Over Bureau Energieprojecten

Meer artikelen

Bureau Energieprojecten coördineert de bestuurlijke besluiten voor projecten die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling.

Van energieprojecten met een bepaalde omvang is in de wet vastgelegd dat ze vanwege hun nationale belang door het Rijk gecoördineerd worden via de Rijkscoördinatieregeling. Dit gaat bijvoorbeeld om uitbreidingen van het landelijk hoogspanningsnet, nieuwe elektriciteitscentrales, grote windparken, opslagprojecten en uitbreidingen van de landelijke gasinfrastructuur. Deze projecten vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De voor het project benodigde besluiten (vergunningen en ontheffingen) worden gecoördineerd genomen door de betrokken overheden: gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen. Deze coördinatie wordt in opdracht van de minister van EZK verzorgd door Bureau Energieprojecten.

Voorgeschiedenis

Bureau Energieprojecten vloeit voort uit de operatie Beter Bestuur voor Burger en Bedrijf (B4) van het kabinet Balkenende I. Deze overheidsbrede operatie heeft tot doel ruimte voor de samenleving te scheppen door de regeldruk te verminderen, de kwaliteit van het overheidsoptreden te vergroten en de keuzevrijheid van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven te vergroten.

De B4-operatie kent twaalf projecten. Een daarvan is 'Knelpunten gaswinning en windenergie'. Het kabinet heeft daarvoor de Commissie-Van Hoof ingesteld. Deze heeft in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om de lengte van vergunningprocedures te bekorten en om de wetgeving minder complex te maken. In zijn reactie op het eindrapport van deze Commissie heeft het Kabinet aangekondigd Bureau Energieprojecten per 1 januari 2006 op te richten.

Service menu right