Woningbouwimpuls voor gemeenten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Woningbouwimpuls voor gemeenten

Tijdelijk gesloten
08-04-2021

De vraag naar woningen is sterk toegenomen, maar de bouw van woningen is achtergebleven. Hierdoor is er nu een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Met de regeling Woningbouwimpuls kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om dit tekort op te lossen.

De tweede tranche van deze regeling is gesloten. U kunt hiervoor niet meer aanvragen.

Het kabinet heeft het doel gesteld om jaarlijks ongeveer 75.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. De Woningbouwimpuls draagt bij aan dit doel door de bouw van meer woningen te versnellen. Bovendien geeft de Woningbouwimpuls specifieke aandacht aan de bouw van betaalbare woningen, zodat het woningaanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen vergroot wordt. De Woningbouwimpuls richt zich met name op stedelijke regio’s waar de vraag naar woningen het grootst is.

Openstelling en budget

De regeling loopt tot en met 31 december 2023. Het totale budget is € 1 miljard. Elk jaar worden meerdere tranches opengesteld.

Resultaat van de eerste tranche en de tweede tranche

In de eerste tranche is aan 27 projecten in totaal € 336 miljoen toegekend. Hiermee worden 51 duizend woningen gebouwd in 21 gemeenten. Van die woningen is 65% binnen het betaalbare segment.
In de tweede tranche is aan 30 projecten in totaal € 266 miljoen toegekend. Hiermee worden 44.666 woningen gebouwd in 28 gemeenten. Van die woningen is 67% binnen het betaalbare segment.

Bekijk de projecten uit de eerste tranche en de tweede tranche.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor een specifieke uitkering van de Woningbouwimpuls? Dan moet uw woningbouwproject voldoen aan deze voorwaarden:

 • Uw aanvraag heeft betrekking op een afgebakend projectgebied.
 • Binnen het projectgebied worden ten minste 500 woningen toegevoegd.
 • De realisatie van het project is nog niet begonnen. De bouw van de eerste woningen start binnen 3 jaar en de bouw van de laatste woningen start binnen 10 jaar na toekenning.
 • Uw project kent een aantoonbaar publiek financieel tekort.
 • De maatregelen die leiden tot het publiek tekort zijn publieke investeringen die voor woningbouw noodzakelijk zijn.
 • Medeoverheden moeten ten minste 50% van het publiek financieel tekort dekken. De bijdrage van de Woningbouwimpuls bedraagt maximaal 50%.
 • Minimaal 50% van de woningen zijn betaalbare woningen. Onder betaalbare woningen wordt verstaan:
  • sociale huurwoningen;
  • huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand of lager als de bovengrens van middenhuurwoningen door de gemeente lager is vastgesteld;
  • betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder de NHG-kostengrens.

De Woningbouwimpuls is niet bestemd voor voorfinanciering van een project. U mag de regeling ook niet gebruiken als risicoafdekking voor mogelijke publieke tekorten in de toekomst.

Aanvullende maatregelen

De maatregelen die leiden tot het publiek tekort moeten noodzakelijk voor woningbouw zijn en vallen in één van de volgende categorieën:

 • de infrastructurele ontsluiting van de woningen;
 • de stikstofdepositie (de neerslag van stikstof) in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden verlagen;
 • de bodem saneren;
 • activiteiten die hinder veroorzaken voor woningbouw uitplaatsen;
 • de openbare ruimte inrichten;
 • woningen betaalbaar maken.

Hulp bij het formuleren van uw aanvraag

Wij bieden gemeenten hulp bij het formuleren van een kwalitatief goede aanvraag. Vóór elke tranche organiseren we Impulskamers. Hierin kunt u uw voorlopige aanvraag voorleggen aan experts van het Expertteam Woningbouw. Dat kunt u ook doen met de haalbaarheidsstudie waaruit het publiek tekort blijkt. Mocht u interesse hebben in de Impulskamer voor de volgende tranche, dan kunt u contact met ons opnemen.

Heeft u na deelname aan een Impulskamer nog vragen? U kunt uw vragen per e-mail nasturen.

Alles wat in de Impulskamer wordt besproken, is vertrouwelijk. Het speelt geen rol bij de beoordeling en toewijzing van uw aanvraag.

Stappenplan

Het aanvraagloket voor de tweede tranche is gesloten. Het is niet meer mogelijk om aanvragen in te dienen of te wijzigen.

Voor een aanvraag volgt u de volgende stappen:

Stap 1: Aanmelden

U moest gebruik maken van eHerkenning niveau 2+ of hoger om uw investeringen aan te melden. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Stap 2: Indienen

U kon tot en met 23 november 2020 het online aanvraagformulier invullen en indienen via mijn.rvo.nl. Om uw aanvraag in te vullen, had u de volgende informatie en documenten nodig:

 • Een omschrijving van het project waarvoor u de uitkering aanvraagt. Beschrijf duidelijk hoe het project voldoet aan de voorwaarden van de Woningbouwimpuls.
 • Een begeleidende brief van het college van burgemeester en wethouders.
 • Kaart(en) met een eenduidige beschrijving van het project en een situatieschets (voor en na realisatie).
 • Het meest recente taxatierapport of waardebepaling voor de onderbouwing van de inbreng- of verwervingswaarde.
 • Een haalbaarheidsstudie met een begroting en prognose die gericht is op de financiële haalbaarheid van het project. Hierin toont u het financiële tekort van het project aan. Meer informatie leest u hierboven onder voorwaarden.
 • Onderliggende documenten van het stedenbouwkundig plan en ontwerp. Hieruit blijkt hoe de woningen en de maatregel(en) binnen het project zijn ingepast.
 • Een omschrijving van de wijze waarop u het project uitvoert en welke partijen daarbij betrokken zijn.
 • De verwachte begin- en einddatum van het project.

Stap 3: Toetsing door RVO

Wij toetsen uw aanvraag op volledigheid en beoordeelbaarheid. Is de aanvraag correct en volledig? Dan sturen wij uw aanvraag na sluiting van het aanvraagloket binnen 7 dagen door naar het ambtelijk secretariaat dat de Toetsingscommissie Woningbouwimpuls ondersteunt.

Stap 4: Beoordelen

Het ambtelijk secretariaat legt uw aanvraag voor aan een externe onafhankelijke toetsingscommissie. De toetsingscommissie beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk. Zij doet dit op basis van de criteria 'noodzaak', 'effectiviteit', 'efficiëntie' en 'urgentie' uit de ministeriële regeling. De toetsingscommissie stelt een advies op voor de minister.

Stap 5: Besluit

Oordeelt de toetsingscommissie positief over uw aanvraag? Dan legt ze die met het positieve advies voor aan de minister. Uiteindelijk neemt de minister het besluit over de toekenning van de specifieke uitkering. In de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) staat op basis van welke gronden de minister een aanvraag met een positief advies kan afwijzen. De beslissing van de minister volgt uiterlijk 13 weken na sluiting van de aanvraagtermijn, dus op 1 maart 2021.

Wetten en regels

De informatie op onze website is een samenvatting van officiële regelingen. Die regelingen vormen het uitgangspunt voor de beoordeling van aanvragen:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.