Gesloten voor aanvragen

Investeringen in energie glastuinbouw (EHG) 2018

Gepubliceerd op:
22 augustus 2018
Laatst gecontroleerd op:
27 november 2020

Wilt u investeren in energie-efficiëntie? Met deze subsidie kunt u energiebesparende maatregelen nemen. Deze subsidie heet officieel Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2018.

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 9,2 miljoen.

Waarvoor krijgt u subsidie

U krijgt subsidie voor de kosten (exclusief btw) die u heeft gemaakt voor de aanschaf en installatie van nieuwe machines en apparatuur. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000. De maximale subsidie per investering staat in onderstaande tabel.

Maximale subsidiebedrag per investering

Investering Maximale subsidiebedrag* Kosten die onder de subsidie
vallen zijn maximaal:
Tweede energiescherm € 150.000 € 6 of € 7/m2**
Aansluiting warmtenetwerk of -cluster € 150.000 -
Aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster € 50.000 -
Luchtbehandelingssysteem € 187.500 € 15/m2

* Deze bedragen gelden per aanvrager. Elke aanvrager in een samenwerkingsverband kan in aanmerking komen voor dit bedrag.
** Bij een geïnstalleerd kasoppervlak groter dan 4 hectare maximaal € 6/m2 en bij een geinstalleerd kasoppervlak van 4 hectare of minder maximaal € 7/m2.

Waarvoor krijgt u geen subsidie

Voor de volgende investeringen kunt u geen subsidie krijgen:

 • eerste energiescherm
 • gevelscherm
 • verduisteringsscherm
 • lichtafschermingsscherm, als dat wettelijk verplicht is
 • schermen waarvan het gebruik een energiebesparing van minder dan 45% tot gevolg heeft
 • schaduw- en zonweringsschermen
 • lichtdoorlatende energieschermen met een lichtafschermingspercentage van meer dan 25%
 • vervangingsinvesteringen

Aandachtspunten bij de subsidie

Om subsidie te ontvangen voor de investeringskosten, is het belangrijk dat u rekening houdt met de volgende aandachtspunten:

 • Voordat u de subsidieaanvraag doet, mag u nog geen aanbetaling hebben gedaan aan de installateur.
 • Pas vanaf de startdatum van het project mag u kosten maken. De startdatum geeft u door bij uw aanvraag voor de subsidie.
 • Als de installateur via een holding verbonden is met uw onderneming, kunt u alleen subsidie krijgen voor de kosten van de installateur, dus zonder de berekening van winstopslagen.
 • Alleen kosten die in technische zin horen bij de levering en installatie van de investering, zijn subsidiabel. Ondersteunende en bijkomende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit zijn kosten voor ingebruikname van de investering, scholing en ondersteuning, leges, eigen arbeid, debetrente, transport, gebruikte machines en invoerrechten.
 • Het te verlenen subsidiebedrag plus eventueel andere ontvangen subsidies voor dezelfde investering, mag niet hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag uit de tabel onder Budget.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft vóór het indienen van de aanvraag, maar na de publicatie van de subsidieregeling, een overeenkomst gesloten met de leverancier.
 • De investering mag niet in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Unie en met de nationale milieubeschermingswetgeving.

Extra voorwaarden voor tweede energiescherm

Voor de subsidie voor een tweede energiescherm gelden de volgende extra voorwaarden:

 • U heeft al een eerste energiescherm.
 • Het gebruik van het tweede energiescherm levert een energiebesparing op van minimaal 45%.

Overeenkomst met de leverancier

U stuurt een overeenkomst mee van de leverancier waar u de investering heeft aangeschaft. De overeenkomst moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De overeenkomst is gesloten tussen uw bedrijf en de eventuele deelnemers in een samenwerkingsverband en de bouwer of leverancier van de machine of installatie.
 • Uit de overeenkomst blijkt op welke datum de overeenkomst gesloten is.
 • U heeft de overeenkomst gesloten vóór het indienen van de aanvraag, maar na de publicatie van de subsidieregeling.
 • In de overeenkomst staat duidelijk om welke machine(s) en/of installatie(s) het gaat, bijvoorbeeld met de naam van de investering zoals deze in de regeling staat.
 • De kosten voor de aanschaf, bouw of levering van de apparatuur, installaties of machines, moeten per investering inzichtelijk zijn. De subsidiabele kosten en niet-subsidiabele kosten moeten van elkaar te onderscheiden zijn. De kosten exclusief btw staan ook op de overeenkomst.
 • In de overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen waarin staat dat de overeenkomst ontbonden wordt als u de subsidie niet aan u wordt toegewezen.
 • Als de investering deel uitmaakt van een groter project (bijvoorbeeld de bouw van een kas) dan geldt de ontbindende voorwaarde alleen voor de investering waarvoor u subsidie aanvraagt.

Na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan staat in de beslisbrief hoeveel subsidie u krijgt toegewezen. Nadat u dit besluit heeft ontvangen kunt u uw investering realiseren.

