Demonstratieprojecten DHI-regeling

U wilt een technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen demonstreren. Uw doel is om lokaal aan meerdere partijen aan te tonen dat uw technologie, kapitaalgoed of dienst werkt, en effectief en rendabel is in het land.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de DHI-regeling moet uw demonstratieproject aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw technologie, kapitaalgoed of dienst is nieuw op de markt van het land waar u wilt ondernemen.
 • U voert uw demonstratieproject uit in een van de DHI-landen.
 • U demonstreert uw technologie, kapitaalgoed of dienst op kleine schaal in een reële situatie. U toont aan dat deze toegevoegde waarde heeft en onder lokale omstandigheden toepasbaar is. DHI is niet bedoeld voor het demonstreren of presenteren van een technologie op een beurs. Het tentoonstellen van bijvoorbeeld een machine valt ook niet onder de DHI-regeling.
 • Uw demonstratieproject mag niet groter in omvang en duur zijn dan strikt noodzakelijk. De activiteiten binnen een demonstratieproject moeten altijd een duidelijk demonstratiekarakter hebben.
 • Binnen 3 jaar moet de verwachte export ten minste 10 keer het subsidiebedrag bedragen.
 • Tijdens het demonstratieproject mag u geen producten of diensten leveren. Dat is in strijd met het Europese verbod op exportsteun. Na afloop van het demonstratieproject moet u een verklaring afgeven over wat er met de hardware uit uw project gebeurt. U haalt de hardware terug naar Nederland, u vernietigt deze of u draagt hem gratis over aan de buitenlandse partij.
 • Levering mag pas plaatsvinden nadat het demonstratieproject volledig is afgerond en uw doelgroep overtuigd is van de toegevoegde waarde en de toepasbaarheid van uw technologie. Dit kan de weg vrijmaken voor het sluiten van contracten en voor levering op volle schaal.

Looptijd

Een demonstratieproject loopt niet langer dan noodzakelijk is om het doel van het project te realiseren. De maximaal toegestane duur is 3 jaar. Meestal is een half jaar tot een jaar voldoende.

Subsidiebedrag

Subsidiabel is 50% van de kosten van het demonstratieproject, met een maximum van € 200.000.

De subsidie moet in een redelijke verhouding staan tot een mogelijk exportresultaat op de beoogde buitenlandse markt. Deze verhouding is 1 op 10. Bijvoorbeeld: U krijgt € 100.000 subsidie voor een demonstratieproject. Dan moet het reële exportpotentieel op de betreffende markt minimaal € 1 miljoen zijn. U moet de aannemelijkheid van het exportresultaat onderbouwen bij uw subsidieaanvraag.

U krijgt subsidie voor hardware op basis van afschrijving tijdens de projectperiode.

Niet-subsidiabele kosten

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • kosten voor het ontwikkelen van een product. Alleen als het voor het demonstratieproject nodig is om technologie aan te passen, kunnen de kosten hiervan subsidiabel zijn.
 • kosten voor marktonderzoek. Het uitgangspunt bij demonstratieprojecten is dat u de markt al kent en dat u de doelgroep al in kaart heeft gebracht.
 • trainingen die deel uitmaken van een exporttransactie. U kunt lokaal betrokkenen trainingen geven om het demonstratieproject te laten slagen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) maakt onderscheid tussen trainingen die nodig zijn voor het demonstratieproject en trainingen die deel uitmaken van een exporttransactie. Het ontwikkelen van trainingsprogramma’s is ook niet subsidiabel.
 • ontwikkelkosten van software. Moet u bestaande software aanpassen om uw demonstratieproject te kunnen uitvoeren? Dit is alleen onder bepaalde voorwaarden subsidiabel. Licenties voor de te demonstreren software zijn niet subsidiabel.

Service menu right