Windpark Windplan Blauw

Meer artikelen

De Vereniging 'SwifterwinT' heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Nuon. Samen hebben zij het initiatief genomen voor de realisatie van het windpark Windplan Blauw. De vereniging is op 7 juli 2016 opgericht uit een samenvoeging van de leden van de voormalige Vereniging Windpark Rivierduin, de Vereniging Natuur Stroom Groep en de Vereniging Initiatiefgroep windpark Ketelmeerzoom.

Windplan Blauw is een windpark van circa 215 MW in de noordwest-hoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). Gelijktijdig wordt ook een plan uitgewerkt voor het saneren van de oude windturbines in het gebied.

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt via een inpassingsplan van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken (BZK). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, de rijkscoördinatieregeling (RCR), onder coördinatie van de minister van EZK.

Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, enz.) wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Dit gebeurt binnen de kaders van het Regioplan Flevoland.

Stand van zaken

Fase 2

De ontwerpbesluiten voor dit project liggen van 8 februari tot en met 21 maart 2019 ter inzage. In diverse lokale mdia en in de Staatscourant van 6 februari 2019 is kennisgeving (pdf, 727 kB) gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kun u inzien:

  • digitaal op deze vervolgpagina
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:

    - gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad
    - gemeente Dronten,
    De Rede 1, 8251 ER Dronten

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van vrijdag 8 februari tot en met donderdag 21 maart 2019 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windplan Blauw fase 2
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring RVO.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 21 maart 2019 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Fase 1

Op 30 november 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 19 oktober 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

Voorgeschiedenis

Op 2, 5, 9 en 10 juli 2018 zijn inloopavonden georganiseerd. De posters van de inloopavonden kunt u hier nog vinden.

Ter voorbereiding op het MER heeft van 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn meegenomen bij het vaststellen van de definitieve NRD.

Tijdens de terinzagelegging van het concept-NRD is een inloopavond georganiseerd. Daar zijn vragen beantwoord over het project. Zie bijgevoegd verslag (pdf, 143 kB) en de gepresenteerde posters (pdf, 1.4 MB).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met het Bureau Energieprojecten op (070) 379 89 79.

Perscontacten

 

Service menu right