Gesloten voor aanvragen

Investeringen in energie glastuinbouw (EHG): openstelling maart - juni 2020

Gepubliceerd op:
29 december 2013
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2020

Wilt u investeren in energie besparing? Met deze subsidie kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden van glastuinders energiebesparende maatregelen nemen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Deze subsidie heet officieel Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2020.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 15 miljoen.

Waarvoor krijgt u subsidie

U krijgt subsidie voor de kosten (zonder btw) voor de koop en installatie van nieuwe machines en apparaten. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Per aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn. De maximale subsidie per investering staat in de tabel hieronder.

Maximale subsidiebedrag per investering

Investering Maximale subsidiebedrag*1 Kosten die onder de subsidie vallen zijn maximaal
2e energiescherm € 250.000 € 7 of € 8 per m2 *2
Aansluiting warmtenetwerk of -cluster € 150.000 -
Aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster € 50.000 -
Luchtbehandelingssysteem € 375.000 € 30 per m2

*1 Dit zijn de bedragen per aanvrager. Elke aanvrager in een samenwerkingsverband kan dit bedrag krijgen.

*2 Bij een geïnstalleerd kasoppervlak groter dan 4 hectare is dit maximaal € 7 per m2. Als dit 4 hectare of minder is dan is het bedrag maximaal € 8 per m2.

Waarvoor krijgt u geen subsidie

Voor deze investeringen krijgt u geen subsidie:

 • eerste energiescherm
 • gevelscherm
 • verduisteringsscherm
 • lichtafschermingsscherm, als dat wettelijk verplicht is
 • schermen die minder dan 45% energie besparen
 • schaduw- en zonweringsschermen
 • lichtdoorlatende energieschermen met een lichtafschermingspercentage van meer dan 25%
 • vervangingsinvesteringen

U krijgt ook geen subsidie voor ondersteunende en extra kosten. Dit zijn de kosten voor:

 • het in gebruik nemen van de investering
 • scholing en hulp
 • leges
 • eigen arbeid
 • debetrente
 • vervoer
 • gebruikte machines
 • invoerrechten

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft een overeenkomst gesloten met de leverancier. Dit doet u voor uw aanvraag en na de publicatie van de subsidie.
 • U houdt zich bij uw investering aan de wetten van de Europese Unie en de nationale wetten voor milieubescherming.
 • Het bedrag dat u toegewezen krijgt is niet hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag. Andere subsidies die u krijgt voor deze investering tellen hiervoor ook mee.
 • U mag pas kosten maken vanaf de startdatum van het project. Deze geeft u door bij uw aanvraag.

Voor een 2e energiescherm

Dit zijn de extra voorwaarden:

 • U heeft al één energiescherm. Dit bespaart minimaal 35% energie.
 • U bespaart minimaal 45% energie met het 2e energiescherm.

Overeenkomst met de leverancier

U stuurt de overeenkomst met de leverancier van de investering mee. Dit zijn de voorwaarden voor de overeenkomst:

 • U mag geen aanbetaling doen aan de installateur voordat u subsidie aanvraagt.
 • De overeenkomst is gesloten tussen uw bedrijf en de deelnemers bij een samenwerkingsverband en de bouwer of leverancier van de machine of installatie.
 • In de overeenkomst staat wanneer de overeenkomst afgesloten is.
 • In de overeenkomst staat duidelijk om welke machine(s) en/of installatie(s) het gaat. U gebruikt bijvoorbeeld de naam van de investering zoals deze op deze pagina staat.
 • De kosten zijn voor iedere investering duidelijk. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor de koop, bouw of levering van uw investering. Het moet duidelijk zijn welke kosten wel en niet meetellen voor de subsidie. De kosten zonder btw staan ook in de overeenkomst.
 • In de overeenkomst staat een ontbindende voorwaarde. Hierin staat dat de overeenkomst ontbonden wordt als u geen subsidie krijgt. Is de investering onderdeel van een groter project, bijvoorbeeld de bouw van een kas? Dan geldt de ontbindende voorwaarde alleen voor de investering waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Is de installateur via een holding verbonden met uw bedrijf? Dan krijgt u alleen subsidie voor de kosten van de installateur, dus zonder de berekening van winstopslagen.

Na uw aanvraag

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij of deze compleet is. Is deze compleet? Dan gaan we uw aanvraag beoordelen.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met onze beslissing. Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan staat in deze toewijsbrief hoeveel subsidie u krijgt toegewezen. Nadat u deze brief heeft gekregen kunt u uw investering doen.

Hoe lang heeft u voor de uitvoering?

