Actieve landbouwer 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Actieve landbouwer 2020

13-01-2021

Om subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te krijgen, moet u op 15 mei van het aanvraagjaar actieve landbouwer zijn. Of u een actieve landbouwer bent, hangt af van uw KVK-registratie. Wij kijken elk jaar opnieuw of u actieve landbouwer bent.

KVK-inschrijving

U bent een actieve landbouwer als uw bedrijf met een landbouwactiviteit staat ingeschreven bij KVK. Deze landbouwactiviteit moet de hoofdactiviteit zijn van uw bedrijf. Heeft u een bedrijf met meerdere vestigingen? Dan moet de landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging geregistreerd staan. Wij bekijken elk jaar of u op 15 mei van het aanvraagjaar actieve landbouwer bent.

SBI-codes landbouwactiviteiten

Elk bedrijf staat bij KVK geregistreerd met één of meer SBI-codes. Deze codes geven aan wat voor activiteiten een bedrijf uitvoert. We gebruiken de SBI-codes om te bepalen of u een landbouwactiviteit uitoefent. SBI-codes die beginnen met 011, 012, 013, 014, 015 of 016 zijn landbouwactiviteiten. Ook SBI-code 1051 is een landbouwactiviteit, als u minimaal 50% van de verwerkte melk op het eigen melkveebedrijf produceert.

Voert u wel landbouwactiviteiten uit, maar is dit niet uw hoofdactiviteit? Dan kunt u met een accountantsverklaring soms alsnog uitbetaling aanvragen. Lees de voorwaarden bij Geen landbouwactiviteit als hoofdactiviteit.

Beoordeling uitbetalingsaanvraag

Om te beoordelen of u een actieve landbouwer bent, kijken we naar de KVK-registratie op 15 mei van het jaar dat u uitbetaling aanvraagt. Elk jaar beoordelen we dit opnieuw. De registratie bij KVK moet gelijk zijn aan de werkelijke situatie.

Registratie aanpassen

Verandert u de registratie bij KVK? Zorg dan dat u de registratie uiterlijk 15 mei 2020 heeft aangepast bij KVK. U moet de registratie binnen 7 dagen na de wijziging aanpassen. Een bedrijfsoverdracht, bedrijfsbeëindiging of overlijden van een bedrijfsvoerder geeft u ook aan ons door. Lees meer op de pagina Uw registratie bij RVO.nl.

Geen landbouwactiviteit als hoofdactiviteit

Staat u niet met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging ingeschreven? Maar staat u wel met een landbouwactiviteit ingeschreven als:

 • nevenactiviteit op uw hoofdvestiging of
 • hoofdactiviteit op een nevenvestiging of
 • nevenactiviteit op een nevenvestiging?

Dan kunt u misschien toch uitbetaling aanvragen.

U moet dan met een accountantsverklaring laten zien dat uw landbouwactiviteiten een belangrijk onderdeel zijn van de totale economische activiteit van al uw vestigingen. Dat moet u elk jaar opnieuw doen. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:

 • Het jaarlijkse bedrag aan directe betalingen uit het GLB is meer dan 5% van uw totale inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten van het meest recente beschikbare belastingjaar. Of het is meer dan 5% van het gemiddelde bedrag aan inkomsten over de 3 meest recente belastingjaren.
 • Het bedrag aan inkomsten uit uw landbouwactiviteiten is meer dan een derde van uw totale bedrag aan inkomsten van het meest recente beschikbare belastingjaar. Of meer dan een derde deel van het gemiddelde bedrag aan inkomsten over de 3 meest recente belastingjaren.

Accountantsverklaring

Voor de accountantsverklaring gebruikt u het verplichte format Samenstellingsverklaring van de accountant 2021 (pdf). Uw accountant moet ingeschreven staan bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Uw accountant stelt voor de accountantsverklaring een Opgave actieve landbouwer op. Daarvoor gebruikt hij uw financiële gegevens. Deze opgave bewaart u in uw eigen administratie.

Sla de samenstellingsverklaring eerst op uw harde schijf op. Bij het openen van het bestand vanaf uw harde schijf ziet u alle invoervelden.

Digitaal versturen

U verstuurt de accountantsverklaring digitaal. Hiervoor logt u in op mijn.rvo.nl. Klik op Mijn dossier en ga naar Digitaal post versturen. Kies als onderwerp Basisbetalingsregeling en als documentsoort Accountantsverklaring actieve landbouwer. U hoeft geen andere bijlagen mee te sturen.

De verklaring moet uiterlijk 15 mei 2020 bij ons binnen zijn. Krijgen wij de verklaring na deze datum van u binnen? Houd er dan rekening mee dat u een korting krijgt van 1% per werkdag op de uitbetalingen. Inzendingen na de laatste dag van de kortingsperiode krijgen een afwijzing. In 2020 is dat 9 juni.

Gegevens uit belastingaangifte

Uw accountant gebruikt voor de accountantsverklaring de meest recente belastingaangifte. Of het gemiddelde bedrag aan inkomsten over de 3 meest recente belastingjaren. De belastingaangifte is voldoende. Hij heeft de definitieve vaststelling niet nodig.

Uitleg begrippen samenstellingsverklaring

In de Samenstellingsverklaring staan een aantal begrippen. Hieronder leggen we deze begrippen uit.

