Service menu right

Woningbouwimpuls voor gemeenten

De vraag naar woningen is sterk toegenomen, maar de bouw van woningen is achtergebleven. Hierdoor is er nu een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Met de regeling Woningbouwimpuls kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om dit tekort op te lossen.

Het kabinet heeft het doel gesteld om jaarlijks ongeveer 75.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. De Woningbouwimpuls draagt bij aan dit doel door de bouw van meer woningen te versnellen. Bovendien geeft de Woningbouwimpuls specifieke aandacht aan de bouw van betaalbare woningen, zodat het woningaanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen vergroot wordt. De Woningbouwimpuls richt zich met name op stedelijke regio’s waar de woningbouwopgave het grootst is.

Openstelling en budget

De regeling loopt tot en met 31 december 2023. Het totale budget is € 1 miljard. Elk jaar worden meerdere tranches opengesteld. Gemeenten kunnen dan een aanvraag indienen. Een aankondiging van de openings- en sluitingsdatum van de tranche staat telkens op onze website. Ook het budget van de tranche wordt aangekondigd.

Voor de eerste tranche is het budget vastgesteld op € 347,5 miljoen. De eerste tranche is geopend op 1 juli 2020 en sluit op 15 juli 2020.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor een specifieke uitkering van de Woningbouwimpuls? Dan moet uw woningbouwproject voldoen aan deze voorwaarden:

 • Uw aanvraag heeft betrekking op een afgebakend projectgebied.
 • Binnen het projectgebied worden ten minste 500 woningen toegevoegd.
 • De realisatie van het project is nog niet begonnen. De bouw van de eerste woningen start binnen 3 jaar en de bouw van de laatste woningen start binnen 10 jaar na toekenning.
 • Uw project kent een aantoonbaar publiek financieel tekort.
 • De maatregelen die leiden tot het publiek tekort zijn publieke investeringen die voor woningbouw noodzakelijk zijn.
 • Medeoverheden moeten ten minste 50% van het publiek financieel tekort dekken. De bijdrage van de Woningbouwimpuls bedraagt maximaal 50%.
 • Minimaal 50% van de woningen zijn betaalbare woningen. Onder betaalbare woningen wordt verstaan:
  • sociale huurwoningen;
  • huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand of lager als de bovengrens van middenhuurwoningen door de gemeente lager is vastgesteld;
  • betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder de NHG-kostengrens (voor 2020 is dit € 310.000).

De Woningbouwimpuls is niet bestemd voor voorfinanciering van een project. U mag de regeling ook niet gebruiken als risicoafdekking voor mogelijke publieke tekorten in de toekomst.

Aanvullende maatregelen

De maatregelen die leiden tot het publiek tekort moeten noodzakelijk voor woningbouw zijn en vallen in één van de volgende categorieën:

 • de infrastructurele ontsluiting van de woningen;
 • de stikstofdepositie (de neerslag van stikstof) in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden verlagen;
 • de bodem saneren;
 • activiteiten die hinder veroorzaken voor woningbouw uitplaatsen;
 • de openbare ruimte inrichten;
 • woningen betaalbaar maken.

Hulp bij het formuleren van uw aanvraag

Wij bieden gemeenten hulp bij het formuleren van een kwalitatief goede aanvraag. Vóór elke tranche organiseren we Impulskamers. Hierin kunt u uw voorlopige aanvraag voorleggen aan experts van het Expertteam Woningbouw. Dat kunt u ook doen met de haalbaarheidsstudie waaruit het publiek tekort blijkt. Mocht u interesse hebben in de Impulskamer voor de volgende tranche, dan kunt u contact met ons opnemen.

Heeft u na deelname aan een Impulskamer nog vragen? U kunt uw vragen per e-mail nasturen.

Alles wat in de Impulskamer wordt besproken, is vertrouwelijk. Het speelt geen rol bij de beoordeling en toewijzing van uw aanvraag.

Aanvragen

Aanvragen doet u online via mijn.rvo.nl. Online kunt u een uitkering van de Woningbouwimpuls aanvragen van 1 juli 2020 00:00 uur tot en met 15 juli 2020 23:59 uur. Het online aanvraagformulier is beschikbaar op mijn.rvo.nl. U kunt uw aanvraag alvast invullen en opslaan als concept. Let op: uw aanvraag is dan nog niet ingediend of ontvangen door RVO. U kunt uw definitieve aanvraag indienen vanaf 1 juli 2020 00:00 uur.

