Wind op zee - Kavel V Hollandse Kust (noord)

Meer artikelen

Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee van circa 700 MW in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Dit windpark ligt meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Stand van zaken

Het kavelbesluit ligt van 12 april tot en met 24 mei 2019 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 11 april 2019 is kennisgeving (pdf, 297 kB) gedaan van de terinzagelegging van het kavelbesluit. Het besluit is op 11 april 2019 bekend gemaakt door de minister van EZK door publicatie in de Staatscourant.

Waar kunt u het besluit inzien?

Het besluit en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op deze vervolgpagina;
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    - gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
    - gemeente Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpkavelbesluit kunnen tegen dit kavelbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 200109, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van 13 april tot en met 24 mei 2019. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerpkavelbesluit naar voren heeft gebracht. Op het kavelbesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het kavelbesluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijke verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZK, directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Voorgeschiedenis

Het ontwerpkavelbesluit voor dit project heeft van 15 juni tot en met 26 juli 2018 ter inzage gelegen. Op 19 juni 2018 heeft een inloopavond plaatsgevonden. Hier zijn deze posters gebruikt.

Op 23 juni 2017 heeft de minister van EZ voor het windparken Hollandse Kust (noord) een voorbereidingsbesluit genomen voor Kavel V. Hiermee wordt voorkomen dat de kavel, minder geschikt werd voor de verwezenlijking van windparken.

Meer informatie

Tijdens de terinzagelegging van de concept NRD's zijn 3 informatieavonden georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZ gebruik van de volgende informatieposters.

Service menu right