Deelnemen als ondernemer aan de Groeifaciliteit

U komt in aanmerking voor de Groeifaciliteit, als u voldoet aan onder meer de volgende voorwaarden:

  • Uw bedrijf is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba gevestigd en de bedrijfsactiviteiten vinden overwegend in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba plaats
  • Er zijn voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven
  • De financiering die u aanvraagt is niet ter vervanging van eerder verstrekt krediet (‘fresh money-eis’). Dit is wel mogelijk als die een concrete verbetering in het ondernemingsbeleid ten doel heeft, bijvoorbeeld in geval van bedrijfsopvolging.
  • Er hebben zich geen bovenmatige kapitaalonttrekkingen voorgedaan in de laatste 12 maanden
  • Het kapitaal dat u aan wilt trekken is alleen bestemd voor de financiering van eigen bedrijfsactiviteiten of bedrijfsovername(s)

Welke sectoren zijn uitgesloten?

Als uw bedrijf behoort tot één van de volgende sectoren, dan kunt u geen gebruik maken van de regeling Groeifaciliteit:

  • landbouw, visserij en aquacultuur, met uitzondering van toelevering en dienstverlening
  • onroerend goed, met uitzondering van bemiddeling
  • de financiële sector (bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijven en participatiemaatschappijen)
  • de gezondheidszorg (aangenomen dat uw onderneming een aanbieder is als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg )

Achterstelling

De verstrekte lening is achtergesteld op concurrente crediteuren. Er mogen geen andere zekerheden gesteld worden dan de persoonlijke borgstelling door de aandeelhouder en/of verpanding van aandelen. De achterstelling kan niet teniet worden gedaan door verrekening met eventuele vorderingen van de ondernemer op de financier.

Service menu right