Versneld natuurherstel | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Versneld natuurherstel

Gesloten
16-02-2021

Teveel stikstof heeft schadelijke effecten op de natuur. In veel Natura 2000-gebieden zijn daarom natuurherstelmaatregelen nodig. Per 1 februari 2021 is de regeling Versneld natuurherstel geopend. U kunt als terreinbeheerder van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied subsidie aanvragen voor het uitvoeren van het herstel.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie?

U bent terreinbeheerder van natuurerfgoed als u eigenaar, erfpachter of beheerder bent van een Natura 2000-gebied met stikstofgevoelige natuur. Ook samenwerkingsverbanden van burgers, stichtingen of organisaties kunnen subsidie krijgen. Een van de leden moet dan wel terreinbeheerder zijn.

Budget

Voor de subsidieregeling Versneld natuurherstel is € 81,6 miljoen beschikbaar. We verdelen het budget op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Voor welke kosten subsidie?

Er zijn 2 verschillende groepen die subsidie kunnen aanvragen:

 1. Terreinbeheerders die vooral actief zijn in de primaire landbouwproductie (vaak agrariërs);
 2. Terreinbeheerders die niet actief zijn in de primaire landbouwproductie, zoals natuurbeschermingsorganisaties en particulieren.

Voor de 2 groepen zijn er verschillende regels.

Bent u actief in de primaire landbouwproductie?

Dan kunt u subsidie krijgen voor kosten voor niet-productieve investeringen. Als deze nodig zijn om de biodiversiteit in stand te houden.

U krijgt geen subsidie voor:

 • de aankoop van productie- en betalingsrechten;
 • het kopen en planten van eenjarige gewassen;
 • afwateringswerkzaamheden;
 • investeringen om aan de geldende Unienormen te voldoen;
 • de aankoop van dieren;
 • de kosten van standaard beheer van natuurerfgoed;
 • het kopen van grond;
 • het ontpachten van grond.
Wilt u weten of u subsidie krijgt voor de specifieke kosten die u gaat maken voor versneld natuurherstel? Neem dan contact met ons op en stuur uw concept-begroting mee. Wij maken dan zo snel mogelijk een afspraak om deze met u door te nemen.

Bent u niet actief in de primaire landbouwproductie?

Dan kunt u subsidie krijgen voor:

 • de kosten van beschermen, in stand houden en herstellen van natuurerfgoed;
 • bijkomende kosten voor opslag tijdens restauratie, bijvoorbeeld van bomen;
 • de kosten van speciaal gereedschap;
 • de kosten van materialen;
 • de kosten voor documentatie, onderzoek, digitalisering en publicatie.

U krijgt geen subsidie voor:

 • standaard beheer van natuurerfgoed;
 • kopen van grond;
 • ontpachten van grond.
Wilt u weten of u subsidie krijgt voor de specifieke kosten die u gaat maken voor versneld natuurherstel? Neem dan contact met ons op en stuur uw concept-begroting mee. Wij maken dan zo snel mogelijk een afspraak om deze met u door te nemen.

Hoeveel subsidie?

U kunt maximaal 100% van uw kosten vergoed krijgen. Het minimale subsidiebedrag is € 25.000. Dit betekent dat uw natuurherstelmaatregelen niet minder mogen kosten dan dit bedrag. Dit moet blijken uit uw projectplan en begroting.

Bereken uw maximale subsidie

Vermenigvuldig het subsidiebedrag van € 719 per hectare met de oppervlakte van uw gebied. Dit is het gebied dat aangewezen is als stikstofgevoelig Natura 2000-gebied.

Voorbeeldberekening:
Het gebied waarvoor u subsidie aanvraagt, is 50 hectare. Uw subsidiebedrag is:
719 keer 50 = € 35.950.

Verschillende maximale subsidiebedragen

Voor de 2 groepen subsidieaanvragers gelden verschillende maximale subsidiebedragen. Bent u als terreinbeheerder actief in de primaire landbouwproductie? Dan krijgt u maximaal € 500.000 of maximaal het bedrag uit bovenstaande berekening. U ontvangt het laagste bedrag van deze 2. Bent u als terreinbeheerder niet actief in de primaire landbouwproductie? Dan krijgt u het bedrag dat uit bovenstaande berekening komt.

