Topsector energiestudies

Wilt u als ondernemer de haalbaarheid van een innovatiepilot onderzoeken? Dan kunt u gebruik maken van de regeling Topsector energiestudies.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

De subsidie Topsector Energiestudies maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie-innovatie.

Uw haalbaarheidsstudie/verkenningsstudie kan zich richten op:

 • technologieën zoals beschreven in de download ‘Programmalijnen Topsector Energiestudies 2018’ onderaan deze pagina
 • zonder groot onderzoek of hoge investeringen
 • interactie en optimalisatie van verschillende energiedragers;
 • op regionaal/centraal met eventueel een internationale dimensie, lokaal/decentraal, regionaal/nationaal of op lokaal niveau.

TSE haalbaarheidsstudies (CCUS)

Naast de algemene regeling voor haalbaarheidsstudies is er dit jaar ook een programmalijn CCUS haalbaarheidsstudies (Topsector energiestudies CCUS).
Het gaat om pre-project planning/FEED gerelateerd werk met de volgende kenmerken:

 • Gericht op toepassing binnen 3 jaar
 • Gericht op demonstratie, of pilot gericht op grootschalige demonstratie
 • Demo > 10 kton/jaar voor afvang, transport, hergebruik
 • Demo > 100 kton voor permanente opslag
 • Inzicht in de kosten, risico’s, knelpunten, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, maatschappelijk draagvlak, juridische aspecten en regelgeving

Wilt u meer weten over innovatie pilots CCUS? Lees verder op Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS).

TSE haalbaarheidsstudies (niet CCUS)

Bij de 'TSE haalbaarheidsstudies-niet CCUS' zijn twee soorten studies mogelijk:

 • haalbaarheidsstudie: een studie (bijvoorbeeld literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning, concurrentieanalyse) dat voorafgaat aan een (industrieel) onderzoeks & ontwikkelingstraject ten behoeve van energie innovatie. De haalbaarheidsstudie richt zich op onderzoek en ontwikkeling van concrete producten of technieken.
 • verkennende studie: een studie naar mogelijke nieuwe oplossingsrichtingen (systemen, methodes, producten) voor verduurzaming van het energiesysteem. Bijvoorbeeld met het oog op het eventueel starten van meerjarige innovatieprogramma’s, maar ook om een bedrijvencluster te ondersteunen bij het onderzoeken van de mogelijkheden om op innovatieve manieren te verduurzamen. Verkennende studies zijn een abstractieniveau hoger dan de haalbaarheidsstudies. Verkennende studies zijn meer inventariserend van aard en geven bijvoorbeeld duidelijkheid over nut en noodzaak van groepen/verzamelingen van vergelijkbare producten of technieken.

Budget

Tender ProgrammalijnSubsidieplafond 2018
TSE studies-niet CCUS (haalbaarheidsstudies en verkennende studies)€ 5,088 miljoen*
TSE-CCUS haalbaarheidsstudies€ 7,760 miljoen*

*Eerst-komt-eerst-maalt

Stand van zaken

ProjectPeildatum    BudgetVerleend + in behandelingBeschikbaar**
Topsector energiestudies25 september 2018€ 5.088.000€ 6.391.663n.v.t.
CCUS Haalbaarheidsstudies25 september 2018€ 7.760.000€ 7.069.696n.v.t.

** LET OP: De regeling is nu gesloten. U kunt geen subsidieaanvragen meer indienen! Bij de regeling Topsector energiestudies zijn op de sluitingsdatum (25 september) meer dan 50 aanvragen ontvangen. Daardoor is de cumulatieve subsidieclaim ruim boven het beschikbare budget uitgekomen. Zolang het totaal beschikbare budget ongewijzigd blijft en gezien de aard van de regeling (eerst-komt-eerst-maalt) houdt dat voor deze aanvragen in dat door middel van loting wordt bepaald welke er voor subsidie in aanmerking komen.

Voorwaarden

Aanvragen

De subsidieregeling Topsector energiestudies is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder Topsector energiestudies? Ga dan naar Mijnrvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.

Meer weten?

Service menu right