Gesloten voor aanvragen

Brede weersverzekering 2021

Gepubliceerd op:
11 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
20 december 2021

Met een brede weersverzekering verzekert u zich tegen schade aan gewassen door extreem weer. Bijvoorbeeld hagel, regenval, (nacht)vorst, storm, droogte, sneeuw, ijzel en brand door blikseminslag. U kunt subsidie aanvragen voor een deel van de kosten van de premie. De brede weersverzekering is een subsidie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie?

Bent u een actieve landbouwer en heeft u grond met open teelt? En sloot u een brede weersverzekering af bij een verzekeraar waarvan wij de polis goedkeurden? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de verzekeringspremie. Bij grond met open teelten gaat het om de volgende bedrijfstakken:

 • akkerbouw
 • vollegrondsgroenteteelt
 • bollenteelt
 • sierteelt
 • fruitteelt
 • boomkwekerij

Budget

Voor deze subsidie is € 17,5 miljoen beschikbaar in 2021. Dit bedrag verdelen we over het aantal aanvragers dat subsidie krijgt. U krijgt subsidie voor 60,352% van de kosten van uw verzekeringspremie. We hebben meer aanvragen ontvangen dan dat er budget beschikbaar is. Daarom hebben we het percentage verlaagd van 63,7% naar 60,352%.

Voorbeeld

De kosten van uw brede weersverzekering zijn € 1.000. U krijgt maximaal € 637 subsidie. 63,7% van 1.000 is 637.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van deze subsidie houdt u zich aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een actieve landbouwer.
 • U heeft grond met een open teelt.
 • U verbouwt uw gewassen voor eigen rekening en risico.
 • U sluit een polis brede weersverzekering af bij een verzekeraar die wij hebben goedgekeurd.
 • U betaalt de verzekeringspremie voor 1 november 2021.
 • Het verzekerde perceel ligt in Nederland. U heeft het perceel waarvoor u de verzekering afsluit in gebruik. U mag een perceel niet dubbel verzekeren tegen schadelijke weersinvloeden.
 • U ontvangt van de overheid geen andere bijdrage voor de verzekeringspremie.
 • U zorgt dat uw verzekeraar uw gegevens voor 1 november 2021 naar ons opstuurt.

In de Gecombineerde opgave geeft u per perceel aan of u deze subsidie wilt. Dit doet u bij het onderdeel Regelingen – grondgebonden. Ook geeft u de naam van de verzekeraar op. U vraagt bij uw verzekeraar tot wanneer u de verzekering kunt afsluiten.

U kunt in de Gecombineerde opgave kiezen of u de subsidie op uw eigen rekening ontvangt. Of dat wij de subsidie aan de verzekeraar uitbetalen. In het laatste geval trekt de verzekeraar het subsidiebedrag van uw verzekeringspremie af. Dit kan makkelijker zijn voor u.

Na uw aanvraag

Uw verzekeraar stuurt ons voor 1 november de volgende gegevens:

 • uw polisnummer;
 • het bedrag aan verzekeringspremie waarvoor u subsidie aanvraagt;
 • het bedrag dat u aan de verzekeraar betaalde;
 • het aantal door u verzekerde hectares;
 • de datum waarop de verzekeraar het (laatste) bedrag ontving.

Het kan zijn dat we nog vragen hebben over uw aanvraag of gegevens. We nemen dan schriftelijk contact met u op.

U krijgt onze beslisbrief tussen 1 december 2021 en 16 mei 2022. Als wij uw aanvraag goedkeuren, maken wij het subsidiebedrag over naar u of uw verzekeraar.

Aaneengesloten stuk grond en enkel gewas

In de verzekeringsvoorwaarden van uw polis leest u wanneer uw verzekeraar schade uitkeert. U houdt zich dan aan de volgende voorwaarden:

 • Op uw verzekerde aaneengesloten stuk grond staat een enkel gewas.
 • Uw financieel verlies is minimaal 20% van de gemiddelde jaarproductie van dat gewas.

Aaneengesloten stuk grond

Een aaneengesloten stuk grond heeft geen natuurlijke afscheiding, zoals een sloot of een bomenrij. Ook een weg of hekwerk telt als afscheiding. De schadetaxateur beoordeelt de schade van het aaneengesloten stuk grond waar één gewas op staat.

Enkel gewas

Een gewas is een groep planten van dezelfde soort. De verschillende rassen appels en peren zien wij als verschillende gewassen. Het appelras Golden Delicious is bijvoorbeeld een ander gewas dan het appelras Kanzi. Ook gewassen die u teelt met een ander doel zien wij als verschillende gewassen. Zo is een pootaardappel een ander gewas dan een consumptieaardappel.

Informatie voor verzekeraars

Bent u verzekeraar? En wilt u in 2022 een brede weersverzekering aan landbouwers aanbieden? Op de pagina Goedkeuring brede weersverzekeraar leest u hoe u dit doet.

Vragen over de brede weersverzekering?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?