Vraag uw gegevens op

Wilt u precies weten over hoeveel hectare stikstofgevoelig gebied u subsidie kunt aanvragen? Zodat u uw maximale subsidie kunt berekenen? Vraag de gegevens op via regelingversneldnatuurherstel@rvo.nl. Vermeld in de mail uw naam, adres en RVO-relatienummer, als u dat heeft.

Ook samenwerkingsverbanden kunnen deze gegevens opvragen. Wij hebben dan wel de ondertekende machtiging(en) van de penvoerder nodig. U leest meer over deze machtigingen onder 'Vraagt u als samenwerkingsverband subsidie aan?', op deze pagina onder Begroting.

Voorwaarden

 • U kunt subsidie aanvragen als u gebied met stikstofgevoelige natuur beheert. Wat is stikstofgevoelige natuur? Bekijk de omschrijving hiervoor in de regeling Versneld natuurbeheer bij paragraaf Wetten en regels. Het gebied waarvoor u subsidie aanvraagt, moet op de lijst van 139 Natura 2000-gebieden staan. Of het moet liggen op een gebied op deze lijst. Deze gebieden hebben leefomgevingen en soorten die gevoelig zijn voor stikstof.
 • U moet een milieueffectbeoordeling laten doen voor uw project van start gaat.
 • U heeft een vergunning om uw project uit te voeren
 • Bent u vooral actief in de primaire landbouwproductie?
  • Dan moet u een milieueffectbeoordeling laten doen voor uw project van start gaat.
  • Heeft u van bepaalde instanties toestemming nodig of moet u nog meer vergunningen aanvragen? Dit moet geregeld zijn voor uw project begint.

Na uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij of deze compleet is. U krijgt een ontvangstbevestiging. Ontbreken er gegevens of bewijs? Dan krijgt u een brief van ons. U heeft dan 14 dagen de tijd om ons de extra gegevens alsnog te sturen.

Meteen beginnen

U hoeft niet te wachten op de beslissing of u subsidie krijgt. U mag beginnen zodra u de aanvraag heeft ingediend. Houd er wel rekening mee dat u een afwijzing kunt krijgen op uw aanvraag voor subsidie.

Beslissing

U ontvangt binnen 13 weken na het indienen van uw subsidieaanvraag een brief met de beslissing. Hierin staat hoeveel subsidie u krijgt. U ontvangt ook een brief als wij uw aanvraag afwijzen.

Voorschot

Ontvangt u goedkeuring op uw aanvraag? Dan krijgt u vanaf dat moment elke 3 maanden een voorschot op uw subsidie. Bij een samenwerkingsverband krijgt iedere deelnemer die kosten maakt een voorschot. In totaal krijgt u maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot. Bij de subsidiespelregels leest u meer hierover.

Geef aan hoe het gaat

Elk jaar geeft u aan ons door hoe ver u met uw project bent. Dit doet u in een voortgangsrapportage. Gaat u voldoende vooruit? Dan blijven de voorschotten hetzelfde. Gaat u niet voldoende vooruit? Dan volgt overleg.

Wijziging doorgeven

Verandert er iets terwijl u bezig bent met uw herstelwerkzaamheden? Geef dit aan ons door, wij blijven graag op de hoogte. Dit doet u met een wijzigingsformulier op mijn.rvo.nl. Kijk onder het kopje Wijziging in project, uitvoering en/of organisatie.

Vaststelling aanvragen

Als uw project klaar is, vraagt u binnen 13 weken vaststelling aan op mijn.rvo.nl. Dit betekent dat uw subsidiebedrag definitief wordt.

Direct regelen

Meer weten

Wat verstaan we precies onder stikstofgevoelige natuur? En wat onder beschermen, in stand houden en herstellen van natuurerfgoed? Lees hier meer over in het rapport Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats. Wat is wettelijk gezien een terreinbeheerder? Download de tekst van de regeling Versneld natuurherstel. 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.