Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

Wilt u meehelpen aan het vergroten van het aantal soorten dieren en planten op landbouw- of natuurgrond? Bijvoorbeeld door een leefgebied voor kwetsbare soorten te maken? Of door het nemen van maatregelen die de kwaliteit van het water verbeteren? Kijk via een collectief of u recht heeft op de 6-jarige subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het collectief dient het beheerplan in en vraagt de jaarlijkse uitbetaling aan.

Voor wie

Een collectief is een gecertificeerd samenwerkingsverband van landbouwers en andere beheerders van landbouwgrond. De certificering van het collectief gaat via de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. Deze stichting geeft namens de provincie een certificaat af. Het collectief vraagt de subsidie ANLb aan (gebiedsaanvraag).

De collectieven zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een leefgebied voor kwetsbare soorten en/of het ondersteunen van watermaatregelen. Zij zorgen voor samenwerking onderling, met overheden en met andere gebiedspartners (bijvoorbeeld natuurbeheerders). De samenwerking richt zich op het beheer van:

 • natuur
 • landschap
 • water
 • recreatie
 • cultuurhistorie

Daarnaast begeleiden de collectieven agrarisch ondernemers bij het inpassen van het gebiedsbeheer in hun bedrijfsvoering. Dit biedt zowel economisch als ecologisch een duurzaam perspectief. Agrarische productie gaat hierbij samen met het behoud van natuurlijke waarden. Wilt u, als agrarische ondernemer, subsidie ANLb ontvangen? Neem dan contact op met een collectief.

Er zijn verschillende beheeractiviteiten voor het behoud en de versterking van een leefgebied. De leefgebieden zijn:

 • open grasland
 • open akker
 • droge dooradering
 • natte dooradering
 • water
De beheeractiviteiten staan in een koppeltabel.

Gebiedsaanvraag indienen

Het collectief vraagt subsidie aan bij de provincie. Dit is de gebiedsaanvraag. In deze aanvraag staat onder andere de minimale en maximale omvang van uit te voeren beheeractiviteiten per leefgebied. Ook de berekening van de kosten voor het uitvoeren van beheeractiviteiten staat in de aanvraag. Voor de aanvraag ANLb 2018 gelden deze openstellingsperioden.

Wat te doen tijdens jaarlijks beheer

Is de gebiedsaanvraag voor het ANLb goedgekeurd? Dan start het jaarlijkse beheer. Het jaarlijkse beheer heeft een looptijd van 1 jaar. Het collectief stelt dit beheer voor elk jaar van de 6-jarige subsidieperiode op. U leest hier waarmee u en het collectief te maken krijgen tijdens het jaarlijkse beheer.

In dit overzicht ziet u de jaarlijkse activiteiten:                                                                                                

Periode        Activiteit        Wie Waar              
juni - september Gebiedsaanvraag indienenCollectievenBij de provincie 
Vóór 15 decemberJaarlijks beheer indienenCollectieven Via SCAN-GIS-applicatie
1 april – 15 mei Betalingsaanvraag indienenCollectievenVia SCAN-GIS-applicatie
Vóór 1 oktoberVerantwoording indienen CollectievenVia SCAN-GIS-applicatie
Doorlopend        Percelen bijwerken in Mijn percelenBeheerdersVia Mijn percelen op mijn.rvo.nl 
 Wijzigingen in beheeractiviteiten doorgevenCollectievenVia SCAN-GIS-applicatie
 Uitgevoerde beheeractiviteiten meldenCollectievenVia SCAN-GIS applicatie 

Combinatie gewas- en pakketcode

In de Tabel combinatie gewascode en pakketcode (Excel) ziet u welke gewascodes zijn te combineren met de verschillende ANLb-pakketcodes/-beheeractiviteiten. Geef in Mijn percelen aan welk gewas u teelt. U kunt deze tabel als leidraad gebruiken.

SCAN-GIS

In de SCAN-GIS-applicatie regelt het collectief onder andere de volgende zaken:

 • indienen jaarlijks beheer
 • doorgeven wijzigingen in het beheer
 • melden uitgevoerde activiteiten
 • doorgeven meldingen
 • indienen verantwoording
 • aanvragen betaling

Wijzigingen in het beheer doorgeven

Is er in het beheerjaar een wijziging in het beheer? Neem dan contact op met het collectief. Zij geven het aan ons door. Het collectief moet ervoor zorgen dat we de wijziging binnen 14 kalenderdagen voor de start van de beheeractiviteit ontvangen.

Het collectief geeft de wijziging via de SCAN-GIS-applicatie aan ons door. Ontvangen wij een wijziging te laat? Dan korten we mogelijk op deze beheeractiviteit of we accepteren de gewijzigde activiteit niet.

Uitgevoerde activiteiten melden

Het collectief meldt uitgevoerde beheeractiviteiten via de SCAN-GIS-applicatie. Neem bij uitgevoerde beheeractiviteiten daarom contact op met het collectief. Meer informatie hierover leest u op de website van BoerenNatuur.

Verantwoording indienen

Uiterlijk 1 oktober van ieder beheerjaar dient het collectief via de SCAN-GIS-applicatie een verantwoording bij ons in. Hierin staan de uitgevoerde beheeractiviteiten voor het beheerjaar. Het is de bevestiging van het al ingediende jaarlijks beheer en de betalingsaanvraag, met eventuele wijzigingen die er op het jaarlijks beheer waren. Het collectief geeft ook aan waarom deze wijzigingen nodig waren.

