Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuurbeheer (SNL-a)

Heeft u voor 1 januari 2016 een overeenkomst afgesloten met de Provincie over agrarisch natuurbeheer? Dan kunt u jaarlijks een vergoeding krijgen van de Subsidie Natuur en Landschap (SNL-a). U moet dan wel elk jaar een betaalverzoek doen via de Gecombineerde opgave. Op 1 januari 2016 is een vernieuwd stelsel gestart: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De provincies verstrekken deze subsidie omdat zij waardevolle landbouwgebieden verder willen ontwikkelen.

Voor wie

De SNL-subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer is voor agrarische ondernemers die landbouwgrond willen gebruiken voor agrarisch natuurbeheer.

Subsidiepakketten

Er zijn verschillende beheerpakketten voor agrarisch natuurbeheer op landbouwgrond, bijvoorbeeld:

  • weidevogelbeheer
  • akkervogelbeheer
  • botanische pakketten

Ook zijn er landschapsbeheerpakketten, bijvoorbeeld:

  • hoogstamboomgaard
  • knotbomen
  • houtwal
  • poelen

Op de website van BIJ12 vindt u meer informatie over de beheerpakketten. Op deze site vindt u ook het Openstellingsbesluit van uw provincie. Hierin staan ook de subsidietarieven.

Toeslag ruige stalmest

De toeslag voor ruige stalmest krijgt u als u ruige stalmest uitrijdt op land waarop een beheerpakket weidevogelgrasland ligt. U meldt het uitrijden van ruige stalmest bij uw gebiedscoördinator. Dit geldt zowel voor relaties met een collectieve aanvraag als voor relaties met een individuele aanvraag. Wilt u weten wie uw gebiedscoördinator is? Kijk dan op de website van BIJ12.

Door de droogte mag u voor SNL-a langer ruige stalmest uitrijden. Hoeveel langer, hangt af van de grondsoort en het type land: bouwland of grasland. Wilt u precies weten tot wanneer u mest mag uitrijden? Kijk dan op de pagina’s Dierlijke mest uitrijden en Zuiveringsslib uitrijden.

Last minute-vergoeding

De provincie kan een aanvullende vergoeding geven voor extra beheermaatregelen. U wilt bijvoorbeeld later maaien omdat u veel kuikens op uw land ziet. Dit is een extra beheermaatregel die geldt als last minute-beheer. Neem hierover contact op met uw gebiedscoördinator. Komt u voor een vergoeding in aanmerking? Dan ontvangt u die tegelijk met de beheervergoeding.

Jaarlijks beheer

Heeft u een lopende SNL-a-aanvraag voor collectief beheer? Dan bepaalt u in overleg met uw gebiedscoördinator uw jaarlijks beheer. Dit gebeurt in de periode van 1 september tot en met 31 december, voorafgaand aan het beheerjaar. U kunt geen nieuwe aanvraag doen. Er is namelijk een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb16).

Voorwaarden

Heeft u SNL-a? Dan zijn er voorwaarden tijdens de subsidieperiode.

Per 1 januari 2018 geldt voor SNL-a een nieuwe basisvoorwaarde: artikel 3.1 van de Wet Natuurbescherming. Artikel 3.1 verbiedt het doden of vangen van bepaalde vogelsoorten, en het vernielen, beschadigen of wegnemen van hun nesten, rustplaatsen of eieren. De Wet Natuurbescherming blijft in zijn geheel geldig.

Jaarlijks betaalverzoek

Heeft u SNL-subsidie voor uw beheerovereenkomst? Dan doet u jaarlijks een betaalverzoek. Dit doet u voor alle (goedgekeurde) beheereenheden waarvoor u dat jaar het beheer voert. Dit doet u zowel als u een individuele beheerder bent en ook als u een deelnemer bent in een collectief beheerplan. De gebiedscoördinator regelt het betaalverzoek niet voor de deelnemers aan een collectief beheerplan. Het betaalverzoek doet u via de Gecombineerde opgave. Meer informatie over het volgen van uw betaalverzoek en de uitbetaling vindt u op mijn.rvo.nl.

Wijziging in beheer

Kunt u door omstandigheden niet langer het beheer voeren over een of meer percelen uit uw overeenkomst? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Als u een deelnemer bent aan een collectief beheerplan geeft u dit ook door aan uw gebiedscoördinator. Gebruik hiervoor een wijzigingsformulier dat u telefonisch bij ons kunt aanvragen. De wijziging kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag. Dit is afhankelijk van de soort wijziging. U meldt percelen aan en af via Mijn percelen.

ANLb 2016

Op 1 januari 2016 is een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer gestart: het ANLb. Het hoofddoel is dat agrarische collectieven in kansrijke gebieden samen met de gebiedspartners werken aan gunstige condities voor soorten waarvoor een instandhoudingsplicht geldt. De provincies zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij hebben het beleid en de natuurbeheerplannen opgesteld met daarin de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het agrarische beheer.

Overstappen naar ANLb

Heeft u een SNL-a overeenkomst en vallen uw percelen helemaal of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb)? Dan kunt u overstappen naar het ANLb.

De overstap van de SNL-a naar het ANLb is in alle provincies mogelijk. Vorig beheerjaar verschilde dit nog per provincie. Wilt u weten of u kunt overstappen? Neem dan contact op met uw provincie. Lees op mijn.rvo.nl welke voorwaarden er zijn en hoe u overstapt.

Service menu right