Demonstratieprojecten DHI-regeling

Met de DHI-regeling kunt u een technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen demonstreren. Uw doel is dan om lokaal aan meerdere partijen aan te tonen dat uw technologie, kapitaalgoed of dienst werkt, en effectief en rendabel is in het land.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de DHI-regeling moet uw demonstratieproject aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw technologie, kapitaalgoed of dienst is nieuw op de markt van het land waar u wilt ondernemen.
 • U voert uw demonstratieproject uit in een van de DHI-landen.
 • U demonstreert uw technologie, kapitaalgoed of dienst op kleine schaal in een reële situatie. U toont aan dat deze toegevoegde waarde heeft en onder lokale omstandigheden toepasbaar is. DHI is niet bedoeld voor het demonstreren of presenteren van een technologie op een beurs. Het tentoonstellen van bijvoorbeeld een machine valt ook niet onder de DHI-regeling.
 • Uw demonstratieproject mag niet groter in omvang en duurder zijn dan strikt noodzakelijk.
 • Binnen 3 jaar moet de verwachte export ten minste 10 keer het subsidiebedrag bedragen. Voor demonstratieprojecten in DGGF-landen is dit 5 keer het subsidiebedrag.
 • Tijdens het demonstratieproject mag u geen producten of diensten leveren. Dat is in strijd met het Europese verbod op exportsteun. Na afloop van het demonstratieproject moet u een verklaring afgeven over wat er met de hardware uit uw project gebeurt. U haalt de hardware terug naar Nederland, u vernietigt deze of u draagt hem gratis over aan de buitenlandse partij.
 • Levering mag pas plaatsvinden nadat het demonstratieproject volledig is afgerond. Uw doelgroep is overtuigd van de toegevoegde waarde en de toepasbaarheid van uw technologie. Dit kan de weg vrijmaken voor het sluiten van contracten en voor levering op volle schaal.

Looptijd

Een demonstratieproject loopt niet langer dan nodig is om het doel van het project te realiseren. De maximaal toegestane duur is 3 jaar. Meestal is een half jaar tot een jaar voldoende. Het project moet in principe binnen 6 maanden na goedkeuring van de aanvraag starten.

Subsidiebedrag

Het subsidiepercentage is maximaal 50% van de kosten van het demonstratieproject, met een maximum van € 200.000. Voor fragiele staten en focuslanden geldt een subsidiepercentage van 60%.

De subsidie moet in een redelijke verhouding staan tot een mogelijk exportresultaat op de beoogde buitenlandse markt. Deze verhouding is 1 op 10. Bijvoorbeeld: U krijgt € 100.000 subsidie voor een demonstratieproject. Dan moet het reële exportpotentieel op de betreffende markt minimaal € 1 miljoen zijn. Voor haalbaarheidsstudies en demonstratieprojecten in DGGF-landen is dit 5 keer het subsidiebedrag. U moet de aannemelijkheid van het exportresultaat onderbouwen bij uw subsidieaanvraag.

U krijgt subsidie voor hardware op basis van afschrijving tijdens de projectperiode.

Niet-subsidiabele kosten

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • kosten voor het ontwikkelen van een technologie. Een project gericht op ontwikkeling en onderzoek komt niet in aanmerking voor DHI.
 • aanpassingskosten van een technologie. Hiermee bedoelen we kosten die niet specifiek zijn, niet direct gerelateerd aan het doel van een demonstratieproject en daarvoor niet noodzakelijk. Zijn er wel aanpassingen noodzakelijk voor een technologie? Dan moeten de kosten daarvan in redelijke verhouding staan tot de totale projectkosten.
 • ontwikkelkosten van software. Moet u bestaande software aanpassen om uw demonstratieproject te kunnen uitvoeren? Dit is alleen onder bepaalde voorwaarden subsidiabel. Licenties voor de te demonstreren software zijn niet subsidiabel.
 • kosten voor marktonderzoek. Het uitgangspunt bij demonstratieprojecten is dat u de markt al kent en dat u de doelgroep al in kaart heeft gebracht.
 • trainingen die deel uitmaken van een exporttransactie. U kunt lokaal betrokkenen trainingen geven om het demonstratieproject te laten slagen. Wij maken onderscheid tussen trainingen die nodig zijn voor het demonstratieproject en trainingen die deel uitmaken van een exporttransactie. Het ontwikkelen van trainingsprogramma's is ook niet subsidiabel.

Service menu right