Net op zee - Hollandse Kust (west Beta)

Meer artikelen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT zijn voornemens een extra ondergrondse hoogspanningsverbinding te realiseren van een nieuw windpark op de Noordzee naar een nieuw transformatorstation in de gemeente Beverwijk. De verbinding is bestemd voor het aansluiten van 700 MW aan windenergie en bestaat uit:

  • een platform op zee in het windenergiegebied Hollandse Kust (west Beta);
  • op zee wordt een 66 kV kabel aangelegd tussen platform Alpha en platform Beta (verbinding tussen de windenergiegebieden Hollandse Kust (west Alpha en Beta)
  • elektriciteitskabels vanaf het platform door de zeebodem en ondergronds naar een nieuw te bouwen transformatorstation op land;
  • uitbreiding van het transformatorstation (dat gebouwd wordt voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)), nabij het bestaande hoogspanningsstation te Beverwijk.

Stand van zaken

Van 22 februari tot en met 4 april 2019 heeft het voornemen en participatieplan van het project Net op zee Hollandse Kust (west Beta) ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Tijdens de terinzagelegging zijn er twee keer werksessies georganiseerd met belanghebbenden bij het onshore (op land) en offshore (op zee) gedeelte van het project: op 14 en 28 maart. Bij deze werksessies hebben stakeholders input gegeven op de te onderzoeken alternatieven en de te doorlopen procedure. Deze input en de reacties die zijn binnengekomen worden betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken. Naar verwachting zal de concept NRD in juni ter inzage worden gelegd. Daarop kunnen formele zienswijzen worden ingediend.

Het voornemen en participatieplan is nog te downloaden via onderstaande link:

De binnengekomen reacties op het voornemen en het voorstel voor participatie zijn gebundeld in een reactiebundel. Deze is te downloaden via onderstaande link:

Voorgeschiedenis

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’). Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is voor Hollandse Kust (west Beta) gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting op het bestaande hoogspanningsstation in Beverwijk.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee Hollandse Kust kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Service menu right