Net op zee - Hollandse Kust (zuid)

Meer artikelen
TenneT TSO B.V., verder aangeduid als TenneT, wil op en ten noorden van de Maasvlakte (gemeente Rotterdam) het net op zee Hollandse Kust (zuid) realiseren. Het net op zee bestaat uit twee platforms met transformatoren op de Noordzee,met elk twee (in totaal vier) onderzeese 220 kV elektriciteitskabels naar de kust. Deze kabels worden via een nieuw transformatorstation met twee 380 kV kabels op het bestaande hoogspanningsstation aan de Coloradoweg aangesloten. Hiermee sluit het beoogde windenergie gebied Hollandse Kust (zuid) aan op het landelijk hoogspanningsnet.
 
Dit project is aangewezen als pilot voor de Omgevingswet, doel van de pilot is te oefenen met omgevingsmanagement. Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt met een inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  (BZK). De vergunningen en ontheffingen die voor het project nodig zijn worden zo veel mogelijk in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.
 

Stand van zaken fase 2

Het ontwerpbesluit voor dit project ligt van 14 december 2018 tot en met 24 januari 2019 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 13 december 2018 is kennisgeving (pdf, 181 kB) gedaan van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit heeft betrekking op vier werkplannen die nodig zijn voor de aanleg van het net op zee Hollandse Kust (zuid); werkplan aanleg HDD-zeewering, werkplan stabiliteit zeewering, werkplan calamiteiten en het werkplan scheepvaart.

Waar kunt u het ontwerpbesluit inzien?

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de werkplannen kunt u inzien:

  • digitaal op deze vervolgpagina;
  • op papier  bij: DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, Schiedam, op afspraak via telefoonnummer 010 246 80 00 of e-mail: info@ddmr.nl

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 14 december 2018 tot en met 24 januari 2019 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Net op zee – Hollandse Kust (zuid) fase 2
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring van RVO.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. Het definitieve besluit zal naar verwachting binnen enkele maanden na 24 januari 2019 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. Het besluit zal ter inzage worden gelegd op dezelfde plaats als waar nu het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Besluiten buiten de RCR

Op woensdag 13 juni 2018 is het besluit in de Staatscourant gepubliceerd waarmee een groot aantal besluiten benodigd voor het project Net op zee Hollandse Kust  (zuid) buiten de RCR procedure wordt geplaatst. Deze besluiten worden in de bijlage van het besluit genoemd. Een aantal besluiten benodigd voor het project wordt nog wel onder de RCR voorbereid.
 

Fase 1 afgerond

Op 13 april 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 2 maart 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 14 april 2018 onherroepelijk geworden. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op deze vervolgpagina.
 
De voorgenomen werkzaamheden zijn gepland vanaf 2019. Daarvoor is nog een aantal aanvullende uitvoeringsbesluiten nodig.

 

Voorgeschiedenis

Op 20 juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken op grond van artikel 20c, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998, bepaald dat de in het besluit genoemde vergunning Leidingenverordening als bedoeld in Artikel 4 van de Leidingenverordening Rotterdam 2015 (Handboek Leidingen Rotterdam) die nodig is voor de realisatie van het net op zee Hollandse Kust (zuid) niet wordt aangemerkt als besluit als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening. Als gevolg van dit besluit zal deze vergunning niet gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening. Het is niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen. Van dit besluit is in de Staatcourant van 20 juli 2017 kennisgeving (pdf, 180 kB) gedaan.
 
De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van vrijdag 6 oktober 2017 tot en met donderdag 16 november 2017 ter inzage gelegen.
De Commissie m.e.r. heeft het  milieueffectrapport voor de aansluiting van de offshore windparken voor de Hollandse Kust (zuid) op het hoogspannings-net beoordeeld. Zij concludeert dat het rapport een goed beeld geeft van de milieugevolgen van potentiële kabeltracés van de windparken naar het vaste land. Dit advies en eerdere adviezen zijn te vinden op www.commissiemer.nl.
 
Ter onderbouwing van de keuze voor het voorkeursalternatief (VKA) van het net op zee Hollandse Kust (zuid) naar de Maasvlakte is een afwegingsnotitie opgesteld en een eerste versie van het milieueffectrapport (MER). Hierin zijn drie tracéalternatieven uitgewerkt naar bestaande hoogspanningsstations, twee naar de Maasvlakte en één naar Wateringen. Ook zijn mogelijke locaties voor het nieuw te realiseren transformatorstation uitgewerkt. U vindt alle stukken op deze vervolgpagina. De minister van EZ heeft, op basis van de afwegingsnotitie en de eerste versie van het MER en gebruik makend van de ontvangen adviezen van betrokken overheden, het tracéalternatief naar Maasvlakte Noord gekozen als VKA. Zie ook: Nieuwsbericht: Maasvlakte-Noord aanlandingslocatie voor net op zee Hollandse Kust (zuid) (pdf, 115 kB)
 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Service menu right