Rotterdam CCUS Project (Porthos)

Meer artikelen

Rotterdam CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) project Porthos (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Storage) is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), Energie Beheer Nederland (EBN) en N.V. Nederlandse Gasunie voor de aanleg van een CO2-leiding door het Rotterdamse havengebied naar een opslaglocatie onder de Noordzee waarin CO2 vanuit de Rotterdamse industrie wordt opgeslagen. Porthos wil in 2022/2023 operationeel zijn.

Het project valt onder de rijkscoordinatieregeling (RCR), waarbij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de besluitvorming coordineert.

Stand van zaken

Van 8 februari tot en met 21 maart 2019 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) ter inzage voor de milieueffectrapportage voor Porthos. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 7 februari 2019 is kennisgeving (pdf, 678 kB) van het voornemen gedaan.

Waar kunt u de startnotitie inzien?

De c-NRD kunt u van vrijdag 8 februari tot en met donderdag 21 maart 2019 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • Gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 in Westvoorne
  • Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 in Rozenburg
De c-NRD is ook te downloaden via onderstaande link:

Informatieavonden

Op woensdag 20 februari en donderdag 7 maart 2019 worden inloopavonden georganiseerd. U bent van harte welkom om op één van deze avonden vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van het ministerie van EZK, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur. De avonden vinden plaats op:

  • 20 februari 2019, Gebiedskantoor Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1, 3181 HR Rozenburg
  • 7 maart 2019, Cultureel Centrum de Man, Burgemeester Letteweg 30, 3233 AG Oostvoorne

Hoe kunt u uw zienswijzen kenbaar maken:

Van 8 februari tot en met 21 maart 2019 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Rotterdam CCUS Project Porthos
Postbus 248
2250 AE  Voorschoten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens een informatieavond of door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten (070) 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring op RVO.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie:

De concept-NRD wordt ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies e.d.) en aan diverse adviseurs, waaronder de Commissie voor de milieueffectrapportage. Alle zienswijzen worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau - Rotterdam CCUS Project (Porthos). Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden. In deze fase van het project wordt dus nog geen beslissing genomen over het op te stellen inpassingsplan. De concept-NRD  voor het MER is een eerste stap om te komen tot een goede onderbouwing van de nog te nemen besluiten.

Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan de locatiekeuze voorbereid en een ontwerp-inpassingsplan opgesteld. Dit ontwerp-inpassingsplan wordt samen met het MER en de overige benodigde ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kun u dan uw zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huisbladen.

 
 

Service menu right