Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

Via de subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) kunnen collectieven een vergoeding aanvragen voor de maatregelen die zij nemen voor agrarisch natuurbeheer. Doel van de subsidie is bijdragen aan het vergroten van het aantal soorten dieren en planten.

De subsidie verlenen we voor een periode van 6 jaar. Voor ieder jaar dient het collectief een beheerplan in via het geografische informatiesysteem van de Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN-GIS). Het collectief vraagt ook de jaarlijks uitbetaling aan.

Voor wie

Een collectief is een gecertificeerd samenwerkingsverband van landbouwers en andere beheerders van landbouwgrond. De certificering van het collectief gaat via de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. Deze stichting geeft namens de provincie een certificaat af. Het collectief vraagt de subsidie ANLb aan (gebiedsaanvraag).

De collectieven zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een leefgebied voor kwetsbare soorten en/of het ondersteunen van watermaatregelen. Zij zorgen voor samenwerking onderling, met overheden en met andere gebiedspartners (bijvoorbeeld natuurbeheerders). De samenwerking richt zich op het beheer van:

 • natuur
 • landschap
 • water
 • recreatie
 • cultuurhistorie

Daarnaast begeleiden de collectieven agrarisch ondernemers bij het inpassen van het gebiedsbeheer in hun bedrijfsvoering. Dit biedt zowel economisch als ecologisch een duurzaam perspectief. Agrarische productie gaat hierbij samen met het behoud van natuurlijke waarden. Wilt u, als agrarische ondernemer, subsidie ANLb ontvangen? Neem dan contact op met een collectief.

Er zijn verschillende beheeractiviteiten voor het behoud en de versterking van een leefgebied. De leefgebieden zijn:

 • open grasland
 • open akker
 • droge dooradering
 • natte dooradering
 • water
De beheeractiviteiten staan in een koppeltabel.

Gebiedsaanvraag indienen

Het collectief vraagt subsidie aan bij de provincie. Dit is de gebiedsaanvraag. In deze aanvraag staat onder andere de minimale en maximale omvang van uit te voeren beheeractiviteiten per leefgebied. Ook de berekening van de kosten voor het uitvoeren van beheeractiviteiten staat in de aanvraag. Voor de aanvraag ANLb 2018 gelden deze openstellingsperioden.

Wat te doen tijdens jaarlijks beheer

Is de gebiedsaanvraag voor het ANLb goedgekeurd? Dan start het jaarlijks beheer. Jaarlijks beheer heeft een looptijd van 1 jaar. Het collectief stelt dit beheer voor elk jaar van de 6-jarige subsidieperiode op. U leest hier waarmee u en het collectief mee te maken krijgen tijdens het jaarlijks beheer.

In dit overzicht ziet u jaarlijkse activiteiten:                                                                                                

Periode        Activiteit        Wie Waar              
juni - september Gebiedsaanvraag indienenCollectievenBij de provincie 
Vóór 15 decemberJaarlijks beheer indienenCollectieven Via SCAN-GIS-applicatie
1 april – 15 mei Betalingsaanvraag indienenCollectievenVia SCAN-GIS-applicatie
Vóór 1 oktoberVerantwoording indienen CollectievenVia SCAN-GIS-applicatie
Doorlopend        Percelen bijwerken in Mijn percelenBeheerdersVia Mijn percelen in mijn.rvo.nl 
 Wijzigingen in beheeractiviteiten doorgevenCollectievenVia SCAN-GIS-applicatie
 Uitgevoerde beheeractiviteiten meldenCollectievenVia SCAN-GIS applicatie 

Combinatie gewas- en pakketcode

In de Tabel combinatie gewascode en pakketcode (Excel) ziet u welke gewascodes zijn te combineren met de verschillende ANLb-pakketcodes/-beheeractiviteiten. Geef in Mijn percelen aan welk gewas u teelt. U kunt deze tabel als leidraad gebruiken.

SCAN-GIS

In de SCAN-GIS-applicatie regelt het collectief onder andere de volgende zaken:

 • indienen jaarlijks beheer
 • doorgeven wijzigingen in het beheer
 • melden uitgevoerde activiteiten
 • doorgeven meldingen
 • indienen verantwoording
 • aanvragen betaling

Wijzigingen in het beheer doorgeven

Is er in het beheerjaar een wijziging in het beheer? Neem dan contact op met het collectief. Zij geven het aan ons door. Het collectief moet ervoor zorgen dat we de wijziging binnen 14 kalenderdagen voor de start van de beheeractiviteit ontvangen.

Het collectief geeft de wijziging via de SCAN-GIS-applicatie aan ons door. Ontvangen wij een wijziging te laat? Dan korten we mogelijk op deze beheeractiviteit of we accepteren de gewijzigde activiteit niet.

Uitgevoerde activiteiten melden

Het collectief meldt uitgevoerde beheeractiviteiten via de SCAN-GIS-applicatie. Neem bij uitgevoerde beheeractiviteiten daarom contact op met het collectief. Meer informatie hierover leest u op boerennatuur.nl.

Verantwoording indienen

Uiterlijk 1 oktober van ieder beheerjaar dient het collectief via de SCAN-GIS-applicatie een verantwoording bij ons in. Hierin staan de uitgevoerde beheeractiviteiten voor het beheerjaar. Het is de bevestiging van het al ingediende jaarlijks beheer en de betalingsaanvraag, met eventuele wijzigingen die er op het jaarlijks beheer waren. Het collectief geeft ook aan waarom deze wijzigingen nodig waren.

Betaling aanvragen

Heeft de provincie de gebiedsaanvraag goedgekeurd? Dan dient het collectief een betalingsaanvraag in voor alle opgegeven percelen in het jaarlijkse beheerplan.
Het collectief verstuurt de betalingsaanvraag via de SCAN-GIS-applicatie naar ons. De betalingsaanvraag moet uiterlijk 15 mei bij ons binnen zijn. Een subsidieovereenkomst loopt meerdere jaren, maar betalingsaanvragen zijn jaarlijks.

Door de betalingsaanvraag leggen wij het volgende vast:

 • de ligging van het perceel
 • de omvang van het perceel
 • det grondgebruik
 • het leefgebied

Na afloop van het beheerjaar ontvangt het collectief de beslissing op de betalingsaanvraag. Een eventuele betaling volgt na deze beslissing. Bij de beslissing zit een betaalspecificatie en een toelichting hierop met de kwaliteitsindicatoren.

Bent u deelnemer in het collectief en wilt u meer weten over de betaling? Neem dan contact op met uw collectief.

Service menu right