Open voor aanvragen

Beoordelingscriteria TSE Industrie studies

Gepubliceerd op:
26 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
23 maart 2022

Waarop beoordelen wij uw aanvraag? Op deze pagina leest u welke projecten wel en niet in aanmerking komen voor subsidie vanuit de TSE Industrie studies.

U leest op deze pagina alles over de onderzoeksonderwerpen, beoordelingscriteria en afwijzingsgronden.

Specifieke voorwaarden TSE Industrie studies

Met welke voorwaarden moet u rekening houden bij uw aanvraag? De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Een onderneming of een samenwerkingsverband voert de studie uit. In een samenwerkingsverband moet minimaal één onderneming zitten, die een belang heeft bij de resultaten. Een van de organisaties in het samenwerkingsverband moet de resultaten rechtstreeks kunnen toepassen. Deze resultaten moeten maximaal worden benut;
 • De studie gaat over een onderneming uit de industrie. Hiermee bedoelen we: het soort onderneming dat in de Standaard Bedrijfsindeling staat van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat dan om de hoofdgroepen B, C, D (alleen energiedistributie) of E. Deze voorwaarde geldt niet voor projecten gericht op afvang van CO2 uit de atmosfeer of biomassa. Die staan onder programmalijn 5: Overige CO2-verlagende maatregelen;
 • Provincies en gemeentes mogen meedoen in projecten. Ze krijgen zelf geen subsidie;
 • Een studie heeft een looptijd van maximaal 1 jaar;
 • Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking starten;
 • Projecten mogen niet starten voordat u de subsidieaanvraag indient. U mag voor het moment van indiening van de subsidieaanvraag nog geen verplichtingen aangaan. Dat mag ook niet als deze kosten nog niet betaald zijn;
 • Is een deelnemer in het samenwerkingsverband een onderzoeksorganisatie? Dan moet er een getekende samenwerkingsovereenkomst zijn voordat de projectactiviteiten starten. Is deze overeenkomst nog niet klaar op het moment dat u de subsidie aanvraagt? Dan moet u daar bij de keuze van de startdatum rekening mee houden. In deze samenwerkingsovereenkomst staan in ieder geval afspraken over:
  • de bijdrage in de kosten;
  • delen in de risico’s en uitkomsten;
  • de verspreiding van de resultaten;
  • de toegang tot en de regels voor de toewijzing van intellectuele eigendomsrechten.

Beoordeling

We beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Het gaat daarbij om de datum dat uw aanvraag compleet is. De beoordelingstermijn is 8 weken. Wij kunnen deze termijn eenmalig met 8 weken verlengen.

Afwijzing van uw aanvraag

Wanneer wijzen wij uw aanvraag af? Dat doen wij in ieder geval in de volgende situaties:

 • Uw project past niet in de beschrijving van de programmalijnen;
 • In het geval van een voorbereiding op een pilot of demonstratieproject: de techniek die u toepast is onvoldoende innovatief;
 • De kans is niet groot dat u het project binnen de maximaal toegestane looptijd afrondt;
 • Er is een goede reden om aan te nemen dat de betrokkenen het project niet kunnen financieren. Meer informatie hierover vindt u op Financiering subsidieproject;
 • Er is onvoldoende vertrouwen in de capaciteiten van de betrokkenen om het project uit te voeren;
 • Er is onvoldoende vertrouwen in de technische of economische haalbaarheid van het project. Hierbij gaat het om studies naar zaken die we onmogelijk vinden. Bijvoorbeeld omdat ze tegen de natuurwetten ingaan. Of omdat uit andere studies al blijkt dat het onderzochte niet mogelijk is;
 • De kwaliteit van het project is onvoldoende. Dat blijkt uit:
  • de uitwerking van aanpak en methodiek;
  • de omgang met de risico's;
  • de uitvoerbaarheid;
  • de deelnemende partijen;
  • de mate waarin u de beschikbare middelen effectief en efficiënt inzet;
 • U doet onvoldoende aan kwalitatief goede kennisverspreiding;
 • De samenwerking is onvoldoende evenwichtig. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de verdeling van de kosten. Of uit de verhouding tussen private en publieke financiering van het project;
 • Het projectplan beschrijft de vervolgstappen na afloop van het project onvoldoende. Dit zijn de stappen die bij een positief resultaat tot uitvoeren en doorvoeren van het onderzoek komen;
 • De projectwerkzaamheden bevatten testwerk dat onderzoek en ontwikkeling (O&O) is. Of testwerk dat gericht is op de beantwoording van haalbaarheidsvragen die meer dan 50% van het project uitmaken, kijkend naar de kosten en de subsidiabele kosten;
 • De aanvraag gaat over een vergelijkbare studie van een onderneming die deze studie zelfstandig uitvoert of van een onderneming die met één of meer deelnemers in een samenwerkingsverband actief is in:
  • de sector visserij en aquacultuur;
  • de primaire productie van landbouwproducten;
  • de sector verwerking en afzet van landbouwproducten. Het gaat over gevallen zoals bedoeld in de algemene de-minimisverordening. Deze staan in artikel 1, 1e lid, onder c.
 • De aanvraag gaat om een vergelijkbare studie en activiteiten over:
  • de omvang van de uitvoer naar andere lidstaten van de Europese Unie of derde landen;
  • de oprichting en exploitatie van een distributienet voor de uitvoer;
  • andere lopende uitgaven die direct verband hebben met activiteiten op het gebied van uitvoer.
 • De aanvraag gaat om een milieustudie naar een uitontwikkelde technologie en
  • u voert kosten, anders dan kosten van derden, op;
  • de gevraagde subsidie is kleiner dan € 25.000;
 • Voor programmalijn 4 CCUS geldt:   
  • Het is geen grootschalige toepassing. Hiermee bedoelen we: afvang, transport of hergebruik van ≥ 10 kton CO2/jaar. Of de permanente opslag van ≥ 100 kton CO2
  • Het project richt zich op tijdelijke opslag of op permanente opslag van CO₂ op land;
  • Het project richt zich op CO2-afvang bij elektriciteitsproductie of elektriciteit- en warmteproductie uit fossiele brandstoffen. Een uitzondering daarop is afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) en afvalenergiecentrales (AEC's).

Vragen over Topsector Energiestudies Industrie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?