Inspraak en beroep

Meer artikelen

plaatje inspraak en beroep

De meeste projecten onder de Rijkscoordinatieregeling kennen dezelfde fasen. Daarin kunt u op drie momenten in de procedure ‘officieel’ een reactie geven over een project:

  1. bij de startnotitie voor de milieueffectrapportage
  2. bij de ontwerp-besluiten
  3. bij de definitieve besluiten

Inspraak op de startnotitie m.e.r.

Vaak is voor een project een milieueffectrapportage (m.e.r.) nodig. In dat geval start een project met de terinzagelegging van een 'voornemen' of 'startnotitie'. Daarin staat beschreven wat het doel van het project is, en welke alternatieven de overheid van plan is te gaan onderzoeken. Ook is beschreven welke milieueffecten in beeld zullen worden gebracht. Hierop is inspraak mogelijk. Mede op basis van die inspraak wordt definitief vastgesteld wat de gewenste reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport (MER) is.

Mensen die in deze fase nog geen zienswijze indienen, kunnen later alsnog een zienswijze indienen op de ontwerp-besluiten.

Zienswijzen naar aanleiding van ontwerp-besluiten

Als het MER is afgerond worden ontwerp-besluiten opgesteld: meestal een ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen en -ontheffingen. Alle ontwerp-besluiten worden door de minister van Economische Zaken en Klimaat ter inzage gelegd, samen met het MER. Iedereen kan naar aanleiding van de ontwerp-besluiten een zienswijze indienen.

Belanghebbenden die een zienswijze op een ontwerp-besluit hebben gegeven kunnen later - na vaststelling van dat besluit - ertegen in beroep te gaan (zie hierna).

Beroep tegen definitieve besluiten

Mede op basis van de zienswijzen op het MER en de ontwerp-besluiten stellen de betrokken overheden hun besluiten vast. De definitieve besluiten worden opnieuw ter inzage gelegd. Mocht een of meer van de besluiten niet naar uw zin zijn, dan kunt u in beroep gaan, direct bij de Raad van State. Om beroep in te stellen moet u belanghebbende zijn. Wat dat is, is bepaald in artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht. In de voorwaarden ziet u daarnaast vaak de volgende juridische zin staan:

"Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht."

Dat betekent dat u tijdens de inspraaktermijn van de ontwerp-besluiten een zienswijze moet hebben gegeven op het ontwerp van het besluit waarop u in beroep gaat. Als dat niet is gebeurd, is uw beroep in beginsel niet ontvankelijk (niet ‘geldig’). Een uitzondering bestaat als u de rechter kunt uitleggen waarom u redelijkerwijs geen zienswijze heeft kunnen geven. In de praktijk wordt echter zeer zelden een uitzondering gemaakt.

U vindt per project de specifieke informatie over inspraak en beroep. U kunt hiernaast het betreffende project in de navigatie selecteren.

Service menu right