Stikstofinstallatie Zuidbroek - Fase 1

Meer artikelen

Aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten voor de aanvullende stikstofinstallatie Zuidbroek.

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project. Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote documenten.

0. Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

De volgende zienswijzen en reacties zijn ontvangen op onderstaande ontwerpbesluiten:
Zienswijzenbundel (pdf, 4 MB)

1. Ontwerp-inpassingsplan

De ministers van EZK en van BZK maken samen een bestemmingsplan op rijksniveau voor de realisatie van de uitbreiding van Stikstofinstallatie Zuidbroek. Dit is het Rijksinpassingsplan.

OntwerpbesluitBesluit
Ontwerp-inpassingsplan (link naar RO-portaal)Inpassingsplan (link naar RO-portaal)

Printversies:

 

 

2. Milieuonderzoeken en (vormvrije) m.e.r.-beoordelingen

Voor de aanvullende stikstofproductiefaciliteit is geen milieueffectrapportage (m.e.r.) vereist. Wel zijn in verband met de ruimtelijke inpassing en de totale belangenafweging ten behoeve van het inpassingsplan voor alle milieuaspecten aparte onderzoeken uitgevoerd. De conclusies uit de onderzoeken zijn opgenomen in het inpassingsplan; de complete onderzoeken zijn bijgevoegd in de bijlagen van het inpassingsplan.

Voor de aardgasleiding die onderdeel uitmaakt van het project zijn wel vormvrije m.e.r.-beoordelingen uitgevoerd, ondanks dat dit op basis van de criteria (lengte, gevoeligheid gebied en onttrekking grondwater) niet strikt noodzakelijk was. Met een lengte van 4 km blijft de aardgasleiding onder de drempelwaarde van 5 km en de leiding komt niet in gevoelig gebied te liggen. De hoeveelheid grondwater die onttrokken wordt bij de aanleg blijft met circa 465.000 m3 in 120 dagen onder de drempelwaarde 1,5 miljoen m3 per jaar. Op basis van de aanmeldnotitie voor de m.e.r.-beoordeling hebben het Ministerie van EZK en het Waterschap Hunze en Aa’s geoordeeld dat de gasleiding en de daarvoor benodigde onttrekking van grondwater geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben en dat daarom geen Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld hoeft te worden. De aanmeldnotitie (vormvrije) m.e.r.-beoordeling, de beoordelingen en de conclusies van het waterschap vormen tevens onderdeel van de aanvragen voor de watervergunningen (4 en 5).

3. Aanvragen en vergunningen

NrNaam vergunningAanvraagOntwerpbesluitBesluit
1

Omgevingsvergunning
GS Provincie Groningen

Aanvraag (pdf, 46 MB)Ontwerpbesluit (pdf, 637 kB)Besluit (pdf, MB)
2

Vergunning omgevingsverordening
GS Provincie Groningen

Aanvraag (pdf, 30 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 52 kB)

Besluit (pdf, MB)

3

Watervergunning
DB Waterschap Hunze en Aa's

Aanvraag (pdf, 30 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 312 kB)

Besluit (pdf, MB)

4

Watervergunning (stikstofinstallatie en mengstation)
DB Waterschap Hunze en Aa's

Aanvraag (pdf, 13 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 334 kB)

Besluit (pdf, MB)

5

Watervergunning (gasleiding)
DB Waterschap Hunze en Aa's

Aanvraag (pdf, 23 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 328 kB)

Besluit (pdf, MB)

6

Wbr-vergunning
Minister van IenM (Rijkswaterstaat)

Aanvraag (pdf, 32 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 346 kB)

Besluit (pdf, kB)

 

Service menu right