Aanvraagproces Vermindering verhuurderheffing

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) is, afhankelijk van de investeringscategorie, open tot en met 31 december 2021. U kunt voor een investering een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor fiscale vermindering. De hoogte van de vermindering hangt af van de investering en de locatie van de huurwoning.

Aanvragen

Vraag vermindering van de verhuurderheffing aan voor de volgende categorieën: Verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten, Sloop van huurwoningen, Samenvoeging van huurwoningen, Bouw van huurwoningen, Grootschalige en kleinschalige verbouw. Bekijk voordat u gaat indienen onderstaand stappenplan.

Digitaal indienen

Voor het aanmelden van investeringen hebben bedrijven eHerkenning (niveau 1) nodig, de digitale toegangssleutel van de overheid. Particuliere aanvragers gebruiken hun DigiD. Het aanvragen en ontvangen van een DigiD of eHerkenning kost 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze DigiD of e-authenticatie kunt u geen investering aanmelden via het eLoket. Zorg daarom dat u dit op tijd regelt. Per aanvrager geldt een fiscale korting van maximaal € 15 miljoen euro per belastingplichtige per jaar.

> eHerkenning

Stappenplan aanvragen RVV

Stap 1: Aanmelden voorgenomen investering

Bent u van plan een investering te doen die mogelijk in aanmerking komt voor de RVV? Dan moet u deze via mijn.rvo.nl bij ons melden. Elke voorgenomen investering/huurwoning meldt u apart. Wilt u een voorgenomen investering direct melden? Selecteer eerst het soort verbouwing dat u gaat uitvoeren.

Bij de melding vermeldt u de datum van de (omgevings-)vergunning als de investering vergunningsplichtig is. Als de vergunning nog niet is afgegeven, kunt u ook volstaan met de datum van een brief van het bevoegd gezag (meestal de gemeente) waarin deze verklaart de vergunning te zullen verstrekken. Als beide mogelijkheden (nog) niet van toepassing zijn, kunt u de voorgenomen investering nog niet melden.

Stap 2: Voorlopige investeringsverklaring

RVO.nl controleert of een gemelde voorgenomen investering in aanmerking komt voor de regeling. Wanneer dit het geval is, dan ontvangt u van RVO.nl een voorlopige investeringsverklaring. De behandeltermijn voor een melding is acht weken. Deze termijn kan oplopen wanneer RVO.nl aanvullende gegevens van u nodig heeft.

Stap 3: Uitvoering van de investeringen

U voert de voorgenomen investering uit. Voor verschillende soorten investeringen gelden verschillende realisatietermijnen, variërend van 3 tot 5 jaar. Deze gelden vanaf het moment dat RVO.nl de melding voor de voorgenomen investering heeft ontvangen.

  • 3 jaar: sloop van huurwoningen, samenvoeging van huurwoningen met als doel één of meer huurwoningen te verkrijgen en kleinschalige verbouw van huurwoningen.
  • 5 jaar: bouw van huurwoningen, grootschalige verbouw van huurwoningen en verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten tot huurwoningen

Stap 4: Aanmelden definitieve investering en definitieve investeringsverklaring

Zodra de investering is gerealiseerd en gefactureerd, kunt u deze binnen de geldende termijn eveneens via het eLoket aanmelden. Nadere informatie over de melding van een gerealiseerde investering kunt u inzien in de regelgeving. Alleen een belastingplichtige verhuurder in de zin van de Wet maatregelenwoningmarkt II kan de gerealiseerde investeringen melden.

RVO.nl controleert op basis van onder andere vergunning, werkzaamheden en facturen en betaalbewijzen of u heeft voldaan aan de voorwaarden van de regeling. Wanneer dit het geval is, ontvangt u van ons een definitieve investeringsverklaring. De behandeltermijn voor een dergelijke melding is acht weken. Deze termijn kan oplopen wanneer wij aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Wilt u uw investering direct melden? Selecteer eerst het soort verbouwing dat u heeft uitgevoerd.

Stap 5: Vermindering verhuurderheffing

Heeft u als belastingplichtige verhuurder een definitieve investeringsverklaring ontvangen? Dan kunt u het bedrag van de verhuurderheffing verminderen met het in de verklaring opgenomen bedrag van de heffingsvermindering.

De toepassing van de vermindering vindt u in artikel 1.10 van de wet. De verhuurder brengt het volledige bedrag van de heffingsvermindering in mindering op de totaal te betalen verhuurderheffing. Dit bedrag wordt genoemd in de definitieve investeringsverklaring.

De heffingsvermindering kunt u voor maximaal 4 achtereenvolgende jaren inzetten voor definitieve investeringsverklaringen die zijn afgegeven in de periode 1 januari tot en met 30 september. Daarnaast kunt u ze inzetten voor maximaal 3 achtereenvolgende jaren voor definitieve investeringsverklaringen die zijn afgegeven in de periode 1 oktober tot en met 31 december.

Service menu right