Neem voor uw aanvraag het Achtergronddocument Woningbouwimpuls door. Hierin staat hoe u een haalbaarheidsstudie opstelt en uw aanvraag indient. Dit document vindt u op deze pagina onder de paragraaf Downloads.

Let op: aanvraagformulier is gewijzigd
Op dinsdag 23 juni 2020 is het aanvraagformulier voor de Woningbouwimpuls voor gemeenten gewijzigd. Voor de gemeenten die een eerdere versie hebben opgeslagen, is het belangrijk om de beantwoording van de gewijzigde vragen te controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de wijzigingen:

 • Onder 'voorwaarden van de Woningbouwimpuls' is verduidelijkt dat de start bouw van de laatste woningen binnen 10 jaar na toekenning moet zijn.
 • De vraagstelling 'begroting en prognose van het project' is verduidelijkt met een verwijzing naar de werkbladen in de spreadsheet 'aanvraag woningbouwimpuls'. Daarnaast kan worden aangegeven welke aannames aan de opgevoerde bedragen ten grondslag liggen.
 • De vraagstelling 'risico’s project' is gewijzigd.
 • Onder 'bijlagen' kan een document van maximaal 10 pagina’s met noodzakelijke aanvullende informatie voor de beoordeling worden toegevoegd.

Stappenplan

Voor een aanvraag volgt u de volgende stappen:

Stap 1: Aanmelden

Gebruik eHerkenning niveau 2+ of hoger om uw investeringen aan te melden. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Stap 2: Indienen

Vul het online aanvraagformulier in en dien het vanaf 1 juli 2020 in op mijn.rvo.nl. U vindt het digitale aanvraagformulier op mijn.rvo.nl. Zo kunt u zich al voorbereiden op uw aanvraag. Om uw aanvraag in te vullen, heeft u de volgende informatie en documenten nodig:

 • Een omschrijving van het project waarvoor u de uitkering aanvraagt. Beschrijf duidelijk hoe het project voldoet aan de voorwaarden van de Woningbouwimpuls. U vindt die onder de aanvullende maatregelen.
 • Kaart(en) met een eenduidige beschrijving van het project.
 • Een haalbaarheidsstudie met een begroting en prognose die gericht is op de financiële haalbaarheid van het project. Hierin toont u het financiële tekort van het project aan. Meer informatie leest u hierboven onder voorwaarden.
 • Onderliggende documenten van het stedenbouwkundig plan en ontwerp. Hieruit blijkt hoe de woningen en de maatregel(en) binnen het project zijn ingepast.
 • Een omschrijving van de wijze waarop u het project uitvoert en welke partijen daarbij betrokken zijn.
 • De verwachte begin- en einddatum van het project.

In het Achtergronddocument Woningbouwimpuls vindt u meer informatie over het indienen van de aanvraag.

Stap 3: Toetsing door RVO

Wij toetsen uw aanvraag op volledigheid en beoordeelbaarheid. Is de aanvraag correct en volledig? Dan sturen wij uw aanvraag binnen 14 dagen door naar het ambtelijk secretariaat dat de Toetsingscommissie Woningbouwimpuls ondersteunt.

Stap 4: Beoordelen

Het ambtelijk secretariaat legt uw aanvraag voor aan een externe onafhankelijke toetsingscommissie. De toetsingscommissie beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk. Zij doet dit op basis van de criteria 'noodzaak', 'effectiviteit', 'efficiëntie' en 'urgentie' uit de ministeriële regeling. De toetsingscommissie stelt een advies op voor de minister. In het document Urgentiescore eerste tranche, onder de paragraaf Downloads, vindt u hoe de urgentiescore wordt berekend.

Stap 5: Besluit

Oordeelt de toetsingscommissie positief over uw aanvraag? Dan legt ze die met het positieve advies voor aan de minister. Uiteindelijk neemt de minister het besluit over de toekenning van de specifieke uitkering. In de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) staat op basis van welke gronden de minister een aanvraag met een positief advies kan afwijzen. De beslissing van de minister volgt uiterlijk 13 weken na sluiting van de aanvraagtermijn, dus op 14 oktober 2020.

Wetten en regels

De informatie op onze website is een samenvatting van officiële regelingen. Die regelingen vormen het uitgangspunt voor de beoordeling van aanvragen:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *