Stikstofinstallatie Zuidbroek

Meer artikelen


Gasunie Transport Services B.V. (GTS) heeft het voornemen om de bestaande stikstofinstallatie in de Tussenklappenpolder te Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen) uit te breiden. In de stikstofinstallatie wordt stikstof uit de lucht gewonnen, dat gemengd kan worden met geïmporteerd gas met een hogere verbrandingswaarde dan het gas uit het Groningenveld. Het zo ontstane laagcalorische gas is geschikt voor CV- en kookapparatuur van huishoudens in Nederland en zal via het transportnetwerk van Gasunie worden vervoerd naar de rest van het land.

De aanvullende stikstofproductiefaciliteit bestaat uit een uitbreiding van de bestaande installatie (o.a. een compressorgebouw, drie proceskolommen en een mengstation) en een circa 4 kilometer lange aardgasleiding vanaf de stikstofproductiefaciliteit naar de bestaande gasleiding aan de westzijde van de Meenteweg. De aanvullende stikstofproductiefaciliteit zal gebruik maken van de bestaande stikstofleiding van de installatie naar de stikstofcaverne bij Heiligerlee

Op de besluitvorming over dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat de ruimtelijke inpassing van de stikstofinstallatie zal worden vastgelegd in een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Ministers van EZK en BZK treden hierbij gezamenlijk op als bevoegd gezag voor het vaststellen van het inpassingsplan. Voor de uitvoeringsbesluiten (vergunningen en ontheffingen) die voor dit project nodig zijn blijven de betrokken (lokale) bestuursorganen bevoegd gezag. De Minister van EZK heeft daarbij een coördinerende rol.

Bij het opstellen van de (ontwerp)besluiten wordt uiterste zorgvuldigheid betracht. Dit komt tot uitdrukking door toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht, die onder meer inhoudt dat zowel de ontwerpbesluiten als later de definitieve besluiten ter inzage worden gelegd. Bij de voorbereiding van  de (ontwerp)besluiten wordt ook het gesprek aangegaan met bestuurders van regionale en lokale overheden.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project liggen van vrijdag 18 januari tot en met donderdag 28 februari 2019 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 17 januari 2019 is kennisgeving (pdf, 375 kB) gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:
- digitaal op deze vervolgpagina;
- op papier tijdens reguliere openingstijden bij:

  • gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand, 0598 373 737.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van vrijdag 18 januari tot en met donderdag 28 februrai 2019 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier.
Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Stikstofinstallatie Zuidbroek
Postbus 248
2250 AE Voorschoten.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de inloopavond of door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, 070 379 89 79. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring RVO.nl.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 7 februari 2019 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. U bent van harte welkom om op deze avond vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van de ministeries van EZK en van GTS zijn aanwezig om u te woord te staan. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00. De avond vindt plaats op:
•   donderdag 7 februari 2019 in Dorpscentrum De Broeckhof, W.A. Scholtenweg 18, 9636 BS Zuidbroek

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 28 februari 2019 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorgeschiedenis

Op 1 februari 2018 hebben de ministers van EZK en BZK wederom een nieuw voorbereidingsbesluit genomen voor de aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek. Het besluit heeft ter inzage gelegen van vrijdag 9 februari 2018 tot en met donderdag 22 maart 2018. Het besluit kunt u raadplegen:

De Minister van EZK informeert de Tweede Kamer via een kamerbrief van 29 maart 2018 over de beëindiging van de gaswinning in het Groningenveld. Het beëindigen van de gaswinning wordt onder andere mogelijk gemaakt door de bouw van een extra stikstofinstallatie. Om in 2022 de stikstofinstallatie in Zuidbroek operationeel te laten zijn, is per april 2018 de RCR-procedure hervat.

In september 2016 besluit het kabinet de definitieve investeringsbeslissing over de stikstofproductiefaciliteit uit te stellen

GTS heeft in 2014/2015 verschillende locaties voor de bouw van de stikstofinstallatie onderzocht in de gemeenten Oldambt, Veendam en Menterwolde. Er is daarbij vooral gelet op de afstand tot woningen in verband met geluid, omgevingsveiligheid, landschappelijke inpassing, wateraspecten, archeologie en de aan- en afvoerleidingen van gas en stikstof. De minister van Economische Zaken heeft in 2015 de locatie Zuidbroek in de Tussenklappenpolder als voorkeurslocatie aangewezen.

Op 9 december 2015 heeft de minister van Economische Zaken op grond van artikel 39d, derde lid, van de Gaswet bepaald dat vier in het besluit genoemde besluiten die nodig zijn voor de realisatie van de aanvullende stikstofinstallatie niet worden aangemerkt als besluiten als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening. Als gevolg van dit besluit zullen deze vier besluiten niet gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening. Van dit besluit is in de Staatcourant van 16 december 2015 kennisgeving (pdf, 182 kB) gedaan. Het is niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

 

Meer informatie

 

Zodra meer informatie beschikbaar is ten aanzien van de vergunningverlening en de ruimtelijke inpassing van het project, zal de betreffende informatie via deze website beschikbaar worden gesteld.
Inhoudelijke informatie over het project vindt u op http://www.gasunie.nl/zuidbroek
 
Indien u hierover nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met  Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Perscontacten

Service menu right