Net op zee - Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)

Meer artikelen

TenneT is voornemens om een net op zee te realiseren dat zorgt voor de stroomverbinding van de windturbines van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) met het landelijke hoogspanningsnet. Via deze route zullen ook de windturbines uit het noordelijke deel (Alpha) van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) worden aangesloten.

Het net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha), bestemd voor het aansluiten van 1.400 MW aan windenergie, bestaat uit:

  • een platform op zee in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) en een platform op zee windenergiegebied Hollandse Kust (west Alpha) ;
  • elektriciteitskabels van het platforms door de zeebodem en ondergronds vanaf de kust naar een nieuw te bouwen transformatorstation;
  • een transformatorstation nabij een bestaand hoogspanningsstation (te Beverwijk);
  • een (ondergrondse) aansluiting op het hoogspanningsnet.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van vrijdag 9 november tot en met donderdag 20 december 2018 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De stukken zijn digitaal nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

Voorgeschiedenis

Op 20 en 27 november 2018 hebben inloopavonden plaatsgevonden. Hier zijn deze posters (pdf, 9 MB) gebruikt.

Ter onderbouwing van de keuze voor het voorkeursalternatief (VKA) van het net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) is een notitie opgesteld. Hierin zijn verschillende tracéalternatieven uitgewerkt naar bestaande hoogspanningsstations, te Beverwijk en te Vijfhuizen. Ook zijn mogelijke locaties voor het nieuw te realiseren transformatorstation uitgewerkt.

De minister van EZK heeft, op basis van deze notitie met tussentijdse onderzoeksresultaten en gebruik makend van de ontvangen adviezen van betrokken overheden en van de commissie voor de milieueffectrapportage, het tracéalternatief 3 gekozen als voorkeursalternatief. Dit VKA loopt vanaf het noordelijk deel van Hollandse Kust (west Alpha) naar Hollandse Kust (noord), landt aan ten noorden van Wijk aan Zee en loopt door de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen naar het hoogspanningsstation Beverwijk. Het transformatorstation komt bij Tata Steel.

Op 19 juni 2018 heeft een inloopavond plaatsgevonden. Hier zijn deze posters gebruikt.

Op 22 februari 2018 liep de termijn voor zienswijze af voor de op 12 januari 2018 ter inzage gelegde concept aanvullende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Op 29 mei 2017 liep de termijn voor zienswijze af voor de op 14 april 2017 ter inzage gelegde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Meer informatie

Meer informatie over het project net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) kunt u vinden op de projectwebsite.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Perscontacten

Service menu right