Stikstofinstallatie Zuidbroek

Meer artikelen


Gasunie Transport Services B.V. (GTS) heeft het voornemen om de bestaande stikstofinstallatie in de Tussenklappenpolder te Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen) uit te breiden. In de stikstofinstallatie wordt stikstof uit de lucht gewonnen, dat gemengd kan worden met geïmporteerd gas met een hogere verbrandingswaarde dan het gas uit het Groningenveld. Het zo ontstane laagcalorische gas is geschikt voor CV- en kookapparatuur van huishoudens in Nederland en zal via het transportnetwerk van Gasunie worden vervoerd naar de rest van het land.

De aanvullende stikstofproductiefaciliteit bestaat uit een uitbreiding van de bestaande installatie (o.a. een compressorgebouw, drie proceskolommen en een mengstation) en een circa 4 kilometer lange aardgasleiding vanaf de stikstofproductiefaciliteit naar de bestaande gasleiding aan de westzijde van de Meenteweg. De aanvullende stikstofproductiefaciliteit zal gebruik maken van de bestaande stikstofleiding van de installatie naar de stikstofcaverne bij Heiligerlee

Op de besluitvorming over dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat de ruimtelijke inpassing van de stikstofinstallatie zal worden vastgelegd in een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Ministers van EZK en BZK treden hierbij gezamenlijk op als bevoegd gezag voor het vaststellen van het inpassingsplan. Voor de uitvoeringsbesluiten (vergunningen en ontheffingen) die voor dit project nodig zijn blijven de betrokken (lokale) bestuursorganen bevoegd gezag. De Minister van EZK heeft daarbij een coördinerende rol.

Bij het opstellen van de (ontwerp)besluiten wordt uiterste zorgvuldigheid betracht. Dit komt tot uitdrukking door toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht, die onder meer inhoudt dat zowel de ontwerpbesluiten als later de definitieve besluiten ter inzage worden gelegd. Bij de voorbereiding van  de (ontwerp)besluiten wordt ook het gesprek aangegaan met bestuurders van regionale en lokale overheden.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van vrijdag 18 januari tot en met donderdag 28 februari 2019 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken.  Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De stukken zijn digitaal nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

Voorgeschiedenis

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten van fase 1 is op 7 bebruari 2019 een inloop-informatiemarkt georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZK gebruik van de volgende informatieposters.

Op 1 februari 2018 hebben de ministers van EZK en BZK wederom een nieuw voorbereidingsbesluit genomen voor de aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek. Het besluit heeft ter inzage gelegen van vrijdag 9 februari 2018 tot en met donderdag 22 maart 2018. Het besluit kunt u raadplegen:

De Minister van EZK informeert de Tweede Kamer via een kamerbrief van 29 maart 2018 over de beëindiging van de gaswinning in het Groningenveld. Het beëindigen van de gaswinning wordt onder andere mogelijk gemaakt door de bouw van een extra stikstofinstallatie. Om in 2022 de stikstofinstallatie in Zuidbroek operationeel te laten zijn, is per april 2018 de RCR-procedure hervat.

In september 2016 besluit het kabinet de definitieve investeringsbeslissing over de stikstofproductiefaciliteit uit te stellen

GTS heeft in 2014/2015 verschillende locaties voor de bouw van de stikstofinstallatie onderzocht in de gemeenten Oldambt, Veendam en Menterwolde. Er is daarbij vooral gelet op de afstand tot woningen in verband met geluid, omgevingsveiligheid, landschappelijke inpassing, wateraspecten, archeologie en de aan- en afvoerleidingen van gas en stikstof. De minister van Economische Zaken heeft in 2015 de locatie Zuidbroek in de Tussenklappenpolder als voorkeurslocatie aangewezen.

Op 9 december 2015 heeft de minister van Economische Zaken op grond van artikel 39d, derde lid, van de Gaswet bepaald dat vier in het besluit genoemde besluiten die nodig zijn voor de realisatie van de aanvullende stikstofinstallatie niet worden aangemerkt als besluiten als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening. Als gevolg van dit besluit zullen deze vier besluiten niet gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening. Van dit besluit is in de Staatcourant van 16 december 2015 kennisgeving (pdf, 182 kB) gedaan. Het is niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

 

Meer informatie

 

Zodra meer informatie beschikbaar is ten aanzien van de vergunningverlening en de ruimtelijke inpassing van het project, zal de betreffende informatie via deze website beschikbaar worden gesteld.
Inhoudelijke informatie over het project vindt u op http://www.gasunie.nl/zuidbroek
 
Indien u hierover nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met  Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Perscontacten

Service menu right