Net op zee - Hollandse Kust (zuid)

Meer artikelen

TenneT TSO B.V., verder aangeduid als TenneT, wil op en ten noorden van de Maasvlakte (gemeente Rotterdam) het net op zee Hollandse Kust (zuid) realiseren. Het net op zee bestaat uit twee platforms met transformatoren op de Noordzee,met elk twee (in totaal vier) onderzeese 220 kV elektriciteitskabels naar de kust. Deze kabels worden via een nieuw transformatorstation met twee 380 kV kabels op het bestaande hoogspanningsstation aan de Coloradoweg aangesloten. Hiermee sluit het beoogde windenergie gebied Hollandse Kust (zuid) aan op het landelijk hoogspanningsnet.
Dit project is aangewezen als pilot voor de Omgevingswet, doel van de pilot is te oefenen met omgevingsmanagement. Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt met een inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  (BZK). De vergunningen en ontheffingen die voor het project nodig zijn worden zo veel mogelijk in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.

Stand van zaken fase 2; Goedkeuringsbesluit werkplan HDD Zeewering Hollandse Kust (zuid)

Het besluit ligt van vrijdag 15 maart tot en met vrijdag 26 april ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 14 maart is kennisgeving (pdf, 180 kB) gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op donderdag 14 maart bekendgemaakt door de minister van EZK door toezending aan de initiatiefnemer.

Waar kunt u het besluit inzien?

De aanvraag , het besluit en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op deze deze vervolgpagina
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij: DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, Schiedam, op afspraak via telefoonnummer 010 24680 00 of e-mail: info@dcmr.nl

Hoe kunt u beroep in stellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een of meer ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 16 maart 2019 tot en met vrijdag 26 april 2019. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van een of meer van deze besluiten naar voren heeft gebracht. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZK, directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Besluiten buiten de RCR

Op woensdag 13 juni 2018 is het besluit in de Staatscourant gepubliceerd waarmee een groot aantal besluiten benodigd voor het project Net op zee Hollandse Kust  (zuid) buiten de RCR procedure wordt geplaatst. Deze besluiten worden in de bijlage van het besluit genoemd. Een aantal besluiten benodigd voor het project wordt nog wel onder de RCR voorbereid.

Fase 1 afgerond

Op 13 april 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 2 maart 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 14 april 2018 onherroepelijk geworden. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

De voorgenomen werkzaamheden zijn gepland vanaf 2019. Daarvoor is nog een aantal aanvullende uitvoeringsbesluiten nodig.

Voorgeschiedenis

Op 20 juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken op grond van artikel 20c, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998, bepaald dat de in het besluit genoemde vergunning Leidingenverordening als bedoeld in Artikel 4 van de Leidingenverordening Rotterdam 2015 (Handboek Leidingen Rotterdam) die nodig is voor de realisatie van het net op zee Hollandse Kust (zuid) niet wordt aangemerkt als besluit als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening. Als gevolg van dit besluit zal deze vergunning niet gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening. Het is niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen. Van dit besluit is in de Staatcourant van 20 juli 2017 kennisgeving (pdf, 180 kB) gedaan.

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van vrijdag 6 oktober 2017 tot en met donderdag 16 november 2017 ter inzage gelegen.
De Commissie m.e.r. heeft het  milieueffectrapport voor de aansluiting van de offshore windparken voor de Hollandse Kust (zuid) op het hoogspannings-net beoordeeld. Zij concludeert dat het rapport een goed beeld geeft van de milieugevolgen van potentiële kabeltracés van de windparken naar het vaste land. Dit advies en eerdere adviezen zijn te vinden op www.commissiemer.nl.

Ter onderbouwing van de keuze voor het voorkeursalternatief (VKA) van het net op zee Hollandse Kust (zuid) naar de Maasvlakte is een afwegingsnotitie opgesteld en een eerste versie van het milieueffectrapport (MER). Hierin zijn drie tracéalternatieven uitgewerkt naar bestaande hoogspanningsstations, twee naar de Maasvlakte en één naar Wateringen. Ook zijn mogelijke locaties voor het nieuw te realiseren transformatorstation uitgewerkt. U vindt alle stukken op deze vervolgpagina. De minister van EZ heeft, op basis van de afwegingsnotitie en de eerste versie van het MER en gebruik makend van de ontvangen adviezen van betrokken overheden, het tracéalternatief naar Maasvlakte Noord gekozen als VKA. Zie ook: Nieuwsbericht: Maasvlakte-Noord aanlandingslocatie voor net op zee Hollandse Kust (zuid) (pdf, 115 kB)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Service menu right