Open voor aanvragen

Planschade Rijksenergieprojecten

Gepubliceerd op:
30 juli 2012
Laatst gecontroleerd op:
4 november 2020

Voor Rijksenergieprojecten (energie-infrastructuurprojecten van nationaal belang) wordt de locatie of het tracé vastgelegd in een besluit van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat. Zo'n besluit komt in een inpassingsplan, een bestemmingsplan op rijksniveau.

Het is mogelijk dat dit inpassingsplan schade voor u veroorzaakt. Dit heet planschade. Hiervoor kunt u een aanvraag (verzoek) om een tegemoetkoming indienen. De minister van EZK is verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen.

Wat is planschade?

Planschade is zowel vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) als inkomensschade, ontstaan na wijziging van de planologie. Zo’n wijziging is bijvoorbeeld de vaststelling van een inpassingsplan. Of er schade is, wordt bepaald door de oude planologische situatie te vergelijken met de nieuwe. Uitgangspunt bij de vergelijking is de maximale invulling van beide plannen. Deze vergelijking bepaalt of er per saldo sprake is van een planologische verslechtering.

Wanneer planschade aanvragen?

U kunt uw aanvraag voor tegemoetkoming in planschade indienen tot 5 jaar nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden. Van dat laatste is sprake als de beroepstermijn is verstreken en er geen beroep is ingesteld of – als dat wel zo is - vanaf het moment dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan en het inpassingsplan heeft goedgekeurd.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag om een tegemoetkoming in planschade indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de schade wordt geleden. De gemeente stuurt vervolgens uw aanvraag, bij voorkeur digitaal, door naar planschade@rvo.nl, die de behandeling overneemt:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afhandeling Planschade
Postbus 8242
3503 RE Utrecht

Met het aanvraagformulier dient u een verzoek in voor de tegemoetkoming in de planschade die wordt veroorzaakt door de wijziging van een bestemmingsplan vanwege de aanleg of uitbreiding van een energie-infrastructuurproject.

Rijksenergieprojecten

Rijksinpassingsplan onherroepelijk op
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer 21 februari 2018
Windpark Fryslân 5 mei 2018
Netversterking Marnezijl - Oudehaske 21 juli 2018
Zuid-West 380kV west (Borssele-Rilland) 8 augustus  2018
Windpark Zeewolde 19 december 2018
Windpark N33 29 mei 2019
Eemshaven OS - Vierverlaten 380 kV 9 oktober 2019
Windpark Windplan Blauw 6 november 2019
Net op Zee Hollandse Kust ( noord) en Hollandse Kust (west alpha) 13 mei 2020
Windpark Windplan Groen 16 september 2020

Downloads

Vragen over Planschade Rijksenergieprojecten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?