Open voor aanvragen

SEEH: aanvraagproces

Gepubliceerd op:
17 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
11 juli 2022

Wilt u subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aanvragen? Op deze pagina leest u hoe per subsidie het aanvraagproces verloopt van voorbereiden tot aanvragen.

Algemene gegevens

Tijdens het aanvraagproces vragen wij u om een aantal algemene persoons- en bedrijfsgegevens. Verzamel alvast de volgende gegevens:

 • inloggegevens eHerkenning (niveau 2+ of hoger)
 • bezoek- en correspondentieadres vereniging/coöperatie
 • bankrekeningnummer (IBAN) van de vereniging (wij maken de subsidie altijd over naar de vereniging, nooit naar de gemachtigde partij.)
 • KVK-nummer vereniging/coöperatie
 • Contactpersoon vereniging/coöperatie

Gegevens subsidie energieadvies

Onderstaande heeft u nodig als u subsidie aanvraagt voor een energieadvies (eventueel met ook procesbegeleiding en/of Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)).

Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2023.

Per vereniging/coöperatie is maximaal één subsidieaanvraag toegestaan. Hiervoor heeft u nodig:

 • aantal gebouwen waarvoor u subsidie aanvraagt
 • per gebouw: gebouwgegevens (inclusief pand ID)
 • per gebouw: aantal woningen die de eigenaar als hoofdverblijf heeft (huurwoningen tellen wij voor deze subsidie niet mee)
 • totale kosten energieadvies en indien van toepassing: MJOP en/of procesbegeleiding
 • naam en certificaatnummer Energie Prestatie Adviseur (EPA)
 • naam en KVK-nummer certificaathoudend bedrijf
 • verplichte bijlagen:
  • factuur energieadvies (en indien van toepassing MJOP en/of procesbegeleiding)
  • betaalbewijs van de hierboven genoemde factuur
  • alleen bij procesbegeleiding en/of MJOP: notulen ALV met besluit te nemen maatregelen (duidelijk aangegeven om welke maatregelen het gaat)

Gegevens subsidie energiebesparende isolatiemaatregelen

Onderstaande gegevens heeft u nodig als u subsidie aanvraagt voor energiebesparende maatregelen.

Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2023.

Voor deze subsidie vraagt u per losstaand gebouw apart subsidie aan. Hiervoor heeft u nodig:

 • gebouwgegevens: waaronder identificatienummer (dit is het pand ID van het Kadaster)
 • totaal aantal woningen in gebouw
 • aantal woningen dat de eigenaar als hoofdverblijf heeft
 • aantal huurwoningen (waarvan ook een staatssteunverklaring is toegevoegd)
 • aandeelpercentage: (aantal woningen eigenaar-bewoners + aantal huurwoningen) / totaal aantal woningen in gebouw x 100%
 • verplichte bijlagen:
  • uitvoerdersformulier (per uitvoerder): ingevuld en ondertekend door uitvoerder
  • bij gemengde VvE (koop- en huurwoningen): staatssteunverklaring per verhuurder. Voor de hele aanvraag dezelfde soort verklaring: dus óf de de-minimisverklaring óf de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)
  • offertes van de aangevraagde maatregelen 
  • bij HR++ en/of triple-glas: de kozijntekeningen (bij volledige kozijnvervanging) of de glas uittrekstaten (bij vervanging van alleen het glas)

Uitvoerdersformulier

De uitvoerder vult de uitvoerdersformulieren in op basis van de geaccepteerde offertes. U moet minimaal 2 isolatiemaatregelen uitvoeren ná het indienen van de aanvraag.