Directe betalingen GLB

De directe betalingen GLB bestaan uit de basis- en de vergroeningsbetaling, de extra betaling voor jonge landbouwers en de graasdierpremie. Het gaat bij directe betalingen GLB om het totale bedrag aan directe betalingen zonder korting en uitsluiting in het meest recente belastingjaar. Om te bepalen of landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van uw totale economische activiteit, kijken we naar het bedrag aan directe betalingen in het meest recente belastingjaar.

Heeft u in het meest recente belastingjaar geen aanvraag voor directe betalingen gedaan? Dan bepalen wij het bedrag aan directe betalingen. Het aantal geconstateerde subsidiabele hectares van uw meest recente aanvraag vermenigvuldigen wij met de nationale gemiddelde directe betaling per hectare in het meest recente belastingjaar.

Inkomsten

Met inkomsten bedoelen we de omzet, inclusief btw. Dit geldt zowel voor inkomsten uit landbouwactiviteiten als voor inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten. Voor inkomsten uit een dienstverband gaat het om het brutoloon.

Inkomsten uit belastingaangifte

Het gaat om de bruto-inkomsten. Dat zijn de inkomsten vóór aftrek van kosten en belastingen. Moet uw bedrijf omzetbelasting betalen? Dan gebruikt u de inkomsten uit de meest recente jaaraangifte van uw omzetbelasting. Bedrijven die niet onder de omzetbelasting vallen, maken gebruik van de meest recente aangifte inkomstenbelasting. Bij een maatschap, vof en/of cv gaat het om de inkomsten uit de inkomstenaangiftes van alle betrokken maten/vennoten bij elkaar.

Heeft u een hoofdvestiging en één of meerdere nevenvestigingen op één KVK-nummer? Dan tellen de inkomsten van alle vestigingen mee.

Inkomsten uit landbouwactiviteiten

Het gaat hier om de landbouwactiviteiten die u op het bedrijf uitvoert, zoals:

 • telen en oogsten van gewassen;
 • fokken en houden van dieren voor landbouwdoeleinden;
 • melken van dieren voor landbouwdoeleinden;
 • produceren van landbouwproducten, die voorkomen op Bijlage I van Verordening 1308/2013;
 • een minimumactiviteit uitvoeren op de landbouwgrond om het landbouwareaal in een staat te houden die begrazing of teelt mogelijk maakt, het jaarlijks, vóór 1 november, maaien van het areaal.

Inkomsten uit landbouwactiviteiten zijn:

 • inkomsten die u als landbouwer ontvangt voor de landbouwactiviteiten die u uitvoert op uw bedrijf, en;
 • subsidie of steun die u hiervoor ontvangt zoals de uitbetaling van de betalingsrechten en de vergroeningsbetaling.

Verwerkt u zelf geproduceerde landbouwproducten of laat u deze verwerken tot een ander landbouwproduct? Dan zien wij dit ook als inkomsten uit landbouwactiviteiten als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het verwerkte landbouwproduct is een product dat voorkomt op Bijlage I van Verordening 1308/2013;
 • De verwerking van het landbouwproduct gebeurt op uw eigen bedrijf en u verkoopt de producten zelf.

Voorbeeld

U houdt melkkoeien. Van de melk van uw koeien maakt u kaas. U verkoopt deze kaas zelf. De opbrengsten van deze verkoop tellen mee als inkomsten uit landbouwactiviteiten. De handel in landbouwproducten van derden (in- en verkoop, bijvoorbeeld veehandel) is geen landbouwactiviteit.

Inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten

Alle andere inkomsten van de landbouwer zijn inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten. De landbouwer is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Het hangt af van de rechtsvorm van uw landbouwbedrijf of andere inkomsten meetellen bij de inkomsten van het bedrijf dat de subsidie aanvraagt. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitkeringen en loon van andere betrekkingen.

 • Is het landbouwbedrijf een rechtspersoon (bv, nv, stichting, vereniging, coöperatie)? Dan tellen deze inkomsten niet mee in het totaal van óf de landbouwinkomsten óf de overige inkomsten, tenzij deze inkomsten gegenereerd worden in de hoedanigheid van de rechtspersoon.
 • Is het landbouwbedrijf een natuurlijk persoon (eenmanszaak, maatschap, vof, cv)? Dan tellen alle inkomsten van alle deelnemers in het samenwerkingsverband mee in het totaal van óf de landbouwinkomsten óf de overige inkomsten.

Controles

Als de NVWA bij u komt voor een controle dan moet u met bewijsstukken (zoals statuten, fiscale documenten) kunnen laten zien dat u voldoet aan de voorwaarde van actieve landbouwer. Zo voorkomt u een afwijzing voor de uitbetaling van de betalingsrechten.

Bedrijfsoverdracht

Elke verandering in eigendom van een bedrijf is een bedrijfsoverdracht. Bij een bedrijfsoverdracht schrijft de overdrager zich uit bij de KVK. KVK geeft uw uitschrijving aan ons door, maar u moet de bedrijfsoverdracht ook zelf bij ons melden. Dat moet u binnen 30 dagen na uw uitschrijving bij KVK doen. In de overdrachtsmelding staat wat er met alle bedrijfsonderdelen gebeurt en op welke datum het bedrijf overgedragen wordt. De overnemer moet zich op tijd inschrijven.

Uitschrijving KVK

Als u uw bedrijf heeft uitgeschreven bij KVK, bent u geen actieve landbouwer meer. Bij een overdracht of uitschrijving vóór 15 mei heeft dat gevolgen voor de uitbetaling van GLB-subsidies. 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.