Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling praktijkleren

Gepubliceerd op:
22 oktober 2013
Laatst gecontroleerd op:
6 november 2023

Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

Budget

Startdatum:
maandag 3 juni 2024
07:00 (CEST)
Einddatum:
dinsdag 17 september 2024
15:00 (CEST)
Maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.
Informatie over het aanvraagproces en eHerkenning is wel beschikbaar.

Verlenging Subsidieregeling praktijkleren en belangrijkste wijzigingen

Op 31 oktober 2023 is de verlenging van de Subsidieregeling praktijkleren in de Staatscourant gepubliceerd. Dit betekent dat u tot en met studiejaar 2027/2028 jaarlijks subsidie kunt aanvragen. Er zijn een paar wijzigingen in de regeling. De belangrijkste zijn:

 • De sluitingsdatum om subsidie aan te vragen wordt 17 september 17:00 uur (van 2024 tot en met 2027). Alleen in 2028 is de sluitingsdatum 18 september 17:00 uur.
 • Een inschrijving in het Register Onderwijs Deelnemers (ROD), voor de leerlingen/studenten waarvoor u subsidie aanvraagt, is met ingang van studiejaar 2023/2024 een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen. De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het doorvoeren van de inschrijvingen van leerlingen en studenten voor de opleidingen en voor de BPV periodes bij de leerbedrijven (in het ROD). 

Doel

Het doel van de regeling is beter opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt.

De Subsidieregeling praktijkleren richt zich vooral op:

 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Tijdlijn Subsidieregeling praktijkleren

Onderstaande tijdlijn geeft u een globaal overzicht van het proces van de regeling. 

Hoogte subsidie

Wij nemen alle op tijd ingediende aanvragen in behandeling. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan beschikbaar is in een onderwijscategorie, verdelen we het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie.

Voorwaarden

Niet elke opleiding, onderwijsvorm of leerweg komt in aanmerking. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, verschillen per onderwijscategorie. Lees de voorwaarden per onderwijscategorie.

Administratie en controle

We verwachten dat u als werkgever tijdens de begeleiding van een leerling of student de gevraagde administratie zelf bijhoudt, bewaart en op verzoek kunt verstrekken. Wij voeren steekproefsgewijs controles uit. U moet onder andere van elke student in het bezit zijn van de praktijkleerovereenkomst, de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie.

Lees meer over Administratie en controle

Extra subsidie voor specifieke sectoren

Voor een aantal sectoren is extra subsidie beschikbaar. Het gaat om extra subsidie voor een mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Lees meer over deze extra subsidies

Na uw aanvraag

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag per e-mail. Controleer of u deze ontvangen heeft.
 • Uiterlijk 30 december nemen wij een besluit over uw aanvraag. Wij kunnen pas na beoordeling van alle ingediende aanvragen het definitieve subsidiebedrag bepalen.
 • Vervolgens berekenen wij aan de hand van alle aanvragen per onderwijscategorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.
 • Daarna versturen wij de individuele beschikkingen. De beschikking is direct de vaststelling van de subsidie. U hoeft geen subsidievaststelling aan te vragen.

Als u zelf de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u uiterlijk eind december de beslissing per post. Heeft uw intermediair uw aanvraag ingediend, dan sturen wij de beslissing naar uw intermediair.

Is de beslissing positief? Dan krijgt u het bedrag binnen 2 weken op uw bankrekening. U vindt het terug op uw dagafschrift met het referentienummer van uw aanvraag (PLXXXXXXXX). Denkt u er aan uw financiële administratie tijdig op de hoogte te stellen van de uitbetaling?

Meer weten?

 • Voor vragen over praktijkleren kiest u in ons telefonisch keuzemenu voor Innovatief ondernemen.
 • Raadpleeg de veelgestelde vragen.
 • Raadpleeg de geldende wetteksten op overheid.nl. Als onderwijswetgeving geldt voor vmbo de WVO (Wet op het voortgezet onderwijs), voor mbo de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) en voor hbo/promovendi en toio's de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).
 • Wijzigingen in de regeling (publicatie 31 oktober 2023)
In opdracht van:
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?