 • Voor deze subsidieaanvraag heeft u een uitvoerdersformulier nodig. Er zijn 2 varianten. Beide downloadt u hieronder.
 • Voeren meerdere bouwbedrijven de maatregelen uit? Dan laat u elk bedrijf een uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat bouwbedrijf uitvoert.
 • Op het uitvoerdersformulier beschrijven de uitvoerende bouwbedrijven nauwkeurig hoeveel m2 of stuks van de (aanvullende) energiebesparende isolatiemaatregelen zij voor u gaan realiseren. Ook geven zij op dit formulier aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden, zoals de Rd- of U-waarde van het isolatiemateriaal.
 • U als aanvrager zorgt ervoor dat alle uitvoerders het formulier ondertekenen.

Let op: offertes van bouwbedrijven gelden niet als uitvoerdersformulier. Wij nemen alleen volledige aanvragen - dus met alle uitvoerdersformulieren - in behandeling.

Vaststellingsverzoek van isolatiemaatregelen

Krijgt u subsidie voor isolatiemaatregelen van € 25.000 of meer? Dan ontvangt u een voorschot van 70%. Na de uitvoering van de isolatiemaatregelen dient u een verzoek tot vaststelling in voor de overige 30% van het subsidiebedrag. Hiervoor levert u facturen en betaalbewijzen aan. U moet in bezit zijn van een betaalbewijs, ook als u contant betaalde. Een factuur is ook een betaalbewijs als hierop 'Voldaan' of 'Betaald' staat.

Gegevens subsidie oplaadpuntenadvies

Onderstaande gegevens heeft u nodig als u subsidie aanvraagt voor een oplaadpuntenadvies.

Aanvragen is mogelijk tot en met 30 september 2023.

U mag per VvE één keer subsidie aanvragen. Hiervoor heeft u nodig:

 • gebouwgegevens: waaronder kadastrale aanduiding (gemeente, sectie, perceelnummer)
 • naam en KVK-nummer adviseur/adviesbedrijf
 • totale kosten oplaadpuntenadvies
 • verplichte bijlagen:
  • factuur adviseur/adviesbedrijf
  • betaalbewijs vereniging
  • oplaadpuntenadvies

U wilt iemand machtigen

U mag een uitvoerende partij machtigen om een subsidieaanvraag voor u te doen. Dit is bijvoorbeeld de uitvoerder of VvE-beheerder. Deze moet geregistreerd zijn bij de KVK en eHerkenning niveau 2+ of hoger hebben.

Gebruik hiervoor het formulier Machtiging subsidies. U vult dit samen in met degene die u wilt machtigen. De gemachtigde kan daarna met eHerkenning inloggen en de aanvraag doen. U hoeft het formulier niet mee te sturen bij uw aanvraag. Bewaar het wel goed.

Aanvragen

Kent u de mogelijkheden en de voorwaarden per subsidie? Heeft u alle gegevens en documenten bij de hand? Dan vraagt u online subsidie aan via onderstaande aanvraagknop. U logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Lukt het u niet om in te loggen met eHerkenning? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Bewaarplicht en handhaving

Wij controleren de subsidieaanvragen. Bewaar in uw administratie daarom (digitale) kopieën van de verplichte bijlagen zoals het uitvoerdersformulier, de offerte en de energie-/oplaadpuntenadviezen. Digitale scans of foto's moeten goed leesbaar en volledig zijn. U bent verplicht om deze administratie 5 jaar te bewaren. Als VvE bent u verantwoordelijk voor een correcte administratie.

Onze handhavers kunnen de uitvoering van de maatregelen op de locatie controleren. Blijkt bij de controle dat de maatregelen niet volledig zijn uitgevoerd zoals opgegeven? Heeft u ons verkeerd geïnformeerd? Dan vorderen wij de subsidie gedeeltelijk of geheel terug.  Wij kunnen in zulke gevallen melding maken bij onze fraudecoördinator.

Als uw situatie wijzigt

Heeft u een aanvraag gedaan en wijzigen uw gegevens? Bijvoorbeeld uw e-mailadres of bankrekeningnummer? Neem dan zo snel mogelijk contact met onze klantenservice op om dit door te geven.

Vragen over de SEEH?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?