Service menu right

Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding

Staat er in uw gemeente een woning of appartement loodrecht onder een hoogspanningsverbinding? Komt deze verbinding - op basis van het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie - niet in aanmerking voor verplaatsing of ondergrondse aanleg? En wil de woningeigenaar zich laten uitkopen? Dan komt de woning in aanmerking voor de Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding.

Wijzigingen

Het kabinet komt met de uitkoopregeling tegemoet aan de maatschappelijke wens om bewoners de mogelijkheid te geven om niet langer onder een hoogspanningslijn te wonen. Woningeigenaren maken zelf de keuze of ze gebruik willen maken van de regeling.

Gemeenten nemen een centrale rol in bij de uitvoering van de uitkoopregeling. Zij zijn het aanspreekpunt voor woningeigenaren en voeren de regeling uit door woningen aan te kopen of te laten verplaatsen. Kosten van gemeenten voor de aankoop of verplaatsing van woningen worden op grond van de regeling vergoed.
 

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten een uitkering aanvragen voor verplaatsing of verkabeling van hoogspanningsverbindingen waaronder woningen staan die onder de reikwijdte van de uitkoopregeling vallen.

U kunt uw aanvraag voor het verplaatsen of ondergronds aanleggen van een hoogspanningsverbinding indienen via onderstaande formulieren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uitkoop@rvo.nl.

Budget

Stand van zaken per 1 november 2019

VoorfinancieringUitkering verstrekt

€  969.500,00

58.157.737,48

Voorwaarden

Er komen in Nederland ongeveer 385 woningen in aanmerking voor de uitkoopregeling. Nog eens 25 woningen vallen mogelijk ook onder de regeling, omdat ze zijn verbonden met één van de 385 woningen. Aan de uitkoopregeling zijn voorwaarden verbonden.

Taxatie en koopovereenkomst

Hieronder vindt u een voorbeeld van een koopovereenkomst en 2 informatiebladen. U leest welke clausules in een koopovereenkomst verplicht zijn en welke taxatievoorwaarden er voor deze regeling gelden.

Aanvraagproces

Download het stappenplan met informatie over hoe het proces van de uitkoopregeling op hoofdlijnen is in te richten. In de regeling zelf is aangegeven aan welke eisen een aanvraag moet voldoen.

Aanvraag wijzigen

Doen zich wijzigingen voor in de activiteiten/kosten ten opzichte van de activiteiten/geraamde kosten (zoals beschreven in de subsidieaanvraag)? Dan geeft u die aan ons door met het Wijzigingsformulier Uitkoopregeling.
 
Lukt het u niet om het wijzigingsformulier te downloaden? Dan kunt u het formulier ook telefonisch, per e-mail of per post aanvragen. Onze telefonische helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur (lokaal tarief). Het telefoonnummer is 088 042 42 42. U stuurt uw verzoek per e-mail naar uitkoop@rvo.nl onder vermelding van uw dossierreferentie.

Bestemmingsplanwijziging

Als woningen vlak bij elkaar liggen onder eenzelfde deel van een verbinding, kan de gemeente voor deze woningen één integrale wijziging van het bestemmingsplan doorvoeren. De gemeente moet dan uiterlijk 15 juli 2027 voldoen aan de verplichting om de woonbestemming te verwijderen. Heeft een gemeente een uitkering gekregen voor de uitkoop van een eerste woning? Dan kan de gemeente 2 jaar later een verzoek voor een integrale bestemmingsplanwijziging indienen.

Een gemeente kan meerdere verzoeken indienen. Binnen een gemeente kunnen er meerdere clusters van woningen zijn die de gemeente wil kopen of al aangekocht heeft. Hierdoor kan op verschillende plaatsen een integrale ruimtelijke heroverweging nodig zijn. Doe uw verzoek met onderstaand formulier. Het formulier e-mailt u naar uitkoop@rvo.nl.