Develop2Build (D2B)

Develop2Build (D2B) is een Government-to-Government programma. Het steunt overheden in 38 ontwikkelingslanden en opkomende markten bij de ontwikkeling van infrastructurele projecten. Daarbij is oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

De hulp bestaat uit schenkingen voor studies, die nodig zijn om een infrastructureel project tenderklaar te krijgen. U kunt daarbij denken aan haalbaarheidsstudies, milieueffectrapportages en conceptueel ontwerpen. Develop2Build biedt waar nodig ook technische ondersteuning en capaciteitsopbouw.

Develop2Build is een onderdeel van de Hulp, handel en investeringsagenda. Het doel is om inclusieve economische groei te bevorderen in ontwikkelingslanden.

Projecten

Goede infrastructuur is essentieel voor het functioneren van de economie en de volksgezondheid. Vooral in ontwikkelingslanden. Boeren krijgen meer mogelijkheden om voedsel naar de (lokale) markt te brengen als wegen goed begaanbaar zijn. Goed functionerende watervoorzieningen zijn belangrijk voor toegang tot schoon drinkwater. Schoon en veilig drinkwater zorgt weer voor hogere levensstandaarden.

Develop2Build richt zich dan ook op de ontwikkelingsfase van publieke infrastructuur, die het lokale ondernemingsklimaat verbetert en private sector ontwikkeling stimuleert. Dit doet Develop2Build in de volgende sectoren:

  • Voedselzekerheid
  • Water
  • Klimaat
  • Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR)

Projecten in het kader van Develop2Build moeten aan de hoogste ESIA (Environmental and Social Impact Assessment)-normen voldoen. Dat betekent dat zij een aantoonbaar positief effect hebben op de samenleving en dat nadelige gevolgen voor het milieu beperkt blijven.

Develop2Build is de opvolger van de ontwikkelingsfase van het ORIO-programma. Wanneer een Develop2Build project uitontwikkeld is, kan het medegefinancierd worden met DRIVE. DRIVE is de opvolger van ORIO voor de implementatie en exploitatie van het infrastructurele project. Zo biedt RVO.nl een volledig pakket om goed functionerende projecten voor publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden te stimuleren.

Voorwaarden

Een projectvoorstel voor een infrastructuurproject moet voldoen aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor Develop2Build-subsidie:

  • Uitvoering in een van de landen op de landenlijst van Develop2Build.
  • Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de particuliere sector.
  • Van toegevoegde waarde zijn voor de markt.
  • Aansluiten bij nationale of regionale beleidsdoelstellingen.
  • Een positieve bijdrage leveren aan de samenleving in het algemeen, en een economische waarde hebben die groter is dan de kosten.
  • Maatschappelijk, economisch en financieel duurzaam zijn.

Let op: Develop2Build is een Government-to-Government programma. U kunt als ondernemer geen aanvraag indienen voor dit programma. Omdat Develop2Build door de overheid wordt gefinancierd, moeten alle projecten worden aanbesteed. Bekijk alle openstaande aanbestedingen.

Budget

Develop2Build staat uitsluitend open voor overheden van landen op de landenlijst van Develop2Build. Van 2015 tot 2020 is een budget beschikbaar van € 75 miljoen. Dat is ongeveer € 10 miljoen per jaar.

Strategisch plan

RVO.nl werkt jaarlijks een strategisch plan uit voor de inzet van Develop2Build, in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. RVO.nl gaat uit van de bestaande projectenportefeuille, actuele beleidsprioriteiten en ontwikkelingen in het kader van andere Nederlandse programma’s en activiteiten op het terrein van de agenda voor hulp, handel en investeringen.

Inspiratie opdoen?

Andere ondernemers maken al succesvol gebruik van DRIVE, D2B en ORIO. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.

Wet- en regelgeving

Service menu right