Windpark Windplan Blauw

Meer artikelen

De Vereniging 'SwifterwinT' heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Nuon. Samen hebben zij het initiatief genomen voor de realisatie van het windpark Windplan Blauw. De vereniging is op 7 juli 2016 opgericht uit een samenvoeging van de leden van de voormalige Vereniging Windpark Rivierduin, de Vereniging Natuur Stroom Groep en de Vereniging Initiatiefgroep windpark Ketelmeerzoom.

Windplan Blauw is een windpark van circa 215 MW in de noordwest-hoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). Gelijktijdig wordt ook een plan uitgewerkt voor het saneren van de oude windturbines in het gebied.

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt via een inpassingsplan van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken (BZK). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, de rijkscoördinatieregeling (RCR), onder coördinatie van de minister van EZK.

Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, enz.) wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Dit gebeurt binnen de kaders van het Regioplan Flevoland.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 22 juni tot en met 8 augustus 2018 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Binnen de inspraaktermijn zijn 45 zienswijzen binnengekomen (waarvan 43 uniek en waarvan 1 anoniem) en 3 reacties van overheden. Er zijn 744 handtekeningen binnengekomen via de handtekeningenacties. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De stukken zijn digitaal beschikbaar op deze  vervolgpagina.

Voorgeschiedenis

Op 2, 5, 9 en 10 juli 2018 zijn inloopavonden georganiseerd. De posters van de inloopavonden kunt u hier nog vinden.

Ter voorbereiding op het MER heeft van 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn meegenomen bij het vaststellen van de definitieve NRD.

Tijdens de terinzagelegging van het concept-NRD is een inloopavond georganiseerd. Daar zijn vragen beantwoord over het project. Zie bijgevoegd verslag (pdf, 143 kB) en de gepresenteerde posters (pdf, 1.4 MB).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met het Bureau Energieprojecten op (070) 379 89 79.

Perscontacten

 

Service menu right