Hoe lang heeft u voor de uitvoering?

Binnen 2,5 jaar na het besluit tot subsidieverlening moet u de aangeschafte apparatuur of installatie ook daadwerkelijk gerealiseerd en geplaatst hebben. Kunt u hier niet aan voldoen? Meld dit dan op tijd bij ons. Achteraf kunnen wij door het opvragen van bewijzen controleren of de maatregelen op tijd zijn uitgevoerd.

In uw administratie bewaren

U bewaart in uw administratie de volgende stukken:

 • Kopie van de laatste jaarafrekening (alleen bij investering in een biomassaketel).
 • Bedrijfskaart met gearceerd de oppervlakte waar de investering over gaat en de locatie van het netwerk (alleen bij investeringen in aansluitingen op warmtenetwerk of aansluiting op biogas- of koolstofdioxidenetwerk).
 • Beslissing(en) op andere bijdrage(n) (als dit van toepassing is).

Beslissing op andere bijdrage

Heeft u subsidie toegezegd gekregen van ons of een andere (lokale) overheid voor dezelfde investering? Dan kan dit gevolgen hebben voor de toekenning van de subsidie die u aanvraagt. Daarom is het belangrijk dat u ons op de hoogte brengt van andere ontvangen bijdragen.

Als uw investering wijzigt

Soms verloopt de uitvoering van een investering anders dan gepland. Zulke veranderingen kunnen gevolgen hebben voor het subsidiebedrag. Neem daarom altijd contact met ons op als er iets wijzigt in uw situatie, bijvoorbeeld de einddatum van uw project. De doelstelling van uw project wijzigen, is niet toegestaan.

Wilt u wijzigingen in de subsidie aanbrengen? Meld dit dan altijd van tevoren bij ons. Gebruik hiervoor het formulier op mijn.rvo.nl. Wij moeten uw wijziging eerst goedkeuren, voordat u deze mag doorvoeren.

Wijzigingen doorgeven

Toegestane wijzigingen

Niet alle wijzigingen zijn toegestaan. Welke wijzigingen mag u wel doorvoeren?

 • U mag wisselen van leverancier of aannemer binnen dezelfde investering.
 • U mag wisselen naar een andere machine of installatie als die ook voldoet aan de voorwaarden van uw oorspronkelijke subsidieaanvraag. U kunt nooit een hoger subsidiebedrag krijgen dan het bedrag dat in de toewijsbrief van uw subsidie staat.

Wijzingen doorgeven

Stuur uw wijzigingsverzoek per brief naar het volgende adres:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Postbus 8242
3503 RE Utrecht

Beslissing

Binnen 8 weken nadat wij uw wijzigingsverzoek hebben ontvangen, krijgt u van ons bericht of u de wijziging mag doorvoeren of niet.

Vaststelling aanvragen

Aan het einde van het traject vraagt u vaststelling bij ons aan. Het subsidiebedrag stellen wij dan definitief vast. Wij bekijken of de gestelde doelen zijn gehaald. Daarna vindt een eindafrekening plaats van de subsidiegelden. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw vaststellingsaanvraag.

Subsidiebedragen van maximaal € 25.000

Bij een subsidiebedrag van maximaal € 25.000 stellen wij de subsidie vast. Dit betekent dat u hiervoor geen extra aanvraag meer hoeft te doen. Eventueel kunnen wij achteraf nog wel een steekproefsgewijze controle doen.

Subsidiebedragen hoger dan € 25.000

Voor subsidiebedragen hoger dan € 25.000 vraagt u de subsidievaststelling uiterlijk 13 weken na afloop van de realisatietermijn bij ons aan. Dit doet u op mijn.rvo.nl. U leest meer over vaststelling aanvragen onder Einde subsidieproject.

Bij uw aanvraag hoort een eindverslag. Het eindverslag bestaat uit een bewijs waaruit blijkt dat de aangevraagde maatregel is uitgevoerd en een kopie van het bankrekeningafschrift van de betaling van de investering. In het Format eindrapport MEI en EHG op mijn.rvo.nl leest u wat er in het eindverslag moet staan.

Heeft u voor dit project ook andere subsidie aangevraagd en/of gekregen? Geef dan in het eindverslag ook dit aangevraagde en/of gekregen bedrag op. Het gaat dan alleen om subsidie op dezelfde subsidiabele kosten waarvoor u subsidie uit deze regeling heeft verkregen.

Subsidiebedragen van € 125.000 of hoger

Is het subsidiebedrag € 125.000 of hoger? Dan stuurt u niet alleen een eindrapport mee, maar ook een controleverklaring van de accountant. Gebruik hiervoor het model op mijn.rvo.nl.

Wetten en regels

Wilt u meer weten over de wetten en regels van deze subsidie? Bekijk dan de publicatie in de Staatscourant.

Vragen over Investeringen in energie glastuinbouw?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?