Windpark Windplan Blauw

Meer artikelen

De Vereniging 'SwifterwinT' heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Nuon. Samen hebben zij het initiatief genomen voor de realisatie van het windpark Windplan Blauw. De vereniging is op 7 juli 2016 opgericht uit een samenvoeging van de leden van de voormalige Vereniging Windpark Rivierduin, de Vereniging Natuur Stroom Groep en de Vereniging Initiatiefgroep windpark Ketelmeerzoom.

Windplan Blauw is een windpark van circa 215 MW in de noordwest-hoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). Gelijktijdig wordt ook een plan uitgewerkt voor het saneren van de oude windturbines in het gebied.

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt via een inpassingsplan van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken (BZK). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, de rijkscoördinatieregeling (RCR), onder coördinatie van de minister van EZK.

Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, enz.) wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Dit gebeurt binnen de kaders van het Regioplan Flevoland.

Stand van zaken

In december 2017 zijn vier informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners uit Swifterbant, Dronten, Lelystad, Urk en de buitengebieden om bij te praten over de plannen van Windplan Blauw. Tijdens deze bijeenkomsten is het zogenaamde voorkeursalternatief getoond, waarin een opstelling van de windmolenlocaties is te zien. Ook is gesproken over het (financiële) participatieproces.

In januari 2018 is de volgende fase in de besluitvorming over Windplan Blauw gestart: het raadplegen van verschillende bestuurs- en adviesorganen op basis van de concept plannen. Daartoe wordt het voorontwerp-inpassingsplan met bijbehorende stukken en het concept milieueffectrapport (MER) toegestuurd aan deze bestuurs- en adviesorganen en gevraagd om een reactie.

Het betreft de volgende documenten:

De digitale versie van het voorontwerp-inpassingsplan en de verbeelding is ook terug te vinden op de website van ruimtelijkeplannen.

De formele inspraakprocedure over de plannen start op een later moment (naar verwachting in mei van dit jaar) met de publicatie van het ontwerp inpassingsplan en de ontwerpbesluiten over diverse vergunningen. De berichtgeving hierover verloopt via deze website en de huis-aan-huis bladen.

 

Voorgeschiedenis

Ter voorbereiding op het MER heeft van 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn meegenomen bij het vaststellen van de definitieve NRD.

Tijdens de terinzagelegging van het concept-NRD is een inloopavond georganiseerd. Daar zijn vragen beantwoord over het project. Zie bijgevoegd verslag (pdf, 143 kB) en de gepresenteerde posters (pdf, 1.4 MB).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met het Bureau Energieprojecten op (070) 379 89 79.

Perscontacten

 

Service menu right