U plaatst de gekochte apparaten of installaties binnen 2,5 jaar nadat u de toewijsbrief heeft gekregen. Lukt dit niet? Meld dit dan op tijd bij ons. Achteraf kunnen wij bewijs opvragen om te controleren of u de maatregelen op tijd heeft uitgevoerd.

In uw administratie bewaren

U bewaart in uw administratie deze documenten:

 • Bedrijfskaart. Hierop markeert u de oppervlakte waar de investering over gaat en de locatie van het netwerk. Dit geldt alleen voor investeringen in een aansluiting op een warmtenetwerk of een aansluiting op een biogas- of koolstofdioxidenetwerk.
 • Beslissing(en) op andere subsidies (als u andere subsidies krijgt).

Beslissing op andere subsidie

Heeft u subsidie (toegewezen) gekregen van ons of een andere (lokale) overheid voor dezelfde investering? Dan kan dit gevolgen hebben voor de subsidie die u bij ons aanvraagt. Daarom is het belangrijk dat u ons laat weten of u andere subsidies krijgt.

Wijziging doorgeven

Soms verloopt de uitvoering van een investering anders dan gepland. Zulke veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie. Neem daarom altijd contact met ons op als er iets verandert in uw situatie, zoals de einddatum van uw project. Het doel van uw project mag u niet wijzigen.

Wilt u de subsidie wijzigen? Meld dit dan altijd van tevoren bij ons. Hebben wij uw verzoek goedgekeurd? Geef de wijziging dan door via Wijzigingen doorgeven.

Toegestane wijzigingen

Niet alle wijzigingen zijn toegestaan. Welke mag u wel doen?

 • U mag wisselen van leverancier of aannemer binnen dezelfde investering.
 • U mag wisselen naar een andere machine of installatie. Deze moet wel voldoen aan de voorwaarden van uw originele aanvraag. U kunt nooit een hoger subsidiebedrag krijgen dan het bedrag dat in de toewijsbrief van uw subsidie staat.

Wijziging aan ons doorgeven

Stuur uw wijzigingsverzoek per brief naar het volgende adres:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Postbus 8242
3503 RE Utrecht

Beslissing

U krijgt binnen 8 weken nadat wij uw verzoek hebben gekregen een bericht. Hierin staat of u de wijziging mag doen of niet.

Vaststelling aanvragen

Aan het einde van het traject vraagt u vaststelling bij ons aan. Het subsidiebedrag stellen wij dan definitief vast. Wij bekijken of de gestelde doelen zijn gehaald. Daarna vindt een eindafrekening plaats van de subsidiegelden. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw vaststellingsaanvraag.

Subsidiebedragen van maximaal € 25.000

Bij een subsidiebedrag van maximaal € 25.000 stellen wij de subsidie vast. Dit betekent dat u hiervoor geen extra aanvraag meer hoeft te doen. Eventueel kunnen wij achteraf nog wel een steekproefsgewijze controle doen.

Subsidiebedragen hoger dan € 25.000

Voor subsidiebedragen hoger dan € 25.000 vraagt u de vaststelling bij ons aan. Bij een samenwerkingsverband doet de penvoerder dit als het subsidiebedrag voor een of meer deelnemers € 25.000 of meer is. Dit doet u of de penvoerder binnen 13 weken na het einde van de realisatietermijn. De dag na de einddatum van uw project herinneren wij u hieraan.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Doe dan een wijzigingsverzoek om de einddatum van uw project naar voren te halen.

Bij uw aanvraag hoort een eindverslag. Het eindverslag bestaat uit een bewijs waaruit blijkt dat de aangevraagde maatregel is uitgevoerd en een kopie van het bankrekeningafschrift van de betaling van de investering. In het Format eindrapport MEI en EHG leest u wat er in het eindverslag moet staan.

Heeft u voor dit project ook andere subsidie aangevraagd en/of gekregen? Geef dan in het eindverslag ook dit aangevraagde en/of gekregen bedrag op. Het gaat dan alleen om subsidie op dezelfde subsidiabele kosten waarvoor u subsidie uit deze regeling heeft verkregen.

Subsidiebedragen van € 125.000 of hoger

Is het subsidiebedrag € 125.000 of hoger? Dan stuurt u niet alleen een eindrapport mee, maar ook een controleverklaring van de accountant. Gebruik hiervoor het model.

Wetten en regels

Wilt u meer weten over de wetten en regels van deze subsidie? Bekijk dan de publicaties in de Staatscourant van 17 december 2019 en 7 februari 2020.

Vragen over Investeringen in energie glastuinbouw?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?