Subsidieregeling Versterking omgevingsveiligheid aanvragen| RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO)

27-07-2021

Werkt u in de industriële sector en met gevaarlijke stoffen? Gaat u samen met andere partijen aan de slag om de omgevingsveiligheid te versterken?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO).

Doel

De SVO steunt bovenwettelijke initiatieven voor omgevingsveiligheid door samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties. De initiatieven moeten bijdragen aan de blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland. Het gaat hier om industriële activiteiten van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Doelgroepen

Sinds 2017 zijn de doelgroepen samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties.

Per 1 april 2019:

 • is de regeling ook open voor kleine en middelgrote industriële ondernemingen die extern advies willen voor de versterking van de interne veiligheidscultuur of de interne borging van de veiligheid binnen hun bedrijf;
 • mogen ook omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s deelnemen aan een samenwerkingsverband. Voorwaarde is dat ze geen penvoerder zijn van het project;
 • mag een brancheorganisatie subsidie aanvragen zonder dat er een samenwerkingsverband is met 2 of meer ondernemingen die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Budget

Op 23 juli 2021 is het volledige budget voor SVO 2021 gepubliceerd:

 • € 1.950.000 voor proces- en organisatie-innovatie, opleiding of milieustudie (projecttypen a, b en c)
 • € 50.000 voor extern advies (projecttype d)

Aanvragen

U wilt subsidie aanvragen voor de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO). U kunt tot en met 1 oktober 2021 een aanvraag indienen. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Uw aanvraag direct regelen

 

Na uw aanvraag

U ontvangt een subsidiebeschikking. Daarin staan de details over de betaling. Ook staat erin welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt.

Bekijk hoe het na uw aanvraag verdergaat

Ga naar uw aanvraag

Beleid

In de chemiesector zijn in de periode 2011 en 2012 verschillende incidenten geweest. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding hiervan vaak gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor de veiligheid van werknemers en omgeving. In reactie daarop heeft het kabinet besloten om de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven te stimuleren. Dit doet het kabinet naast de verbetering en versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Om de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven te stimuleren is onder andere de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO) in het leven geroepen. Deze regeling heeft als doel het ondersteunen van bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van het bedrijfsleven.

Samenwerking in de veiligheidsketen moet bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland voor industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. Het betreft het verbeteren van de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van het bedrijfsleven.

Met een SVO-subsidie worden onder de noemer Safety Deals projecten ondersteund die aan dat doel bijdragen. Safety Deals kunnen onderdeel zijn van het programma Duurzame Veiligheid 2030. En vanaf eind 2020 van programma’s van het Safety Delta Nederland (SDN) convenant.

Om veiligheid in Nederland optimaal te borgen, zijn duurzame relaties tussen de overheden, wetenschap en het bedrijfsleven van essentieel belang. Daarom gaan SDN-convenantspartijen samen werken aan de veiligste (petro)chemische industrie ter wereld. Nederland geldt dan als topregio voor de ontwikkeling en toepassing van veiligheidsinnovaties in de (petro)chemie.

Internetconsultatie SVO 2022-2027

Het nieuwe voorstel voor de subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) 2022-2027 ligt ter inzage. Tot en met 10 september 2021 kunt u uw reactie geven op deze regeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Voorgestelde aanpassingen

In het voorstel voor de SVO 2022-2027 zijn de aanbevelingen uit de evaluatie van de huidige SVO-regeling verwerkt:

 • ieder jaar andere speerpunten;
 • Safety Deals die een speerpunt aanpakken krijgen een bonus van +15% subsidie;
 • Safety Deals die geen speerpunten aanpakken krijgen minder subsidie dan in de huidige SVO-regeling;
 • extra verplichtingen om kennis te delen via ingesproken beeldpresentatie of korte videofilm;
 • twee extra beoordelingscriteria om het aantal deelnemende risico-relevante bedrijven aan de SVO te verhogen;
 • per jaar een maximaal subsidiebedrag per projectdeelnemer om de variatie in Safety Deal deelnemers te vergroten;
 • verhoging van het maximum subsidiebedrag voor extern advies projecttype d van €5.000 naar €10.000.

Wilt u reageren?

Reageren doet u via Internetconsultatie SVO 2022-2027 waar u ook het voorstel van de aanpassingen van de regeling en de toelichting vindt.

Inhoud en budget Safety Deals

Inhoudelijke informatie over de SVO-projecten (Safety Deals) en de betrokken deelnemers vanaf 2017 vindt u op de pagina Safety Deals. De verdeling van het jaarbudget over de Safety Deals vanaf 2017 vindt u op de pagina SVO-projecten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.