Wind op zee - Kavel V Hollandse Kust (noord)

Meer artikelen

Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee van circa 700 MW in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Dit windpark ligt meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 15 juni tot en met 26 juli 2018 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De stukken zijn digitaal nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

Voorgeschiedenis

Op 19 juni 2018 heeft een inloopavond plaatsgevonden. Hier zijn deze posters gebruikt.

Op 23 juni 2017 heeft de minister van EZ voor het windparken Hollandse Kust (noord) een voorbereidingsbesluit genomen voor Kavel V. Hiermee wordt voorkomen dat de kavel, minder geschikt werd voor de verwezenlijking van windparken.

Meer informatie

Tijdens de terinzagelegging van de concept NRD's zijn 3 informatieavonden georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZ gebruik van de volgende informatieposters.

Service menu right