Net op zee IJmuiden Ver Beta

Meer artikelen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar het vasteland. Het hoogspanningsstation op de Maasvlakte of nabij Simonshaven zijn mogelijke locaties om de verbinding aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren. Wilt u graag bijdragen aan de uitwerking van de plannen? Dat kan!

Stand van zaken

Het project Net op zee IJmuiden Ver Beta start met het kennisgeven van het voornemen en de participatie. Het voorstel voor de wijze waarop de omgeving wordt bgetrokken bij het planproces staat beschreven in het participatieplan. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 21 maart 2019 is kennisgeving (pdf, 726 kB) van het voornemen gedaan.

Voorgeschiedenis

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’). Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is voor  gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting naar een bestaand hoogspanningsstation op de Maasvlakte of bij Simonshaven.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het voornemen en participatieplan kunt u vanaf 22 maart tot en met 2 mei 2019 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

 • DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, Schiedam (op afspraak via telefoonnummer 010 246 8000 of e-mail: info@dcmr.nl)
 • Gemeentehuis Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, Hellevoetsluis
 • Gemeentehuis Nissewaard, Raadhuislaan 106, Spijkenisse
 • Gemeentehuis Westvoorne, Raadhuislaan 6, Rockanje

Het voornemen en participatieplan is ook te downloaden via onderstaande link:

Hoe kunt u meedenken?

Als u wilt meedenken over het project Net op zee IJmuiden Ver Beta, kunt u een schriftelijke of mondelinge reactie geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Deze reactie kunt u kenbaar maken in de periode van 22 maart tot en met 2 mei 2019.

U kunt hierbij denken aan:

 • Vindt u dat de juiste tracéopties worden onderzocht? Heeft u nog aanvullingen?
 • Welke aandachtspunten heeft u voor het uitvoeren van onderzoek naar de tracéopties?
 • Kunt u zich vinden in de wijze waarop belanghebbenden uit de omgeving worden betrokken bij het proces? Welke wensen heeft u voor uw eigen betrokkenheid?
 • Is en komt er voldoende informatie beschikbaar op de manier die in het voorstel voor participatie beschreven is?

Hoe kunt u reageren?

 • Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. U kunt niet reageren via e-mail
  NB: indien het niet lukt om uw reactie/zienswijze te uploaden (verzenden) wordt u geadviseerd om telefonisch contact op te nemen met Bureau Energieprojecten 070 379 89 79, bereikbaar op werkdagen van 09:00-12:00 uur.
 • Per post door een reactie te sturen naar:
  Bureau Energieprojecten
  Inspraakpunt NOZ IJmuiden Ver Beta
  Postbus 248, 2250 AE Voorschoten
 • Mondeling: dat kan via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 070 379 8979

Als u uw naam, postadres en e-mailadres vermeldt, kunnen wij u informeren over de voortgang van het project. U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk onderwerp uw reactie betrekking heeft.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring op RVO.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De inventarisatie van de verschillende alternatieven voor het kabeltracé wordt binnen vijf maanden na het publiceren van de kennisgeving uitgevoerd. De resultaten daarvan worden vastgelegd in een (concept) Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

 

Service menu right