COBRAcable Nederland - Denemarken

Meer artikelen

TenneT TSO en Energinet.dk, respectievelijk de Nederlandse en Deense netbeheerder, willen tussen Nederland en Denemarken een onderzeese gelijkstroomverbinding aanleggen met een transportcapaciteit van ca. 700 MW, met convertorstations bij de aansluitpunten. Deze verbinding zal aan de Nederlandse zijde in de Eemshaven op het 380 kV hoogspanningsnet aangesloten worden en aan Deense zijde in Endrup.

Stand van zaken

Op 26 januari 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 15 december 2017 ter inzage gelegde definitieve besluiten van fase 4. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 27 januari 2018 onherroepelijk geworden. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de vervolgpagina.

Waar kunt u de eerdere besluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • alle stukken van COBRAcable Nederland - Denemarken - fase 1
  • alle stukken van COBRAcable Nederland - Denemarken - fase 2
  • alle stukken van COBRAcable Nederland - Denemarken - fase 3

Achtergrond

Het doel van de kabel is het vergroten van de interconnectiecapaciteit. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om de Europese elektriciteitsmarkt goed te kunnen integreren. De kabel tussen Nederland en Denemarken faciliteert onderlinge uitwisseling van stroom als bijvoorbeeld de wind in een van beide landen wegvalt. Bovendien kan door de kabel de reservecapaciteit in beide landen worden beperkt. De besparing die dit oplevert kan dan o.a. worden gebruikt voor verduurzaming. Door verdere uitbreiding van de interconnectiecapaciteit zal de Nederlandse elektriciteitsmarkt met de markten van omliggende landen kunnen integreren tot één gezamenlijke elektriciteitsmarkt. Dit is een Europees én nationaal beleidsdoel, en daarmee ook uitgangspunt van de visie van netbeheerder TenneT.

Het project COBRAcable valt onder de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur. Meer informatie over deze Europese verordening kunt u vinden op de pagina Projecten van Europees belang.

De verbinding doorkruist de Natura 2000 gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone en mogelijk de Eems-Dollard. Deze gebieden zijn als ‘grote wateren’ tevens onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979.

Perscontacten

Service menu right