Wind op zee - Kavel V Hollandse Kust (noord)

Meer artikelen

Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee van circa 700 MW in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Dit windpark ligt meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Stand van zaken

Ter voorbereiding van het nemen van een kavelbesluit wordt een milieueffectrapport (MER-en) opgesteld, zodat de milieueffecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. Van 14 april tot en met 29 mei 2017 lag de concept notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de milieueffectrapportage voor Kavelbesluit V (en eventueel innovatiekabel VI) Hollandse Kust (noord) ter inzage. In deze periode kon u uw zienswijze kenbaar maken. Alle zienswijzen en reacties zijn opgenomen in de inspraak en reactiebundel.

-Inspraak en reactiebundel (pdf, 13 MB).

De concept NRD is ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies e.d.) en aan diverse adviseurs. Daarbij heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uitgebracht. In het advies van de Commissie m.e.r. is rekening gehouden met de ontvangen zienswijzen en reacties. Alle ingediende zienswijzen zijn beantwoord in het reactiedocument. Daarin staat aangegeven op welke wijze de zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van het milieueffectrapport. Het advies van de Commissie m.e.r, het reactiedocument en het vaststellingsbesluit NRD staan in de vastgestelde notitie reikwijdte en detailniveau.

- Vastgestelde notitie reikwijdte en detailniveau (pdf, 3 MB).

De NRD voor het MER is een eerste stap om te komen tot een goede onderbouwing van de nog te nemen besluiten.

De concept NRD is nog beschikbaar via onderstaande link:

- Concept NRD Kavelbesluiten V en VI Hollandse Kust (noord) (pdf, 3 MB)

 

Meer informatie

Tijdens de terinzagelegging van de concept NRD's zijn 3 informatieavonden georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZ gebruik van de volgende informatieposters.

Service menu right