Windpark Windplan Groen

Meer artikelen

Diverse ondernemers in oostelijk Flevoland hebben zich verenigd in “Windkoepel Groen” en hebben plannen ontwikkeld voor de realisatie van een nieuw windpark in de noordoost-hoek van Flevoland. Het project draagt de naam “Windplan Groen”.

Windplan Groen is een windpark van 300-400 MW in de noordoost-hoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). Gelijktijdig wordt ook een plan uitgewerkt voor het saneren van de oude windturbines in het gebied. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Windplan Groen.

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt via een inpassingsplan van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken (BZK). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, de rijkscoördinatieregeling (RCR), onder coördinatie van de minister van EZK.

Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, enz.) wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Dit gebeurt binnen de kaders van het Regioplan Flevoland van de provincie.

Stand van zaken

Van vrijdag 20 oktober tot en met donderdag 30 november 2017 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de milieueffectrapportage (MER) voor Windplan Groen ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is een Nota van Antwoord geschreven en heeft de minister een besluit genomen voor vaststelling van de NRD.

De volgende stukken zijn digitaal beschikbaar via deze link:

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen en het advies van de commissie MER worden betrokken bij de uitwerking van het MER. In deze fase van het project wordt dus nog geen beslissing genomen over het op te stellen inpassingsplan. De NRD voor het MER is een eerste stap om te komen tot een goede onderbouwing van de nog te nemen besluiten.

Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan de locatiekeuze voorbereid en een ontwerp-inpassingsplan opgesteld. Dit ontwerp-inpassingsplan wordt samen met het MER en de overige benodigde ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kunt u dan uw zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huisbladen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met Bureau Energieprojecten op (070) 379 8979.

Perscontacten

Service menu right