WOZ - Kavels 2024-2030

Meer artikelen

 

Momenteel zijn en worden de kavelbesluiten voor de windparken op zee in de windenergiegebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) voorbereid. De aanleg hiervan duurt tot 2023. Voor meer informatie, zie onder aan deze pagina.

Als voorbereiding op de procedures voor de kavelbesluiten in de windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver, doet de overheid eerst een verkenning naar de exacte begrenzing van de kavels voor de windparken. Na de verkenning zullen de kavelbesluiten volgens de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure worden voorbereid door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De kavels liggen binnen de reeds in het nationaal waterplan 2016-2021 aangewezen windenergiegebieden. De grenzen van de kavels zullen onder andere afgestemd worden op (toekomstige) kabels en leidingen, mijnbouwactiviteiten, natuurgebieden, de scheepvaart en de voorziene netten op zee die nodig zijn om de energie naar land te brengen.

Daarnaast wordt gewerkt aan een actualisatie van het  Kader Ecologie en Cumulatie. Het huidige Kader Ecologie en Cumulatie kijkt alleen naar de windparken in Borssele, Hollandse Kust (zuid en noord). In een actualisatie van het Kader Ecologie en Cumulatie wordt ook de routekaart 2030 opgenomen.

In tegenstelling tot het huidige kader Ecologie en Cumulatie, neemt deze actualisatie ook de mitigerende maatregelen mee. Op die manier wordt het een (nog) belangrijk (er) onderbouwing van de milieueffectrapporten voor de kavelbesluiten.

Stand van zaken

Er is een studie naar de bereikbaarheid van mijnbouwplatforms afgerond. Dit betreft;  Report- Helicopter accessibility new designated wind farm zones (Final) . Dit rapport bouwt voort op de studie; Helicopter accessibility of oil & gas platforms near the offshore wind farm sites Hollandse Kust (zuid en noord). Desk study reportDe onderzoeksmethode die ook is toegepast voor de windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver is in dit rapport verder toegelicht. Eerder al is de studie; Offshore windturbinezorg en veilige helicopteroperatie door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum afgerond. De genoemde drie windenergiegebieden zijn op deze kaart geplot op de mijnbouwkaart.

Daarnaast heeft ECN onderzoek gedaan naar de vermogensdichtheid van toekomstige windparken; Optimal wind farm power density analysis for future offshore wind farms. Per windenergiegebied wordt naar kavels met meer en minder MW/km2 gekeken.

Voorgeschiedenis

Op 27 maart 2018 is de routekaart voor de windparken op zee die in de periode 2024-2030 gebouwd worden, in een brief aan de Tweede Kamer gezonden. Als bijlage bij deze brief zat een  kaart. Hierop zijn de bestaande windparken rood, de windenergiegebieden van de routekaart 2023,  blauw, de  windenergiegebieden van de routekaart 2030, groen en overige al aangewezenwindenergiegebieden, geel. *NH is het windenergiegebied ten noorden van de scheepvaartkruising North Hinder.

In de routekaart van 27 maart 2018 is in de uitvoeringsagenda opgenomen dat het kabinet nu begint met de werkzaamheden voor de verdere uitwerking, voorbereiding en uitvoering ervan. Belangrijkste eerste activiteiten daarin betreffen onder andere de verkaveling van de windenergiegebieden en een actualisatie van het Kader Ecologie en Cumulatie voor de windparken op zee, waarin ook de routekaart 2030 wordt opgenomen.

Meer informatie

•Zie ook project Verkenning Net op zee 2024-2030

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Service menu right