Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking - DEI+

Bent u een ondernemer/eindgebruiker die investeert in een innovatie om grootschalig opgewekte elektriciteit uit zon- en/of windenergie ruimtelijk goed in te passen, alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? U kunt dan in aanmerking komen voor de subsidie DEI+.

De energietransitie zal de komende jaren een steeds groter effect gaan krijgen op de omgeving. Naarmate het aandeel hernieuwbare energie groeit, zal ook het beslag op de ruimte groeien. De zonnepanelen en windmolens moeten ergens worden geplaatst, waardoor de effecten op de omgeving steeds groter worden. Aandacht voor draagvlak, landschappelijke waarden, het optimaal benutten van de beschikbare ruimte en het voorkomen van hoge maatschappelijke kosten voor netaansluitingen moeten hierbij centraal staan.

Dit DEI+thema ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten waarin innovatieve producten, uitvoeringsvormen en diensten ontwikkeld worden die bijdragen aan de opwekking van grootschalige duurzame elektriciteit met oog voor de bovengenoemde aandachtspunten. Er is een onderverdeling naar de volgende aandachtsgebieden:

  • land (niet zijnde gebouwde omgeving)
  • verkeersinfrastructuur, binnenwateren en bassins
  • zee
  • gebouwde omgeving

Bij demonstratieprojecten kunnen we subsidie geven voor de extra investeringskosten van de hernieuwbare energie-opwekkingsinstallatie ten opzichte van het gangbare, minder milieuvriendelijke alternatief.

De uitgebreide voorwaarden verschillen per onderdeel. U vindt daarover alles in de handleiding DEI+.

Budget

Budget per projectsoort

ProjectsoortLooptijdBudget
kortlopende projecten21 feb t/m 24 sept 2019€ 5,1 miljoen
meerjarige projecten1 aug t/m 7 jan 2020€ 4,5 miljoen

Stand van zaken

ProgrammalijnPeildatumBudgetVerleendIn behandelingBeschikbaar
Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking22-07-2019€ 9.600.000-€ 50.363€ 9.549.637

Service menu right