Wind op zee - Kavel V Hollandse Kust (noord)

Meer artikelen

Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee van circa 700 MW in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Dit windpark ligt meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Stand van zaken

Ter voorbereiding van het nemen van een kavelbesluit wordt een milieueffectrapport (MER-en) opgesteld, zodat de milieueffecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming.

Van 14 april tot en met 29 mei 2017 lag de concept notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de milieueffectrapportage voor Kavelbesluit V (en eventueel innovatiekabel VI) Hollandse Kust (noord) ter inzage. In deze periode kon u uw zienswijze kenbaar maken. De concept NRD is ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies e.d.) en aan diverse adviseurs. Ook de Commissie voor de milieueffectrapportage zal advies uitbrengen en zal daarbij de ontvangen zienswijzen en reacties betrekken. Het advies van de Commissie m.e.r. zal te zijner tijd op deze website worden geplaatst. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve NRD. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden. De concept NRD voor het MER is een eerste stap om te komen tot een goede onderbouwing van de nog te nemen besluiten.

De concept NRD en de zienswijzenbundel zijn nog beschikbaar via onderstaande links:

- Concept NRD Kavelbesluiten V en VI Hollandse Kust (noord) (pdf, 3 MB)
- Zienswijzenbundel concept NRDKavelbesluiten V en VI Hollandse Kust (noord) (pdf, 13 MB)

Meer informatie

Tijdens de terinzagelegging van de concept NRD's zijn 3 informatieavonden georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZ gebruik van de volgende informatieposters.

Service menu right