Betaling aanvragen

Heeft de provincie de gebiedsaanvraag goedgekeurd? Dan dient het collectief een betalingsaanvraag in voor alle opgegeven percelen in het jaarlijkse beheerplan.
Het collectief verstuurt de betalingsaanvraag via de SCAN-GIS-applicatie naar ons. De betalingsaanvraag moet uiterlijk 15 mei bij ons binnen zijn. Een subsidieovereenkomst loopt meerdere jaren, maar betalingsaanvragen zijn jaarlijks.

Door de betalingsaanvraag leggen wij het volgende vast:

 • de ligging van het perceel
 • de omvang van het perceel
 • det grondgebruik
 • het leefgebied

Na afloop van het beheerjaar ontvangt het collectief de beslissing op de betalingsaanvraag. Een eventuele betaling volgt na deze beslissing. Bij de beslissing zit een betaalspecificatie en een toelichting hierop met de kwaliteitsindicatoren.

Bent u deelnemer in het collectief en wilt u meer weten over de betaling? Neem dan contact op met uw collectief.

Droogte en ANLb

Kunt u door de droogte niet voldoen aan de voorwaarden van ecologisch aandachtsgebied of van uw ANLb-beheeractiviteit? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw ANLb-betaling. Om dit te voorkomen kunt u in bepaalde situaties een beroep doen op overmacht.

Overmacht ecologisch aandachtsgebied

Gebruikt de beheerder van het perceel (delen van) het perceel naast de ANLb ook voor ecologisch aandachtsgebied (EA)? Dan moet het (deel van het) perceel voor beide regelingen aan de voorwaarden voldoen. Kan de beheerder door de droogte niet aan de voorwaarden voldoen voor ecologisch aandachtsgebied en daardoor ook niet meer aan de ANLb-voorwaarden? In de volgende 3 gevallen kunt u een beroep doen op overmacht:

 1. De omstandigheden zijn door de aanhoudende droogte ongeschikt voor het inzaaien van een EA vanggewas voor 15 oktober.
  U kunt pas een beroep doen op overmacht als duidelijk is dat u niet voor 15 oktober uw percelen kunt gebruiken voor het inzaaien van een EA vanggewas. Bij uw beroep op overmacht stuurt u bewijs mee om aan te tonen dat u niet voor 15 oktober kunt inzaaien. Meld de overmacht uiterlijk 15 kalenderdagen nadat duidelijk is dat u niet aan de voorwaarden kunt voldoen.
 2. Een ingezaaid EA vanggewas ontkiemt niet, groeit niet of komt slecht op en geeft onvoldoende bedekking.
  U kunt een beroep doen op overmacht. Bij uw beroep op overmacht hoeft u geen bewijs mee te sturen. Meld de overmacht uiterlijk 15 kalenderdagen nadat duidelijk is dat u niet aan de voorwaarden kunt voldoen.
 3. U kunt de hoofdteelt pas na 15 oktober oogsten door de droogte waardoor u niet op tijd een EA vanggewas in kunt zaaien.
  U kunt een beroep doen op overmacht. Stuur als bewijs voor overmacht een foto mee. Hierbij gaat het om een foto van de gewassen die er nog staan op de percelen waar u een vanggewas wilde telen, 1 foto per gewassoort is voldoende. Meld de overmacht uiterlijk 15 kalenderdagen nadat duidelijk is dat u niet aan de voorwaarden kunt voldoen.

Overmacht bij beheeractiviteiten 9 en 19

Kunt u door de droogte niet aan de voorwaarden voldoen van de beheeractiviteiten 9 en/of 19 (zie hieronder)? Dan kunt u een beroep doen op overmacht.

 • Beheeractiviteit 9: minimaal x% van de oppervlakte bestaat van datum y tot en met datum z uit gewas a of meerdere gewassen b of gewasresten c. Bijvoorbeeld: minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 oktober tot en met 15 maart uit zomergraan, wintergraan, bladrammenas of een ander gewas.
 • Beheeractiviteit 19: er zijn minimaal x soorten gewassen aanwezig.

Ruige mest uitrijden

Door de droogte mag u voor ANLb langer ruige stalmest uitrijden. Hoeveel langer, hangt af van de grondsoort en het type land: bouwland of grasland. Wilt u precies weten tot wanneer u mest mag uitrijden? Kijk dan op de pagina’s Dierlijke mest uitrijden en Zuiveringsslib uitrijden.

Hoe overmacht melden?

U meldt de overmacht uiterlijk 15 december 2018 via de ANLb-helpdesk door een e-mail te sturen naar: ANLBHelpdesk@rvo.nl. Stuur bewijs mee als dat in uw situatie nodig is. U hoeft geen bewijs mee te sturen waaruit blijkt dat het om droogte gaat. Geeft u bij de overmacht aan om welke situatie, welk perceel en welke beheeractiviteit het gaat. Wij nemen uw melding van overmacht mee in de beoordeling van uw betalingsaanvraag 2018. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze ANLb-helpdesk.

Service menu right