Gesloten voor aanvragen

Marktintroductie energie-innovaties 2017

Gepubliceerd op:
21 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
21 oktober 2020

De subsidie Marktintroductie energie-innovatie (MEI) 2017 is er voor glastuinbouwers of samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die willen investeren in een duurzaam energiesysteem. Het gaat om investeringen in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag indienen.

Budget

Het beschikbare budget is opgehoogd naar € 7,05 miljoen. Het oorspronkelijke budget was € 5 miljoen. Het budget voor de subsidie wordt eerst besteed aan de bouw van nieuwe kassystemen. Als er budget overblijft, wordt het ook uitgegeven aan kasenergiesystemen.

Voorwaarden

Voor deze subsidie voldoet u aan de volgende algemene voorwaarden:

 • U investeert in innovatieve energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.
 • U start op of na de datum van indiening met uw project.
 • U voert het project in Nederland uit.
 • U houdt een projectadministratie bij.
 • Elke onderneming binnen het samenwerkingsverband heeft een andere eigenaar.
 • Elke onderneming binnen het samenwerkingsverband is een glastuinbouwonderneming.
 • U installeert het energiesysteem binnen 3 jaar na de startdatum van het project.
 • U verleent uw medewerking aan het programma Kas als Energiebron als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of wij daar om vragen. Dit kan tot 3 jaar na de datum van de vaststelling.

Subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de kosten (exclusief btw) die u heeft gemaakt voor:

 • de bouw, verwerving, inrichting of verbetering van onroerende zaken;
 • de aanschaf of huurkoop van nieuwe machines en apparatuur waarvan u de eerste gebruiker bent;
 • ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten en vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de kosten hierboven.

U krijgt maximaal 30 of 40% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per deelnemer in het samenwerkingsverband is minimaal € 125.000. U kunt maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag krijgen.

Mkb-ondernemingen of grote ondernemingen krijgen 40% vergoed als:

 • het een investering in hernieuwbare energie is, én
 • de investering als afzonderlijke investering kan worden vastgesteld óf de bijkomende investeringskosten ten opzichte van een gangbare situatie kunnen worden berekend.

In andere gevallen is het subsidiepercentage 30%.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie wordt geproduceerd met installaties waarbij uitsluitend van hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen gebruik wordt gemaakt. Denk aan:

 • windenergie
 • zonne-energie
 • aerothermische energie
 • geothermische energie
 • hydrothermische energie
 • energie uit:
  • oceanen
  • waterkracht
  • biomassa
  • stortgas
  • rioolwaterzuiveringsgas
  • biogas

Afzonderlijke investering

De kosten van de investeringen kunnen binnen de totale investeringskosten als een afzonderlijke investering worden vastgesteld. Het gaat bijvoorbeeld om een gemakkelijk te onderscheiden uitbreiding van een al bestaande faciliteit.

Bijkomende investeringskosten

Bijkomende investeringskosten zijn de investeringskosten in de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen, verminderd met de kosten van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die zonder de subsidie zou zijn verricht.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u een projectadministratie bijhouden. Bij langere projecten zorgt u voor tussenverslagen. Op mijn.rvo.nl kunt u wijzigingen doorgeven en vaststelling aanvragen.

Projectadministratie bijhouden

U heeft de subsidie toegewezen gekregen en bent gestart met het project. Een van de voorwaarden is dat u een projectadministratie bijhoudt. De projectadministratie geeft u en ons inzicht in de voortgang van het project. Zorg er daarom voor dat uw administratie steeds actueel is.

Het is belangrijk dat u de administratie zo inricht dat u daaruit eenvoudig en duidelijk alle kosten kunt aflezen. Maak daarbij een duidelijk onderscheid tussen de kosten waar u wel en geen subsidie voor krijgt.

De projectadministratie gaat over de periode vanaf het moment dat u de eerste juridische verplichting bent aangegaan tot en met de afronding van uw project. U bewaart deze administratie ten minste 5 jaar vanaf de datum dat uw subsidie is vastgesteld.

Tussenverslagen maken

Als uw project langer dan 14 maanden duurt, maakt u 1 keer per jaar een tussenverslag. In de beschikking staat wanneer wij de rapportage(s) verwachten. U kunt het verslag mailen naar mei@rvo.nl.

Wijzigingen doorgeven

De uitvoering van uw project kan anders verlopen dan u had gepland. Dit kan gevolgen hebben voor uw subsidie. Neem daarom altijd contact met ons op als er iets wijzigt in uw situatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijziging van de einddatum van het project. Een wijziging geeft u door met een van de volgende formulieren:

 • Wijziging project, uitvoering en/of organisatie
 • Wijziging penvoerder samenwerkingsverband

Deze formulieren vindt u op mijn.rvo.nl. Het ingevulde formulier stuurt u vervolgens per e-mail naar mei@rvo.nl.

Wij moeten uw wijziging eerst goedkeuren, voordat u deze mag doorvoeren. Binnen 8 weken na ontvangst van uw wijzigingsverzoek, laten wij u onze beslissing weten.

Verlenging van de projectperiode

Een van de voorwaarden is dat u het project binnen 3 jaar na de startdatum heeft afgerond. De uitvoering van uw project kan anders verlopen dan u had gepland. In sommige situaties kunt u verlenging aanvragen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Gebruik voor uw wijzigingsverzoek het formulier Wijziging project, uitvoering en/of organisatie op mijn.rvo.nl.

Stuur met uw wijzigingsverzoek het volgende mee:

 • getekende offertes of opdrachtbevestigingen
 • een realistische planning voor de rest van de duur van het project
 • een verklaring waaruit blijkt waardoor de vertraging is ontstaan
 • informatie over financiële wijzigingen (als dit van toepassing is)

Het wijzigingsverzoek en de bijlagen stuurt u per e-mail naar mei@rvo.nl.

Wij moeten uw verzoek om verlenging eerst goedkeuren. Binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek, laten wij u onze beslissing weten. U kunt voor een project maar 1 keer verlenging van de projectduur krijgen.

Vaststelling aanvragen

Na afronding van uw project heeft u 13 weken de tijd om de vaststelling van uw subsidie aan te vragen. Eén van de voorwaarden is dat u het energiesysteem voor de einddatum van uw project heeft geïnstalleerd.

U kunt bij de vaststellingsaanvraag geen grote wijzigingen doorgeven. Is er dus iets gewijzigd in de investering, het samenwerkingsverband of de begroting (bij begroting meer dan 25% per deelnemer)? Geef dit dan voor de einddatum van het project – en dus ook voor het aanvragen van de vaststelling – per e-mail aan ons door via mei@rvo.nl.

Op mijn.rvo.nl vindt u het vaststellingsformulier.

Wetten en regels

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving van de subsidie Marktintroductie energie-innovaties? Bekijk dan de Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken van 5 juli 2017 en de Staatscourant van 6 april 2018.

Voor deze subsidie gelden ook algemene subsidiespelregels. Meer uitleg hierover leest u in de Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Vragen over Marktintroductie energie-innovaties?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?