenlijke leiding die alle beslissingen neemt. Bijvoorbeeld bij dochterondernemingen of werkmaatschappijen.
 • Een onderneming heeft als enige het recht om te beslissen over een andere onderneming. Dit is vaak vastgelegd in een overeenkomst.
 • Een onderneming kan op hoofdlijnen instructies opleggen aan een andere onderneming. Dit is vaak vastgelegd in de statuten of in een overeenkomst.
 • Een franchisenemer die niet los staat van de franchisegever. Dit is vaak vastgelegd in de franchiseovereenkomst. Een franchise kan ook nog op een van de bovenstaande manieren verbonden zijn met een andere onderneming.

Adviestool

Met de Adviestool kunt u in 3 stappen zien of u in aanmerking komt en welk bedrag u mogelijk kunt aanvragen. U heeft hiervoor uw KVK-nummer nodig.

Raadpleeg de Adviestool

Vorige subsidieperiodes

Bent u op zoek naar informatie over eerdere subsidieperiodes die inmiddels zijn gesloten?

Ga naar de TVL overzichtspagina

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.