Net op zee - Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)

Meer artikelen

TenneT is voornemens om een net op zee te realiseren dat zorgt voor de stroomverbinding van de windturbines van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) met het landelijke hoogspanningsnet. Via deze route zullen ook de windturbines uit het noordelijke deel (Alpha) van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) worden aangesloten.

Het net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha), bestemd voor het aansluiten van 1.400 MW aan windenergie, bestaat uit:

  • een platform op zee in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) en een platform op zee windenergiegebied Hollandse Kust (west Alpha) ;
  • elektriciteitskabels van het platforms door de zeebodem en ondergronds vanaf de kust naar een nieuw te bouwen transformatorstation;
  • een transformatorstation nabij een bestaand hoogspanningsstation (te Beverwijk);
  • een (ondergrondse) aansluiting op het hoogspanningsnet.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project liggen van vrijdag 9 november tot en met donderdag 20 december 2018 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 8 november 2018 is kennisgeving (pdf, 475 KB) gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten in zien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op deze vervolgpagina
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    Gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 9 november 2018 tot en met 20 december 2018 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt: Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)
Postbus 248

2250 AE Voorschoten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de informatieavonden of door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring RVO.nl.

Informatieavonden

Op 20 en 27 november 2018 worden inloopbijeenkomsten georganiseerd. U bent van harte welkom om op één van deze avonden vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van de ministeries van EZK en BZK en van TenneT TSO B.V. zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur. De avonden vinden plaats op:

  • Dinsdag 20 november 2018 in het dorpshuis De Moriaan, Dorpsduinen 4, 1949 EG Wijk aan Zee
  • Dinsdag 27 november 2018 in het gemeentehuis Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 20 december 2018 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorgeschiedenis

Ter onderbouwing van de keuze voor het voorkeursalternatief (VKA) van het net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) is een notitie opgesteld. Hierin zijn verschillende tracéalternatieven uitgewerkt naar bestaande hoogspanningsstations, te Beverwijk en te Vijfhuizen. Ook zijn mogelijke locaties voor het nieuw te realiseren transformatorstation uitgewerkt.

De minister van EZK heeft, op basis van deze notitie met tussentijdse onderzoeksresultaten en gebruik makend van de ontvangen adviezen van betrokken overheden en van de commissie voor de milieueffectrapportage, het tracéalternatief 3 gekozen als voorkeursalternatief. Dit VKA loopt vanaf het noordelijk deel van Hollandse Kust (west Alpha) naar Hollandse Kust (noord), landt aan ten noorden van Wijk aan Zee en loopt door de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen naar het hoogspanningsstation Beverwijk. Het transformatorstation komt bij Tata Steel.

Op 19 juni 2018 heeft een inloopavond plaatsgevonden. Hier zijn deze posters gebruikt.

Op 22 februari 2018 liep de termijn voor zienswijze af voor de op 12 januari 2018 ter inzage gelegde concept aanvullende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Op 29 mei 2017 liep de termijn voor zienswijze af voor de op 14 april 2017 ter inzage gelegde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Meer informatie

Meer informatie over het project net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) kunt u vinden op de projectwebsite.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Perscontacten

Service menu right