Bijdrage kosten rampenbestrijding en bijstandsverlening

Heeft u als gemeente kosten gemaakt voor rampenbestrijding in uw eigen gebied? Heeft u als veiligheidsregio bijstand verleend aan een andere veiligheidsregio in Nederland bij het bestrijden van een brand? Of heeft u als gemeente, veiligheidsregio, provincie, organisatie of dienst aan België of Duitsland bijstand verleend bij het bestrijden van rampen? Dan kunt u hiervoor een bijdrage aanvragen.

Bij het bestrijden van rampen zijn verschillende partijen betrokken. Bijvoorbeeld brandweer, politie, gezondheidsdiensten en gemeenten. In Nederland bestaan veiligheidsregio's. Dit zijn gebieden waarin verschillende besturen en diensten samenwerken bij bijvoorbeeld rampenbeheersing.

Voorwaarden

In de Wet Veiligheidsregio's staan onder andere de taken van een veiligheidsregio en de eisen voor de organisatie van hulpdiensten. Het doel van de wet is de rampenbestrijding en crisisbeheersing te organiseren, zodat burgers worden beschermd tegen de risico's van rampen, brand en crises. In de wet (artikel 55) is ook de financiële bijdrage geregeld die gemeenten, veiligheidsregio’s en andere organisaties kunnen krijgen bij gemaakte kosten tijdens de bestrijding van een ramp. De voorwaarden voor een bijdrage staan beschreven in het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten.

Voor wie is deze bijdrage?

Deze bijdrage is bestemd voor gemeenten en veiligheidsregio's die te maken hebben gehad met een ramp of incident en kosten hebben gemaakt bij de bestrijding ervan. In het geval van geleverde bijstand aan België of Duitsland kunnen ook provincies en andere (hulp)organisaties aanspraak maken op deze regeling.

Bijdrage voor gemeente bij kosten rampenbestrijding

U kunt als gemeente een bijdrage krijgen in de kosten van de bestrijding van een ramp in uw eigen gemeente. Let op: er moet formeel sprake zijn van een ramp. Het gaat dan om een bijdrage voor de kosten die direct te maken hebben met de bestrijding van deze ramp en de gevolgen daarvan. Dit zijn kosten die u niet kon voorzien en die daarom niet in de begroting zijn opgenomen van het jaar waarin de ramp plaatsvond.

We berekenen de bijdrage door deze kosten te verminderen met:

 • kosten waarvoor u als gemeente al een andere bijdrage heeft gekregen of kan krijgen;
 • kosten die een veiligheidsregio in rekening brengt voor het verlenen van bijstand;
 • het aantal inwoners op 1 januari van het jaar van de ramp, vermenigvuldigd met € 3.

Zijn de kosten na aftrek van andere bijdragen en kosten die de veiligheidsregio in rekening brengt lager dan € 45.000? Dan kunt u geen bijdrage krijgen. Gebeuren er in een kalenderjaar meerdere rampen? Dan geldt de vermindering op de bijdrage op basis van het aantal inwoners maar eenmaal. Ook dan geldt het minimumbedrag van € 45.000 eenmaal.

Bijdrage voor bijstandsverlening andere veiligheidsregio

U kunt als veiligheidsregio aanspraak maken op een bijdrage voor het verlenen van bijstand bij een brand, ramp, crisis of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan in een andere veiligheidsregio. Dit geldt alleen voor brandweerinzet. Deze bijdrage is voor de kosten die u heeft gemaakt voor:

 • de inzet van extra personeel;
 • vervanging van verbruiksgoederen (zoals schuim en brandstof);
 • vervanging van materieel dat helemaal of gedeeltelijk verloren is gegaan (zoals schade aan wagens en slangen);
 • reparatie en onderhoud.

Alleen kosten die direct te maken hebben met de bestrijding van de brand, ramp, crisis of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan en de gevolgen daarvan, komen in aanmerking voor een bijdrage. Zijn de kosten lager dan € 4.500? Dan krijgt u geen bijdrage.

Bijdrage voor bijstandsverlening België of Duitsland

De bijdrage is bedoeld voor het verlenen van bijstand bij een ramp in België of Duitsland. De aanvraag kan worden ingediend door gemeentes, veiligheidsregio’s en het Nederlandse Rode Kruis. Ook in de regio werkzame instellingen, zorgaanbieders, Regionale Ambulancevoorzieningen en gezondheidsdiensten die bij de bijstand waren betrokken kunnen een aanvraag indienen. Deze bijdrage is voor de kosten die u heeft gemaakt voor:

 • de inzet van extra personeel;
 • vervanging van verbruiksgoederen (zoals schuim en brandstof);
 • vervanging van materieel dat helemaal of gedeeltelijk verloren is gegaan (zoals schade aan wagens en slangen);
 • reparatie en onderhoud;
 • huisvesting of verzorging van het personeel in of buiten Nederland;
 • het verzekeren van optreden in rampsituaties in het buitenland, als dit niet al onder de bestaande verzekering valt.

Alleen kosten die direct te maken hebben met de bestrijding van de ramp of een zwaar ongeval, komen in aanmerking voor een bijdrage. Een officieel verzoek om bijstand vanuit België en Duitsland is nodig om de aanvraag in behandeling te nemen.

Aanvragen

Er zijn verschillende soorten aanvraagformulieren beschikbaar op mijn.rvo.nl. U kunt tot 12 maanden na het einde van de bijstandsverlening of rampenbestrijding en de gevolgen daarvan een aanvraag indienen. U ontvangt binnen 6 maanden na indiening van de aanvraag een besluit.

Service menu right