Service menu right

Aanvraagproces Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO)

U wilt subsidie aanvragen voor de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriele activiteiten (SVO). Bekijk hoe het aanvraagproces verloopt. Van voorbereiden en aanvragen tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Aanvragen

U kunt tot en met 2021 een aanvraag indienen op mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning 1 nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Deze vindt u op mijn.rvo.nl.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

U ontvangt een subsidiebeschikking. Daarin staan de details over de betaling. Ook staat erin welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt.

Voortgang van uw aanvraag

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u dit moet doen, staan in uw beschikking.

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project). Op mijn.rvo.nl vindt u 2 soorten wijzigingsformulieren:

  • Wijziging in project, uitvoering en/of organisatie
  • Wijziging penvoerder samenwerkingsverband

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

Op mijn.rvo.nl vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Controleprotocol

Het controleprotocol geeft aanwijzingen over de reikwijdte en de intensiteit van de controle aan de accountant die uw aanvraag.

Format eindrapportage SVO

Het eindrapport is een verplichte bijlage van het vaststellingsverzoek. Het eindrapport moet een verklaring geven voor eventuele verschillen ten opzichte van het projectplan.