Wind op zee - Kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)

Meer artikelen

Het Rijk heeft kavelbesluiten genomen voor twee windparken op zee. Beide zijn circa 350 MW groot en liggen in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Deze twee windparken liggen op meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van Economische Zaken (EZ) in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor elk windpark een kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden.

Stand van zaken

De besluiten liggen van vrijdag 19 januari 2018 tot en met vrijdag 2 maart 2018 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 18 januari 2018 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten staan op 19 januari 2018 in de Staatscourant.
 

Waar kunt u de besluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:
  • digitaal op deze vervolgpagina.
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:

- gemeente Rotterdam, Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161,
   3151 AE Hoek van Holland, T 14 010;
- gemeente Den Haag, Stadsdeelkantoor Loosduinen, Kleine Keizer 3, 2533 CV Den Haag,
   T 14 070;
- gemeente Wassenaar, Johan de Wittstraat 45, 2242 LV Wassenaar, T 14 070;
- gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk ZH, T (071) 406 50 00;
- gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk, T (071) 366 00 00;
- gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2, 2042 KB Zandvoort, T 14 023 of 023 574 01 00;
- gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen, T 14 023;
- gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden, T 14 0225.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een of meer ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 20 januari tot en met vrijdag 2 maart 2018. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van een of meer van deze besluiten naar voren heeft gebracht. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
 
U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZK, directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.
 

Wat gebeurt er nog meer?

In het SER energieakkoord is afgesproken dat het Rijk in de periode 2015 - 2019 subsidie beschikbaar stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee via een gefaseerd tenderproces. Dit akkoord is op 6 september 2013 gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties. Op 26 september 2014 stuurde het kabinet de routekaart windenergie op zee naar de Tweede Kamer.

Op 7 december 2016 is de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust vastgesteld en vervolgens aan de Eerste en Tweede Kamer verzonden. Deze rijksstructuurvisie voegt op minimaal 18,5 km uit de kust twee stroken toe aan al eerder aangewezen windenergiegebieden op 22,2 km uit de kust. Op 16 december 2016 zijn de definitieve kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) genomen.

Op 23 december 2016 heeft de minister van EZ voor de windparken Hollandse Kust (zuid) voorbereidingsbesluiten genomen voor kavel III en kavel IV. Hiermee wordt voorkomen dat de kavels, minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van windparken.

Onder de rijkscoördinatieregeling wordt het inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee voor de Hollandse Kust (zuid) voorbereid voor het tracéalternatief naar Maasvlakte-Noord. Kennisgevingen voor het net op zee worden apart gepubliceerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979.

Service menu right