Beter Benutten Bestaande 380 kV Lelystad - Ens

Meer artikelen

Beter Benutten

Het hoogspanningsproject Lelystad - Ens maakt onderdeel uit van het programma ‘Beter Benutten’. Hierbij worden bestaande hoogspanningsmasten versterkt en de geleiders (draden) worden vervangen en geschikt gemaakt voor een hogere transportcapaciteit. Dit is nodig voor de productie van duurzame energie, zoals van wind en zon. Deze duurzame energie kent pieken en dalen en vereist grote transportcapaciteit over lange afstanden. Op dit project is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister van EZK neemt deze coördinatie op zich.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project liggen van 15 maart tot en met 25 april 2019 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 14 maart 2019 is kennisgeving (pdf, 877 kB) gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op deze vervolgpagina
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    Gemeentehuis Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1, 8302 BW Emmeloord

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 15 maart tot en met 25 april 2019 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. (NB: indien het niet lukt om uw reactie/zienswijze te uploaden (verzenden) wordt u geadviseerd om telefonisch contact op te nemen met Bureau Energieprojecten 070 379 89 79, bereikbaar op werkdagen van 09:00-12:00 uur). U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt "Programma Beter Benutten Bestaande 380 kV/project Lelystad-Ens"
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de informatieavond of door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring RVO.

Informatieavond

Op 4 april 2019 wordt een inloopavond georganiseerd. U bent van harte welkom om op deze avond vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van de ministeries van EZK en BZK en van TenneT TSO zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00. De avond vindt plaats op:

  • Donderdag 4 april 2019 bij 11 Beaufort, Domineesweg 11, 8308 PG Nagele

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 25 april 2019 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaats als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energie projecten, 070 37988979.

Zie ook de volgende websites:

Beter Benutten Bestaande 380 kV

Lelystad-Ens 380 KV

Service menu right