Locatiestudie 110kV-station en ondergrondse kabelcircuits westelijk Friesland

Meer artikelen

TenneT is de initiatiefnemer voor de aanleg van een 110KV-station en ondergrondse kabelcircuits westelijk Friesland. Om duurzame initiatieven (waaronder Windpark Fryslân op het IJsselmeer) op het bestaande 110 kV-hoogspanningsnet in de provincie Friesland aan te sluiten, is de realisatie van een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation noodzakelijk.
Het nieuwe hoogspanningsstation moet worden aangesloten op het 110 kV-net en daarom zijn er, naast het station, ook ondergrondse 110 kV-kabelcircuits nodig.
Beide onderdelen vormen samen het project en maken onderdeel uit van het verder versterken van het bestaande 110 kV-net in westelijk Friesland.

Op de besluitvorming over het project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat het project tezijnertijd wordt vastgelegd in een inpassingsplan. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen een inpassingsplan vast. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Het inpassingsplan en de overige besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd.

Stand van zaken

Van vrijdag 4 januari tot en met donderdag 14 februari 2019 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor Netversterking westelijk Friesland. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De binnengekomen zienswijzen zijn gebundeld in een inspraakbundel die te downloaden is via onderstaande link:

De c-NRD is nog te downloaden via onderstaande link:

Voorgeschiedenis

Op maandag 28 januari en op dinsdag 29 januari hebben er informatieavonden plaatsgevonden in respectievelijk Bolsward en Wons. De posters kunt u hier nog vinden:

Service menu right