Afzetbevorderingsprojecten voor visserij en aquacultuur 2016

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

De visserij en aquacultuur bevinden zich in een zeer concurrerende markt. Om de rendabiliteit van de visserij en aquacultuur te verbeteren stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit subsidie beschikbaar voor afzet- en verwerkingsactiviteiten.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

De subsidie Afzetbevorderingsprojecten 2016 is bedoeld om de afzet van visserij- en aquacultuurproducten te verbeteren. Producenten- en brancheorganisatie of deelnemers in een samenwerkingsverband kunnen financiële ondersteuning krijgen bij het vinden van nieuwe afzetmarkten of het verbeteren van de kwaliteit en de toegevoegde waarde van visserij- en aquacultuurproducten.

Voor wie?

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor deze subsidie:

  1. een door RVO.nl erkende producentenorganisatie voor visserij- of aquacultuurproducten;
  2. een vereniging van producentenorganisaties voor visserijproducten;
  3. een door RVO.nl erkende brancheorganisatie op het gebied van visserij- of aquacultuurproducten;
  4. een vereniging van producenten van visserij- en/of aquacultuurproducten, visafslagen, visverwerkers of groothandelaren in vis;
  5. deelnemers in een samenwerkingsverband van 2 of meer doelgroepen die onder 1 tot en met 4 staan genoemd;
  6. deelnemers in een samenwerkingsverband van één of meer doelgroepen die onder 1 tot en met 4 staan genoemd en één of meer marktdeelnemers.

Visverwerker

Een visverwerker is een ondernemer die geheel of gedeeltelijk zijn bedrijf maakt van het fysiek in Nederland bewerken of verwerken van vis, visproducten of aquacultuurproducten. Het gaat om handelingen waardoor het oorspronkelijke product ingrijpend wijzigt. Denk hierbij aan verhitten, roken, zouten, rijpen, drogen, marineren, extraheren, snijden, fileren of een combinatie hiervan.

Voert u deze handelingen uit aan boord van een vissers- of fabrieksvaartuig of in een verkooppunt van een kleinhandelaar? En blijft de vis, visproducten of aquacultuurproducten eigendom van degene die de opdracht tot bewerken of verwerken heeft gegeven? Dan valt u niet onder de definitie van visverwerker.

Marktdeelnemer

Een marktdeelnemer exploiteert of bezit een bedrijf in de visserijsector. De activiteiten zijn gericht op een stadium van de productie-, verwerkings-, afzet-, distributie- en detailhandelsketen voor visserij- en aquacultuurproducten. Een marktdeelnemer kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Dit kon van 3 oktober tot en met 15 december 2016, 17.00 uur.

Op de pagina Subsidiespelregels EFMZV leest u aan welke spelregels u zich moet houden als u subsidie aanvraagt bij een subsidiemodule van de Regeling Europese EZ Subsidies.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen, dan kunt u een voorschot aanvragen voor gemaakte kosten. U kunt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot ontvangen.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie bij ons aan te vragen. Vaststelling aanvragen doet u via mijn.rvo.

Verlenen subsidie en verdeling budget

De subsidie Afzetbevorderingsprojecten is een tenderregeling. Dit houdt in dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Aan de hand van vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de subsidieregeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

Wet- en regelgeving

Op de pagina Regelgeving vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.

Service menu right